close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.11 - 18.11.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.11 - 18.11.2019

Jest 18 listopada 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

VAT: W przypadku cesji nie trzeba korygować faktury zaliczkowej

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 706/19) przepisy ustawy o VAT nie kreują obowiązku korygowania faktury zaliczkowej w przypadku, gdy po uiszczeniu zaliczki dochodzi do cesji praw i obowiązków wynikających z umowy. Jak zauważył WSA, w tej sytuacji faktura zaliczkowa odzwierciedla stan faktyczny istniejący na datę jej wystawienia, czyli dokumentuje uiszczenie przez klienta zapłaty na poczet przyszłej dostawy. Nie można zatem mówić o popełnieniu pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury w dacie jej wystawienia.

CIT: Usługi zarządzania projektami inwestycyjnymi poza limitem zaliczenia do kosztów podatkowych

14 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok (sygn. akt I SA/Wr 619/19), zgodnie z którym inkorporacja kosztu w finalną cenę produktu nie jest warunkiem koniecznym do uznania kosztu za bezpośrednio związany z wytworzeniem tego produktu. W rezultacie, aby podatnik mógł w całości zaliczyć do kosztów podatkowych np. wydatki na nabycie usług zarządzania projektem deweloperskim wystarczy wykazanie powiązania wydatku z samym procesem wytworzenia danej inwestycji.

Ochrona interesów podatnika: Projekt ustawy ws. limitu 30-krotności składek ZUS w Sejmie

Do Sejmu skierowano projekt nowelizacji, która dotyczy zniesienia tzw. limitu 30-krotności składek ZUS. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada przeprowadzenie zmiany, którą wcześniej krytycznie oceniały zarówno organizacje pracodawców, jak i związki zawodowe. Chodzi o zniesienie z początkiem 2020 r. górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z projektem składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma być odprowadzana od całości przychodu, czyli analogicznie względem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Obecnie limit ten wynosi 142 950 zł. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PIT: Zakres znaczeniowy pojęcia „nieodpłatne świadczenie”

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 14 listopada 2019 r. (sygn. akt. II FSK 3900/17) błędne jest stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym sam fakt wzięcia udziału w konkursie (akcji promocyjnej) po spełnieniu przewidzianych w regulaminie warunków, a więc spełnienie określonych działań przez uczestników konkursu, celem otrzymania nagrody nie mieści się w pojęciu nieodpłatnych świadczeń, gdyż z nim mamy do czynienia jedynie w sytuacji, gdy nagrody rozdawane są nieokreślonym odbiorcom, którzy nie muszą podejmować żadnych działań, aby je otrzymać. Tym samym należy uznać, iż wydawane przez spółkę nagrody osobom fizycznym w organizowanych przez nią konkursach, których wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 200 zł, stanowią nieodpłatne świadczenia i w rezultacie, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT, korzystają one z przedmiotowego zwolnienia.

Pozostałe zagadnienia: Charakter wydatków ponoszonych na działalność CSR

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 15 listopada 2019 r. (sygn. I SA/Po 579/19) zajął się kwestią charakteru wydatków ponoszonych na działalność CSR. W opisywanej sprawie Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zaliczenia ponoszonych przez nią wydatków na działalność CSR do kosztów uzyskania przychodów. Organ stanął na stanowisku, iż wydatki te mają charakter reprezentacyjny z uwagi na fakt, iż ich głównym celem jest budowanie wizerunku Spółki, przez co nie mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych. Z taką argumentacją nie zgodził się Sąd, wskazując, iż celem przedmiotowych wydatków jest zdobywanie określonej wiedzy, jak rozpocząć, prowadzić czy kontynuować biznes. Wydatki te w pewnym stopniu mają na celu budowanie dobrego wizerunku, jednakże nie jest to ich główny cel, w związku z czym nie stanowią one kosztów reprezentacji.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)