Nowa skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu w praktyce

Nowa skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu

Ilość zmian w przepisach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszły w życie w ostatnim kwartale 2019 roku oraz tych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 roku jest tak duża, że powszechnie mówi się o rewolucji podatkowej. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżenie stawki PIT z 18% do 17% to zmiany, które weszły w życie z dniem 1 października 2019 roku. Dotyczą one wszystkich pracowników, co sprawia, że wiele osób zastanawia się nad ich praktycznymi skutkami, czyli przede wszystkim nad tym, czy pozytywnie wpłyną one na zasobność portfeli pracowników.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Idący mężczyzna z aktówką

Koszty uzyskania w górę pierwszy raz od 2008 roku

Koszty uzyskania przychodu w przypadku pracowników ustalone zostały ustawowo w zryczałtowanej wysokości. Od 2008 r. koszty te wynosiły 111,25 zł i 139,06 zł (dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości).

Nowelizacja ustawy o PIT przyniosła za sobą długo oczekiwaną podwyżkę pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, które wzrosły ponad dwukrotnie. W wyniku nowelizacji, art. 22 ust. 2 ustawy o PIT stanowi, że koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł i 300 zł (dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości).

W przypadku, gdy pracownik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy, koszty uzyskania przychodu nie mogą w skali roku przekroczyć 3000 zł i 3600 zł (dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości). W przypadku uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego stosunku pracy, koszty w skali roku ograniczone są do 4500 zł i 5400 zł (dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości).

Podwyższenie kosztów pracowniczych opłaci się również tym podatnikom, którzy osiągają przychód z działalności wykonywanej osobiście. Koszty uzyskania przychodów w wysokościach ustanowionych dla stosunku pracy i pokrewnych mają również zastosowanie do przychodu z tytułu:

  1. pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich;
  2. powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
  3. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Stawka podatku w dół pierwszy raz od 2009 roku

Od 2009 r. w Polsce obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa, która do października 2019 r. obejmowała stawkę 18 oraz 32%. W wyniku nowelizacji, stawka 18% została obniżona o jeden punkt procentowy – do 17%. Zmiana stawki podatku pozostaje bez znaczenia dla wysokości progu podatkowego. Próg podatkowy wyznacza więc niezmiennie kwota 85528 zł.

Obniżenie stawki podatku dotyczy wszystkich podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Do 17% obniżony został także zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienionych w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT (w tym umowy zlecenie, o dzieło), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przychodów uzyskanych już od 1 października 2019 r. Jednak z uwagi no to, że ostateczne rozliczenie dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych następuje po zakończeniu roku podatkowego, oraz że skalę podatkową należy odnieść do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego – do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019, będzie miała zastosowanie specjalna skala podatkowa ze stawką w wysokości 17,75%.

Stawka w wysokości 17,75% uwzględnia fakt, że za trzy kwartały 2019 roku (od stycznia do września) stawka podatku wynosiła 18% a dopiero w ostatnim kwartale 2019 roku została obniżona do 17%. W skali całego roku 2019 daje to obniżkę̨ o 0,25 punktu procentowego. Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 obu stawek – 18% i 17%.

Obniżenie stawki podatku skutkuje również zmianami w zakresie kwoty zmniejszającej podatek. Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

  1. 1.360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;
  2. 1 .360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;
  3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
  4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Ile można zyskać?

Powyższe zmiany są niewątpliwie korzystne dla pracowników, ponieważ ich wynagrodzenie netto wrośnie przy niezmienionej wysokości wynagrodzenia brutto, ale z całą pewnością nie jest to zmiana rewolucyjna. W przypadku pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne zysk wyniesie około 40 zł miesięcznie i odpowiednio około 500 zł rocznie.

Maksymalny zysk wynikający z obniżenia stawki podatku oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu wyniesie około 1130 złotych. Jest to kwota jaką zyska podatnik, który osiągnie próg podatkowy. Warto zwrócić uwagę, że w wyniku zmian podatnicy przekroczą próg podatkowy nieco później, a więc przy wyższym wynagrodzeniu brutto. Jest to bezpośredni skutek podniesienia kosztów uzyskania przychodu, ponieważ obniżają one podstawę opodatkowania a więc opóźniają moment osiągnięcia progu.

Najwyższy zysk umożliwia osiągnięcie progu, ale nie jego przekroczenie. Po przekroczeniu progu, zysk wynikający ze zmian zaczyna maleć. Jest to związane z degresywną kwotą zmniejszającą podatek, której należna podatnikowi wysokość po przekroczeniu progu zaczyna maleć a po przekroczeniu kwoty 127 000zł nie przysługuje wcale.

Tabelka

Natalia Jarzębowska, młodszy menedżerdoradca podatkowy w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)