Danina solidarnościowa od przychodów osiąganych zagranicą

Danina solidarnościowa od przychodów zagranicznych

Danina solidarnościowa jest poza podatkiem dochodowym, dodatkową, odrębną należnością publicznoprawną, którą pobiera się od dochodów osób fizycznych. Daninę solidarnościową ustala się w wysokości 4% od nadwyżki ponad 1 milion złotych sumy dochodów podlegających opodatkowaniu.

Natalia Wytrykowska

Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe, Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Lecący samolot

Danina solidarnościowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Wobec tego, obowiązek składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej będzie podlegać wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Mimo publikacji przez Ministerstwo Finansów projektu objaśnień podatkowych do przepisów o daninie solidarnościowej, w dalszym ciągu sposób rozliczenia tej należności budzi wiele wątpliwości.

Szczególne problemy z ustaleniem wysokości zobowiązania z tego tytułu mogą mieć osoby osiągające dochody zagranicą.

Podstawa opodatkowania daniną solidarnościową

Ustawa określa kategorie dochodów będących podstawą obliczenia daniny solidarnościowej. Jedną z podstawowych kategorii są dochody opodatkowane według skali podatkowej. W 2019 r. podatek roczny według skali oblicza się z zastosowaniem stawki 17,75% oraz 32% od nadwyżki ponad 85 528,00 zł. Będą to na przykład dochody z pracy, umów zlecenia czy też kontraktów menedżerskich, od których należny podatek oblicza się w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia się dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody, wykazywane w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku polskich rezydentów podatkowych w tej kategorii mogą mieścić się również dochody uzyskiwane przez podatnika za granicą, do których zastosowanie mają metody unikania podwójnego opodatkowania, określone w zawartych przez Polskę umowach międzynarodowych.

Dochody zagraniczne będące podstawą obliczenia daniny

Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową nie wlicza się dochodów osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Są to bowiem dochody zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Taka metoda ma zastosowanie na przykład w stosunku do dochodów osiąganych przez polskich rezydentów w Niemczech.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób osiągających dochody w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia (tzw. kredyt podatkowy). Taka metoda obowiązuje na przykład w umowie z Austrią.

Należy mieć na uwadze, że w związku ze stopniowym wdrażaniem założeń Konwencji MLI, docelowo główną metodą unikania podwójnego opodatkowania obowiązującą w ramach międzynarodowych umów, ma być właśnie metoda odliczenia proporcjonalnego.

W takiej sytuacji, zagraniczny dochód podatnika podlega opodatkowaniu w Polsce, z tym, że podatnik ma prawo odliczenia od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów kwoty równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to ma charakter odliczenia proporcjonalnego ponieważ nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany zagranicą.

Pojawia się pytanie czy taki sam mechanizm można zastosować w przypadku ustalania wysokości daniny solidarnościowej, skoro jej postawą jest dochód zagraniczny. Same przepisy o daninie solidarnościowej do tej kwestii się nie odnoszą. Jedynie objaśnienia do przepisów przewidują możliwość odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Z treści objaśnień wynika, że jeżeli w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zostały uwzględnione dochody uzyskane ze źródeł przychodów położonych za granicą, daninę solidarnościową pomniejsza się proporcjonalnie o kwotę równą podatkowi zapłaconemu od tych dochodów za granicą, zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Odliczeniu od daniny solidarnościowej podlega kwota podatku zapłaconego zagranicą, w części przekraczającej kwotę podatku odliczonego według zasad obliczenia limitu podatku do proporcjonalnego odliczenia.

W konsekwencji podatek zapłacony za granicą, który podlega proporcjonalnemu odliczeniu, lecz nie został w całości odliczony, może zostać w dalszej kolejności odliczony przy obliczaniu daniny solidarnościowej od tych dochodów. 

Powyższe podejście wyklucza możliwość ponownego odliczenia podatku zapłaconego za granicą pomimo faktu, że podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest ten sam dochód, który uprzednio był podstawą naliczenia podatku dochodowego. Na tym etapie pojawiają się de facto dwie możliwości rozliczenia podatku w przypadku gdy podatek zagraniczny przekracza możliwy limit odliczenia, tzn. gdy podatek zagraniczny jest wyższy, niż podatek obliczony według polskich przepisów.

Według pierwszego scenariusza, podatnik miałby prawo odliczyć tą cześć podatku zapłaconego za granicą, która jeszcze mieści się w limicie proporcjonalnego odliczenia (przypada na przychód zagraniczny), ale której nie wykorzystał do odliczenia w zeznaniu PIT-36. Oznacza to że, jeżeli całość podatku do odliczenia podatnik wykorzysta w PIT-36 to nie będzie miał już prawa do odliczenia podatku na potrzeby daniny solidarnościowej.

Według drugiego scenariusza, podatnik miałby prawo odliczyć tą cześć podatku zapłaconego za granicą, która już przekracza limit odliczenia (przypada na przychód zagraniczny i częściowo na polski) i której nie wykorzystał do odliczenia w PIT-36 z uwagi na przekroczenie limitu. Takie rozwiązanie pozwala na odliczenie niewykorzystanej części podatku zagranicznego. Pojawia się pytanie o podstawę prawną takiego odliczenia, które przekracza limit proporcjonalnego odliczenia. Niestety, ani przepisy ani objaśnienia nie precyzują szczegółowych zasad ustalenia wysokości podatku do odliczenia w takiej sytuacji.

Należy też wspomnieć, że przepisy o daninie solidarnościowej oraz objaśnienia nie odnoszą się do kwestii możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej w odniesieniu do dochodu zagranicznego, który jest podstawą ustalenia daniny solidarnościowej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)