close
Share with your friends

Tax Alert: Umowa o współdziałanie podatnika z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej

Umowa o współdziałanie podatnika z Szefem KAS

W dniu 31 lipca 2019 r. został ogłoszony projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, który zawiera m.in. przepisy wprowadzające nowy mechanizm współpracy podatników z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), tj. umowę o współdziałanie.

Powiązane treści

Tax Alert

Umowa o współdziałanie

Umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatników prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem. Umowa jest
zawiązywana na wniosek podatnika na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez niego w każdym czasie.

Kto może zawrzeć umowę o współdziałanie

Wniosek o zawarcie umowy będzie mógł złożyć podatnik, u którego wartość przychodu podatkowego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR. Ponadto, aby zawrzeć umowę o współdziałanie podatnik będzie zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii z tzw. wstępnego audytu podatkowego.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy będzie przeprowadzać Szef KAS przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący).

Audyt będzie miał na celu sprawdzenie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz skuteczności wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Obowiązki podatnika

Podatnik będący stroną umowy o współdziałanie będzie zobowiązany do:

 • dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych;
 • posiadania procesów oraz procedur do zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych;
 • zgłaszania Szefowi KAS wszelkich istotnych zagadnień podatkowych, które mogłyby być przedmiotem sporu podatnika z organem podatkowym a także informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika.

Porozumienia podatkowe

W ramach umowy o współdziałanie Szef KAS będzie mógł zawrzeć z podatnikiem porozumienie podatkowe, którego celem jest zapewnienie pewności stosowania prawa podatkowego, w sprawach:

 • interpretacji podatkowych;
 • ustalania cen transferowych;
 • braku zasadności stosowania przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
 • wysokości prognozowanego zobowiązania podatkowego w CIT w następnym roku;
 • innych, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Korzyści dla podatnika

 • W przypadku złożenia deklaracji lub korekty deklaracji będącej następstwem audytu podatnik będzie uprawniony do skorzystania z preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych lub do nienaliczania tych odsetek (w zależności od rodzaju audytu);
 • za okres rozliczeniowy objęty audytem monitorującym nie będzie mogło być wszczęte postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
 • obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) innych niż schematy podatkowe transgraniczne dla podatników jako korzystających zostanie wyłączony;
 • w przypadku spraw o ustalanie cen transferowych oraz braku zasadności stosowania przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, opłaty za uzyskanie porozumieniabędą 50% niższe w porównaniu do opłat, które musieliby wnieść podatnicy, którzy nie są stroną umowy o współdziałanie;
 • wywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy o współdziałanie będzie przesłanką uznania dobrej wiary przy dodatkowym zobowiązaniu podatkowym;
 • podatnik będzie uprawniony do wpłacania zaliczek miesięcznych w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości prognozowanego na dany rok zobowiązania podatkowego, przypadających proporcjonalnie na każdy miesiąc danego roku podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu

Nowe przepisy w zakresie umowy o współdziałanie mają wejść
w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego projektu ustawy, prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)