close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.09 - 16.09.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 09.09 - 16.09.2019

Jest 16 września 2019 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

VAT: Zadania własne gminy w ramach edukacji a opodatkowanie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. I SA/Bd 429/19, zajął się kwestią zakresu zadań własnych gminy w ramach edukacji – Sąd skonkludował, iż zadania te należy rozumieć szeroko. Z tego względu przez edukację należy rozumieć również opiekę czy też działalność stołówki (polegającą na zapewnieniu wyżywienia w stołówce). Działania podejmowane przez gminę w tym zakresie są zadaniami własnymi, przez co nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

CIT: Koszt usług refakturowanych w kontekście limitu usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 września 2019 r., sygn. III SA/Wa 88/19, zajął się kwestią wyłączenia z limitu usług niematerialnych, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT. Sąd zwrócił uwagę, iż wyłączenie to odnosi się do podmiotu, który refakturuje koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot, w związku z czym podmiotem uprawnionym do korzystania z tego wyłączenia jest taki podmiot, który czynnie refakturuje (przenosi) koszt usługi na inny podmiot z grupy. Nie jest natomiast uprawniony do korzystania z tego wyłączenia finalny odbiorca refakturowanej usługi, który to podlega limitowaniu zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Podatek od nieruchomości: Warunki stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 11 września 2019 r., sygn. I SA/Kr 234/19, zwrócił uwagę, iż przy stosowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, każdy element infrastruktury kolejowej (zgodnie z odrębnymi przepisami) należy oceniać według kryteriów przewidzianych w tymże zwolnieniu. Skoro, zgodnie z odrębnymi przepisami, elementem infrastruktury kolejowej są grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których to działkach znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, to działki te w całości podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

PIT: 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 10 września 2019 r. (sygnatura akt I SA/Łd 257/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że wynagrodzenie, w stosunku do którego pracownikowi przysługują 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, to wynagrodzenie za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich pracownika do utworu a nie za czas pracy poświęcony na jego stworzenie. Istotne jest zatem wykazanie, że utwór faktycznie powstał, a nie to, ile czasu na jego wytworzenie poświęcił pracownik. Uprawnienie to dotyczy również premii uznaniowej, o ile jest ona częścią wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich.

Pozostałe zagadnienia: Pojęcie usług ciągłych w ustawie o VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. I FSK 971/17, zwrócił uwagę, iż mając na względzie cel, w jakim wprowadzono art. 64 Dyrektywy 112, pojęcie usług ciągłych na gruncie ustawy o VAT należy rozumieć szerzej. Przy takim założeniu pojęcie to powinno obejmować zarówno świadczenia tradycyjnie definiowane jako okresowe/ciągłe, jak również świadczenia dokonywane w ramach stałych umów o współpracę, w przypadku których ustalono następujące po sobie terminy płatności. Sąd zauważył przy tym, iż przez szersze rozumienie pojęcia usług ciągłych nie należy rozumieć wszelkich usług z reguły powtarzających się, o ile tylko są one rozliczane lub opłacane w okresach rozliczeniowych – sama powtarzalność tych świadczeń oraz dominująca wola stron ustalania terminów płatności są niewystarczające dla przyjęcia ciągłości świadczeń na gruncie ustawy o VAT.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)