close
Share with your friends

Nowe zasady delegowania od 30 lipca 2020 roku

Nowe zasady delegowania od 30 lipca 2020 roku

Z dniem 29 lutego 2018 roku w życie weszła nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Po dwuletnim okresie prac nad zmianami, kolejna nowelizacja wejdzie w życie 30 lipca 2020 roku. Ma ona za zadanie ustanowienie wspólnych ram dla odpowiednich przepisów, środków i mechanizmów kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego działania w zakresie delegowania pracowników.

Powiązane treści

Biznesmeni na lotnisku w drodze na samolot

Najważniejszymi zmianami wynikającymi z nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników są zmiany w wynagrodzeniu oraz okresie oddelegowania.

Dla przykładu, francuskie rozporządzenie implementujące ww. przepisy dyrektywy o numerze 2019-116 z 20 lutego br., przewiduje w tym zakresie szczegółowe uregulowania, do których należą m.in.:

- okres 12 miesięczny, po upływie którego (licząc od następnego miesiąca) pracodawca oddelegowujący pracownika wchodzi w prawo kraju, do którego pracownik jest delegowany, przy czym istotne jest, że wybrane normy kodeksu pracy nie znajdą zastosowania przy tej zasadzie. Dodatkowo okres ten wiążę się z kolejnymi istotnymi regulacjami, np.:

  • do okresu tego będą zaliczane okresy oddelegowania, które będą w toku w momencie wejścia w życie francuskiego rozporządzenia;
  • W sytuacji, gdy pracownik delegowany zostanie zastąpiony przez innego pracownika na tym samym stanowisku pracy okres pracy zsumuje się i będzie obowiązywał dla obu pracowników;
  • Okres ten nie posiada sztywno określonych ram czasowych, możliwe jest przedłużenie go o dodatkowe 6 miesięcy. Niezbędne natomiast będzie uzasadnienie w formie odpowiedniego oświadczenia skierowanego do właściwej jednostki administracyjnej przed upływem okresu.

Dotychczas w zakresie dotyczącym okresu przepisy przewidywały mniej restrykcyjne rozwiązania. Dyrektywa 96/71 nie narzucała określonego terminu i zakładała jedynie, że delegowanie jest tymczasowe, a jego celem jest natomiast zakończenie świadczenia usługi oraz powrót do kraju wysyłającego danego pracownika.

Do najważniejszych zmian związanych z wprowadzeniem dyrektywy należy zaliczyć: zmianę unormowań ustawowych w zakresie wolności indywidualnych i zbiorowych w ramach stosunku pracy, dyskryminacji i równości w zatrudnieniu między kobietami mężczyznami, ochrony rodzicielstwa i praw z tym związanych, prawa do strajku, czasu pracy, odpoczynku, dni wolnych, urlopów płatnych, czasu pracy i odpoczynku młodocianych, w zakresie podlegania kasom ubezpieczeń, wynagrodzenia w tym dodatków za godziny nadliczbowe, przepisów bhp, pracy dzieci, pracy nielegalnej, zwrotu kosztów delegacji (podróży służbowych) w tym kosztów transportu, noclegu i wyżywienia.

Przepisy te zapewnić mają równe traktowanie, zgodnie z którym pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju, który będzie pracował jednocześnie na takim samym stanowisku. Po stronie państw członkowskich pojawi się obowiązek publikowania informacji dotyczących warunków zatrudnienia pracowników.

Zmiana ta jest istotna z punktu widzenia wynagrodzenia, którego istota dotychczas opierała się na minimalnych lub korzystniejszych stawkach, które obowiązywały w kraju przyjmującym delegowanych.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na układy zbiorowe, które nie funkcjonowały we wszystkich sektorach, a jedynie w sektorze budownictwa. Po nowelizacji układy te będą mogły zostać zastosowane reprezentatywnie dla poszczególnych regionów oraz sektorów.

Dyrektywy zmieniają również system działania Agencji Pracy Tymczasowej – nowa dyrektywa wprowadza zasadę, zgodnie z która państwa członkowskie muszą stosować równe traktowanie delegowanych oraz lokalnych pracowników tymczasowych.

 

Kuba Lewandowski
Supervisor, dział doradztwa podatkowego, Global Mobility Services

Anna Lewandowska
Konsultant, dział doradztwa podatkowego, Global Mobility Services

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)