close
Share with your friends

TP Alert: Przepisy wprowadzające uproszczoną procedurę APA wykreślone z projektu ustawy

Przepisy o uproszczonych APA poza projektem ustawy

Na początku sierpnia 2019 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: „Projekt ustawy” lub „Projekt”) – brak w niej jednak przepisów dotyczących zapowiadanych wcześniej tzw. uproszczonych APA.

Powiązane treści

TP Alert

Cel projektowanych regulacji i przyczyny usunięcia zapisów dotyczących uproszczonych porozumień cenowych z Projektu

Omawiany Projekt ustawy jest efektem dalszych prac Ministerstwa Finansów (MF) nad projektem przepisów opublikowanych po raz pierwszy 22 marca 2019 roku, których celem miało być m.in. wdrożenie i dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych w zakresie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852), przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczących porozumień w sprawie ustalania cen transferowych (ang. Advance Pricing Agreements, APA) zawartych obecnie w Ordynacji podatkowej, jak również wprowadzenie uproszczeń w postępowaniu dotyczącym APA w zakresie niektórych rodzajów transakcji wewnątrzgrupowych. O ile przepisy odnoszące się do dwóch pierwszych zagadnień pozostały w nowej wersji Projektu, o tyle próżno szukać w nim zapisów traktujących o uproszczonych APA. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF na zakończenie konsultacji publicznych do przedmiotowego Projektu, „Ze względu na dużą liczbę, szczegółowość i złożoność uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych (…) w tym szereg uwag do przepisu art. 15e ustawy o CIT (…) regulacja dotycząca uproszczonych porozumień cenowych / rozwiązań alternatywnych do uproszczonych porozumień cenowych została wyłączona z projektu do odrębnego procedowania”.

Program Współdziałania i porozumienia podatkowe

Poza usunięciem zapisów o uproszczonych APA, w nowej wersji Projektu ustawy proponuje się między innymi wprowadzenie do Ordynacji podatkowej przepisów dotyczących Programu Współdziałania. Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu, ma to być program poprawnego rozliczenia opartego na ścisłej współpracy między największymi podatnikami (o przychodach podatkowych za poprzedni rok przekraczających równowartość 50 mln EUR) a administracją podatkową. Istotne dla podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi może być to, iż po przystąpieniu do Programu (poprzez zawarcie tzw. umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, KAS) będą oni mogli zawrzeć z Szefem KAS pisemne porozumienie podatkowe, dotyczące m.in. ustalania cen transferowych. Podkreślić należy, iż porozumienie takie pozwoli podatnikom na uniknięcie ograniczenia w zaliczaniu kosztów niektórych usług oraz opłat (za korzystanie z praw autorskich, licencji itp.) do kosztów uzyskania przychodów, wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w okresie, którego to porozumienie będzie dotyczyć.

Zgodnie z treścią Projektu, przepisy dotyczące Programu Współdziałania i porozumień podatkowych miałyby wejść w życie 1 lipca 2020 roku.

Zmiany w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Poza wskazaną już zmianą dotyczącą braku konieczności stosowania ograniczeń w zaliczaniu kosztów niektórych usług i opłat do kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji objętych porozumieniem podatkowym, Projekt ustawy przewiduje dalsze zmiany w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opublikowana ostatnio wersja Projektu zakłada bowiem uchylenie ust. 16 przywołanego artykułu (zgodnie z którym ochrona przed limitowaniem z art. 15e obejmowała również rok podatkowy wydania decyzji APA oraz rok poprzedzający). Zgodnie z treścią uzasadnienia do nowej wersji Projektu ustawy, przepis ten zostanie zastąpiony przepisem przejściowym (art. 119 Projektu) zakładającym, iż dla wniosków w sprawach zawarcia APA złożonych (zarówno w oparciu o dotychczasowe przepisy Ordynacji podatkowej, jak i już na podstawie nowych przepisów o APA umieszczonych w Projekcie) do 31 grudnia 2019 roku, przepis art. 15e ust. 15 (pozwalający uniknąć limitowania kosztów uzyskania przychodów w okresie objętym decyzją APA) miałby zastosowanie również do roku podatkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

W praktyce powyższe oznaczać będzie, iż podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi, liczący na uniknięcie ograniczeń z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczaniu niektórych kosztów poniesionych w latach 2018 i 2019 do kosztów uzyskania przychodów, powinni do końca grudnia bieżącego roku przygotować i złożyć wnioski o APA do Szefa KAS. Brzmienie nowej wersji Projektu ustawy pozwala bowiem przypuszczać, iż złożenie wniosku po tym terminie oznaczać będzie utratę możliwości pełnego podatkowego ukosztowienia obciążeń za usługi, licencje itp., wymienionych w katalogu przedstawionym w art. 15e za wskazane lata.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego Projektu, prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)