close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.11 - 12.11.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.11 - 12.11.2019

Jest 12 listopada 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Usługi hostingu nie podlegają podatkowi u źródła

W wyroku z dnia 6 listopada 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 958/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skoro w analizowanym stanie faktycznym usługi hostingu polegać będą przede wszystkim na udostępnieniu zasobów dyskowych oraz dbaniu o ich stałe i poprawne działanie, a także ochronie danych przed kradzieżą i zniszczeniem a serwery nie stanowią urządzeń przemysłowych, to hosting nie będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

VAT: Odstępne w kwocie podwójnego zadatku podlega VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 856/19) zwrot zadatku w podwójnej wysokości w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Jak zauważył WSA kwotę zadatku należy w tym przypadku potraktować jako wynagrodzenie za znoszenie okoliczności, że druga strona umowy nie wystąpi do sądu o zawarcie umowy przyrzeczonej. Nieprawidłowe jest zatem stanowisko organu podatkowego, iż kwota ta stanowi niepodlegające opodatkowaniu VAT odszkodowanie.

PIT: Dzierżawa praw majątkowych do logotypów a PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. akt. II FSK 3715/17) przychody z umowy dzierżawy prawa majątkowego mogą być w PIT zaliczone do tego samego źródła, co najem. Zdaniem Sądu błędne jest założenie, że bez względu na rodzaj umowy, jeżeli jej przedmiotem jest prawo majątkowe, zawsze będziemy mieć do czynienia ze źródłem przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. Tym samym, przyjąć należy, że przychody z tytułu umowy dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów (zawartej na podstawie art. 709 k.c.) zaliczyć należy do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT.

Ulgi i dotacje: Koszty pracownicze a działalność badawczo-rozwojowa

Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn.akt. I SA/Rz 609/19), mając na uwadze regulacje prawa pracy, zasadne jest stwierdzenie, iż prawo do urlopu, jak również prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy stanowią immanentną część stosunku pracy. W związku z tym wydatki na ten cel nie mogą być odseparowywane od ogólnych wydatków, jakie pracodawca ponosi na koszty utrzymania pracownika. Przepisy dotyczące ulgi B+R, odnoszące się do wydatków kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową, nie precyzują, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Dlatego należy stosować rozumienie tych kosztów w takim znaczeniu, w jakim one funkcjonują w innych dziedzinach, m.in. w stosunkach prawa pracy.

Ochrona interesów podatnika: Nowe limity wpłat w IKE i IKZE na 2020 r.

W Monitorze Polskim opublikowano dwa obwieszczenia określające wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Limity zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 zł (IKE).

Aktualnie limity wynoszą odpowiednio 5 718 zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE), a w przyszłym roku zostaną podniesione do 6 272,40 zł (IKZE) i 15 681 (IKE). Korzystanie z IKE oznacza dla podatników – co do zasady – brak opodatkowania zysków i brak opodatkowania przy wypłacie środków. W przypadku IKZE wpłacone kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu dany podatnik może uzyskać z urzędu skarbowego zwrot podatku.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)