close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.10 - 21.10.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.10 - 21.10.2019

Jest 21 października 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 14.10-21.10.2019

CIT: Niezapłacone lub nieskapitalizowane odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodów przy sprzedaży wierzytelności

W wyroku z dnia 17 października 2019 r. (sygnatura akt II FSK 3570/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeśli niezapłacone lub nieskapitalizowane odsetki nie stanowią przychodu, to zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, nie będą one również stanowić kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży danej wierzytelności. Odmienne stanowisko prowadziłoby do sytuacji, w której te same odsetki stanowiłyby koszty uzyskania przychodów zarówno po stronie sprzedającego wierzytelność, jak i po stronie nabywcy, który rozpoznałby jako koszty uzyskania przychodów całą cenę nabycia wierzytelności.

Ochrona interesów podatnika: Mechanizm podzielonej płatności a system „nettingu wielostronnego”

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nabywający m.in. elektronikę, paliwa, stal, surowce wtórne, części samochodowe lub usługi budowlane będą w wielu przypadkach obowiązani dokonywać zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Niewykonanie obowiązku skutkować może dotkliwymi sankcjami. Wyjątkiem będą transakcje rozliczane przez potrącenie, o którym mowa w kodeksie cywilnym. Z ostatnich wypowiedzi Ministerstwa Finansów można wnioskować, że zwolnienie z obowiązku stosowania podzielonej płatności może jednak nie obejmować rozliczeń w ramach „nettingu wielostronnego”.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

Cło i akcyza: Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym – nowelizacja ma m.in. uprościć zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD) w systemie EMCS PL2. Projekt zakłada też wydłużenie okresu, w którym można będzie korzystać jeszcze z papierowych dokumentów dostawy. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z dnia 30 września 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

PIT: Zapewnienie zleceniobiorcom przez zleceniodawcę nieodpłatnego zakwaterowania lub transportu stanowi dla nich przychód na gruncie ustawy PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 października 2019 r. (sygn. akt. II FSK 3659/17) zapewnienie przez zleceniodawcę zakwaterowania czy transportu zleceniobiorcom z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania zadań skutkuje po ich stronie powstaniem przychodu na gruncie ustawy PIT bez względu na to, czy są cudzoziemcami czy obywatelami polskimi. Świadczenia te bowiem faktycznie przynoszą korzyść zleceniobiorcy w postaci uniknięcia wydatków, które musiałby samodzielnie ponieść. Są to świadczenia spełniane w interesie zleceniobiorcy, a nie spółki będącej zleceniodawcą.

Pozostałe zagadnienia: Zaliczenie wynagrodzeń i premii wypłacanych pracownikom wykonującym montaż składników majątku do kosztów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 października 2019 r., sygn. II FSK 3571/17, zwrócił uwagę, iż wynagrodzenie, premie, jak również tzw. 13-sta pensja pracowników wykonujących montaż składników majątku, które będą w spółce środkami trwałymi, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki. Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4g ustawy o CIT składniki te powinny zostać ujęte bezpośrednio w kosztach podatkowych w dacie postawienia ich do dyspozycji lub wypłaty.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)