close
Share with your friends

Tax Alert: Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

Publikacja przedstawia zmiany w ustawie o VAT dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy sprzedaży wybranych towarów i usług. Od 1 listopada 2019 roku mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązywał przy sprzedaży krajowej, która obecnie podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia (np. dostaw prętów stalowych, telefonów komórkowych, odpadów, surowców wtórnych) oraz objętej odpowiedzialnością solidarną nabywcy (jak np. dostawy paliwa, rur stalowych). Obowiązkowy split payment obejmie także usługi budowlane.

Powiązane treści

Tax Alert

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od 1 listopada 2019 r. w życie wchodzą przepisy w zakresie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przy sprzedaży wybranych towarów i usług. W stosunku do projektu zmian, w uchwalonej wersji przepisów pojawiło się kilka istotnych modyfikacji. Poniżej podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące nowego obowiązku.

Podstawowe założenia

Mechanizm split payment jest stosowany już od 1 lipca 2018 r. Jego charakterystyczną cechą jest dobrowolność – to nabywca decyduje czy dokona zapłaty w systemie podzielonej płatności, a więc kwota netto wpłynie na rachunek bieżący a kwota VAT na tzw. rachunek VAT.

Od 1 listopada 2019 r. dla wybranych grup towarów i usług mechanizm ten będzie obligatoryjny.

Co do zasady będzie on dotyczył sprzedaży krajowej, obecnie podlegającej mechanizmowi odwrotnego obciążenia (np. dostaw prętów stalowych, telefonów komórkowych, odpadów, surowców wtórnych) oraz objętej odpowiedzialnością solidarną nabywcy (jak np. dostawy paliwa, rur stalowych). Obowiązkowy split payment obejmie także usługi budowlane.

Ponadto obligatoryjna podzielona płatność zostanie rozszerzona na nowe grupy towarowe, m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, czy też odbiorniki telewizyjne.

Tylko przy płatnościach za fakturę powyżej 15 tys. PLN

Obligatoryjnym mechanizmem split payment objęte zostaną płatności za wybrane towary lub usługi (wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), udokumentowane fakturą, w której kwota brutto przekracza 15 tys. PLN (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej).

Zmodyfikowana zostanie również instytucja odpowiedzialności solidarnej nabywcy. 

Sankcja VAT za brak zastosowania split payment

Faktura, której wartość brutto przekroczy 15 tys. PLN, dokumentująca sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym mechanizmem split payment będzie musiała zostać opatrzona adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”.

Brak takiej informacji na fakturze będzie doniosły w skutkach – urząd skarbowy nałoży na sprzedawcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcję VAT) w wysokości 30 proc. kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Co więcej sankcja 30 proc. zostanie wprowadzona także dla nabywcy, który mimo obowiązku dokonania zapłaty w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Należy jednak wspomnieć, że sankcje nie znajdą zastosowania w wypadku gdy: (i) pomimo braku oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze, nabywca ureguluje fakturę poprzez split payment, (ii) pomimo braku zapłaty w split payment przez nabywcę, sprzedawca rozliczy całą kwotę VAT z faktury.

Płatność dokonana z pominięciem obowiązkowego split payment nie będzie stanowiła kosztu w PIT oraz CIT. Czyn ten zostanie objęty również odpowiedzialnością na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

Jeden komunikat przelewu także dla wielu faktur

Nowe przepisy wprowadzają możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę.

Możliwość ta zostanie jednak objęta istotnymi ograniczeniami, przede wszystkim komunikat przelewu będzie musiał obejmować wszystkie faktury wystawione w danym okresie przez jednego dostawcę lub usługodawcę.

Pozostałe istotne zmiany

Z pozostałych zmian warto mieć na uwadze:

  • dopuszczenie możliwości regulowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT również innych należności (np. CIT, PIT, akcyza, cło);
  • nałożenie na każdego podatnika stosującego obowiązkowy split payment (również na podatników zagranicznych) obowiązku posiadania polskiego rachunku rozliczeniowego (lub imiennego rachunku w SKOK).

Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać już od 1 listopada 2019 r. (z wyłączeniem przepisów sankcyjnych w zakresie ograniczenia kosztów CIT i PIT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.).

Nowy obowiązek, już sam w sobie, będzie stanowił poważne wyzwanie dla podatników i pociągnie konieczność dokonania istotnych zmian w rozliczeniach i systemach księgowych. Co więcej, wiele nowych przepisów budzi poważne kontrowersje. Przykładowo, problematyczna jest interpretacja obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku: faktur korygujących, płatności w walucie obcej, czy też systemu tzw. nettingu wielostronnego.

Z uwagi na krótki okres na dostosowanie się do zmian, zachęcamy Państwa do kontaktu.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)