Zmiana sposobu opłacania zaliczek

Zmiana sposobu opłacania zaliczek

Od 1 stycznia 2020 r. osoby uzyskujące dochody ze stosunku pracy oraz innych źródeł przychodów, do których ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje stosowanie tożsamych zasad, mogą spodziewać się bardziej korzystnych wyników rozliczeń rocznych z urzędem skarbowym. Dotychczasowe zasady obliczania i poboru zaliczek bardzo często skutkowały bowiem powstaniem dopłaty w rozliczeniu rocznym.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Obliczenia na kalkulatorze

W Polsce metoda opodatkowania skalą podatkową oparta jest na progresji. Skala podatkowa od 1 października 2019 r. obejmuje dwie stawki podatkowe, tj. stawkę 17% oraz stawkę 32%. Niższą stawkę podatku stosuje się do dochodów nieprzekraczających kwoty progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł. Wyższą stawkę podatku stosuje się do dochodów przekraczających wspomnianą kwotę. Płatnik, którym w przypadku stosunku pracy jest pracodawca, zobowiązany jest odprowadzać co miesiąc do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Należna zaliczka w wysokości 17% pobierana jest od dochodu podatnika w sytuacji, gdy dochody nie przekraczają górnej granicy pierwszego progu podatkowego. W przypadku podatników, osiągających wyższe dochody u danego płatnika, sposób obliczania wysokości zaliczki jest nieco bardziej złożony.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, stawka podatku w wyższej wysokości, tj. stawka 32% stosowana jest dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym próg podatkowy został przekroczony. W miesiącu przekroczenia progu podatkowego płatnik, zgodnie z przepisami, stosuje niższą stawkę podatku. Z powodu różnicy wynikającej z zastosowania stawki 17% w miejsce 32%, zaliczka pobrana wykazywana w rozliczeniu rocznym jest niższa od podatku należnego. Z tego powodu dotychczasowe zasady obliczania i poboru zaliczek bardzo często rodziły konieczność uiszczenia zobowiązania podatkowego w momencie rozliczenia rocznego.

 

Miesiąc Dochód do PIT narastająco Podstawa do PIT Stawka PIT Zaliczka PIT
6 80 000,00 10 000 17 % 1 700,00
7 90 000,00 10 000 17 % 1 700,00
8 100 000,00 10 000 32 % 3 200,00

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady obliczania oraz poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy oraz tytułów, do których ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazuje stosowanie tożsamych zasad. Do tej kategorii zalicza się między innymi przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, emerytury i renty.

Nowe zasady obliczania i poboru zaliczek oparte są na pełnej progresji. Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy w miesiącu, w którym próg podatkowy zostanie przekroczony, będzie pobierana według dwóch stawek podatku. Zaliczka na podatek w wysokości 17% będzie pobierana od dochodu, który nie przekracza kwoty progu podatkowego, oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Nowe przepisy będą bardziej korzystne dla podatników ze względu na fakt, że złożenie zeznania rocznego nie powinno wiązać się z powstaniem zobowiązania podatkowego. Zaliczka pobrana przez płatnika powinna mieć wysokość równą podatkowi należnemu od dochodu tego podatnika. Nie powstaje bowiem różnica wynikającej z zastosowania stawki 17% w miejsce 32% w miesiącu, w którym następuje przekroczenie progu podatkowego.

Przykład

Za miesiące, w którym dochody podatników uzyskane od początku roku wynosiły 80 000 zł zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest z zastosowaniem 17% stawki podatku. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której dochody podatnika uzyskane od początku roku wynosiły 90 000 zł to zastosowanie mają dwie stawki podatku. Do dochodów, których wysokość nie przekroczy kwoty progu podatkowego stosuje się niższą stawkę podatku. Od różnicy, czyli nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł (w tym przypadku kwoty 4 472 zł) pobiera się podatek w wysokości 32%, a w kolejnych miesiącach zastosowanie ma stawka w wysokości 32%.

Miesiąc
Dochód do PIT narastająco Podstawa do PIT Stawka PIT Zaliczka PIT
6 80 000,00 10 000 17 % 1 700,00
7 85 528,00 5 528 17 % 939,76
7 90 000,00 4 432 32 % 1 418,24
8 100 000,00 10 000 32 % 3 200,00

 

Zasady dotyczące obliczania i poboru zaliczek z tytułów, do których ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakazuje stosowania zasad tożsamych do dochodu uzyskiwanego ze stosunku pracy, nie ulegają zmianie. Dotychczasowe zasady obliczania i poboru zaliczek będziemy stosować między innymi do dochodów z tytułu umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, czy zasiłków. Do tych dochodów zastosowanie będzie miała przez cały rok niższa stawka podatku, czyli stawka w wysokości 17%, więc w dalszym ciągu w przypadku tych tytułów może powstać dopłata w rozliczeniu rocznym.

Karolina Demska, specjalista w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)