Jest 31 sierpnia 2020 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Następca prawny może korzystać z ochrony wynikającej z interpretacji

W wyroku z 25 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 951/18, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że spółka powstała w wyniku przekształcenia może korzystać z ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej, którą uzyskał podatnik będący jej poprzednikiem prawnym. NSA wskazał, że zgodnie z zasadą sukcesji generalnej podatnik powstały z przekształcenia wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby prawnej. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych ograniczeń, sukcesji podlegają wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, a nie tylko te prawa, które zostały zrealizowane przed przekształceniem. Zastosowanie się do interpretacji przez spółkę powstałą z przekształcenia daje jej więc ochronę prawną na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby ona jej poprzednikowi prawnemu.

Wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu zarządu a koszty uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 27 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt II FSK 3010/19) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu zarządu spółki jest ponoszone w celu uzyskania przychodów lub zachowania czy też zabezpieczenia źródła tych przychodów. Jednocześnie wydatki takie nie zostały wymienione w art. 16 ustawy o CIT jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym, co do zasady mogą one stanowić koszt uzyskania przychodów. Niemniej, co do zasady wydatki nie mogą być zaliczane do kosztów dwukrotnie. Dlatego istotne jest aby wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu zarządu nie było już uwzględnione w tych kosztach w ramach wynagrodzenia za pracę.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli uczestnictwo w posiedzeniu zarządu nie pokrywa się z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę, to wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 

Wyrok NSA dot. korygowania przychodu w obcej walucie

NSA w wyroku z dnia 25 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1153/18) wypowiedział się na temat zasad korygowania przychodu wyrażonego na fakturze w walucie obcej. W niniejszej sprawie spółka zamierzała udzielać rabatów kontrahentom (z Polski i zagranicy), którzy zapłacą za towar przed ustalonym terminem płatności. Konieczne było więc korygowanie pierwotnej faktury, a w przypadku przychodu wyrażonego w walucie obcej również przeliczenie go na złote. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o CIT przychód w walucie obcej należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu. Problem dotyczył jednak tego, jaki kurs należy przyjąć w przypadku korekty faktury.

NSA orzekł, że w takiej sytuacji powinno się pomniejszyć przychód wyrażony w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia pierwotnej faktury. Zdaniem sądu, datą uzyskania przychodu, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o CIT, jest dzień wystawienia faktury pierwotnej, a nie korygującej. Konsekwencją przyjęcia odmiennego stanowiska, przy ewentualnym wyższym kursie danej waluty w dniu wystawienia korekty, byłoby skorygowanie przychodu o wyższą kwotę, niż wynosił on pierwotnie.
 

Zasady opodatkowania PIT odsetek z udziału kapitałowego w spółce komandytowej

W precedensowej sprawie dotyczącej sposobu opodatkowania odsetek z udziału kapitałowego w spółce komandytowej wydał rozstrzygnięcie WSA w Szczecinie z dnia 26.08.2020 r. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej uznał, że powyższy rodzaj przychodu jest przychodem wspólnika spółki komandytowej z tzw. innych źródeł. WSA w Szczecinie wskazał, że wypłata odsetek z udziału kapitałowego w spółce komandytowej ma związek z udziałem w spółce, wobec czego należy uznać, iż jest to przychód z prowadzonej w formie spółki działalności gospodarczej, inny niż przychód z udziałów w zyskach takiej spółki. Jako przychód z działalności gospodarczej, powinien być opodatkowany na zasadach przewidzianych dla tego rodzaju przychodu, np. podatkiem liniowym. 

Konieczność prowadzenia na bieżąco ewidencji rachunkowej przez podatnika nie jest warunkiem skorzystania z ulgi IP Box

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 26.08.2020 r. wypowiedział się w temacie ewidencjonowania na potrzeby ulgi IP Box. Ulga ta dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, które opodatkowane są 5% stawką podatkową. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej odmówił podatnikowi prawa do ulgi argumentując, że ewidencja rachunkowa na potrzeby ulgi powinna być sporządzona na bieżąco i konieczne jest jej prowadzenie przed skorzystaniem z uprawnienia. Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się WSA we Wrocławiu wskazując, że niezasadne jest zastrzeganie, że ewidencja musi być prowadzona na bieżąco, zwłaszcza że ulga może zostać zastosowana dopiero w zeznaniu rocznym, składanym po zakończeniu roku podatkowego.