close
Share with your friends

Tax Alert: Przychylna interpretacja ogólna przepisów wobec inwestorów chcących skorzystać ze zwolnienienia podatkowego

Przychylna dla inwestorów interpretacja przepisów prawa

W dniu 25 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powiązane treści

Tax Alert

W dniu 25 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162 ze późn. zm.).

Inwestycje podlegające wsparciu

Przepisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji przewidują możliwość udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego dla realizacji nowej inwestycji. Za nową inwestycję uznaje się:

  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

W przypadku inwestycji w nowe środki trwałe, dywersyfikacji produkcji, czy zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, podlegający zwolnieniu dochód będzie dotyczył wyłącznie nowoutworzonego przedsiębiorstwa bądź tej części przedsiębiorstwa, która powstała na skutek dywersyfikacji produkcji lub zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego.

Analogicznie zwolniony zostawał dochód z inwestycji dotyczącej zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa jeżeli inwestycja ta funkcjonowała lub mogła funkcjonować niezależnie od istniejącej części przedsiębiorstwa.

Dotychczas liczne wątpliwości w zakresie zwalniania dochodu budziły przypadki, w których nowa inwestycja stanowiła element przedsiębiorstwa nieodłącznie i funkcjonalnie powiązany z istniejącym przedsiębiorstwem, a więc przypadki dotyczące braku możliwości jednoznacznego rozróżnienia generowanego dochodu.

Zwolnienie całości dochodu

W przedmiotowej interpretacji ogólnej Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju zaprezentował wykładnię przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą w przypadku wystąpienia ścisłych powiązań ekonomicznych i funkcjonalnych pomiędzy istniejącą a nową inwestycją, zwolnieniu podlega cały dochód osiągnięty w ramach tej działalności gospodarczej, z którą nowa inwestycja pozostaje w ścisłym nierozerwalnym związku, o ile jej przedmiot został określony w decyzji o wsparciu.

Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach interpretacji posłużono się nieostrym pojęciem dotyczącym powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych, niewykluczone jest, że wydane zostaną objaśnienia mające na celu lepsze zobrazowanie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z podatku w przypadku inwestycji polegającej na rozbudowanie zakładu.

Jak możemy pomóc?

W przypadku gdy przedsiębiorca planuje ubiegać się o wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie realizacji inwestycji w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, która będzie powiązana funkcjonalnie i ekonomicznie z dotychczasową działalnością, jak również w przypadku gdy przedsiębiorca, otrzymał już decyzję o wsparciu w ramach tego rodzaju inwestycji, KPMG może przeprowadzić analizę powiązania inwestycji z prowadzoną działalnością w celu ustalenia możliwości korzystania ze zwolnienia całości dochodu osiągniętego w ramach prowadzenia takiej działalności gospodarczej.

Jeśli chcieliby Państwo zabezpieczyć swoje interesy w związku z wydaną interpretacją lub uzyskać bardziej szczegółowe informację na jej temat, jak również przedyskutować możliwości ubiegania się o wsparcie, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)