Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.10 - 28.10.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.10 - 28.10.2019

Jest 28 października 2019 r. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Podatnik zaliczy w koszty tylko część nieściągalnej wierzytelności

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 22 października 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 230/19) podatnik ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wyłącznie te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu i wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Jak orzekł WSA, podatnik nie jest uprawniony zaliczyć w poczet kosztów innych wierzytelności, których nieściągalność nie została udokumentowana w przedmiotowy sposób, nawet jeśli byłyby to wierzytelności przysługujące w tym samym czasie w stosunku do tego samego dłużnika.

PIT: Skutki podatkowe w PIT nieodpłatnego otrzymania akcji w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 24 października 2019 r. (sygn. akt. I SA/Kr 792/19) opodatkowanie preferencyjnie nabywanych akcji już w momencie ich nabycia nie wyłączy spod opodatkowania sprzedaży akcji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że osoby uczestniczące w programie motywacyjnym w sytuacji sprzedaży akcji uzyskają przychody z kapitałów pieniężnych i będą zobowiązane do określenia podstawy opodatkowania, jaką jest różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży a kwotą, za jaką te akcje zostały nabyte. Konsekwencją przyjęcia interpretacji organu, że opodatkowaniu podlega także nabycie akcji na preferencyjnych warunkach, byłoby podwójne opodatkowanie tego samego dochodu.

VAT: Bezprawne zajmowanie pomieszczeń a VAT

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. (sygn. akt. III SA/Wa 784/19) obciążenie nierzetelnego najemcy za okres bezprawnego zajmowania pomieszczeń w wysokości stanowiącej rekompensatę poniesionych przez spółkę kosztów mediów oraz kosztów pośrednich stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT, przez co czynność ta może zostać udokumentowana notą obciążeniową.

Ochrona interesów podatnika: Informowanie o schematach podatkowych – I Forum MDR

Na I Forum MDR, które odbyło się 21 października br., znaleźli się zarówno przedstawiciele biznesu i firm doradczych, jak i pracownicy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Na spotkaniu przedstawiciele MF m.in. poinformowali, iż przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych (MDR) mogą być objęte kolejnymi zmianami. Zdecydowano się również na utworzenie czterech specjalnych grup roboczych, które mają analizować kwestie dotyczące kluczowych definicji, obowiązków podmiotów zobowiązanych do informowania o schematach podatkowych, wpływu regulacji MDR na sektor finansowy oraz wpływu regulacji MDR na jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe zagadnienia: Zarządzanie systemami informatycznymi a limit kosztów usług niematerialnych

W wyroku z dnia 24 października 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 425/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, że oceniając, czy koszty danych usług podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT, należy kierować się ich opisem a nie jedynie kwalifikacją na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W wyroku Sąd stwierdził również, że usługi zarządzania systemami informatycznymi są zbliżone do serwisowania czy usuwania usterek systemu informatycznego. Nie stanowią one zatem usług zarządzania i kontroli w rozumieniu art. 15e ustawy o CIT, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)