close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.08 - 26.08.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 19.08 - 26.08.2019

Jest 26 sierpnia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Zapłata wekslem własnym w kontekście definicji finansowania dłużnego zawartej w ustawie o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. III SA/Wa 2774/18, przyjrzał się bliżej definicji finansowania dłużnego, zawartej w ustawie o CIT. Sąd doszedł do wniosku, iż definicja zawarta w polskich przepisach jest definicją znacznie węższą od definicji zawartej w Dyrektywie ATAD, co wskazuje na niewłaściwą implementację tejże Dyrektywy. Jednakże, ta niewłaściwa implementacja nie może szkodzić podatnikowi. Dokonując literalnej wykładni art. 15c ust. 12 ustawy o CIT należy dojść do wniosku, iż finansowanie dłużne polega na otrzymaniu środków finansowych. Wystawienie weksla własnego nie wiąże się z otrzymaniem środków finansowych, przez co nie może być objęte dyspozycją przepisów art. 15c i 15ca ustawy o CIT – nie stanowi ono bowiem finansowania dłużnego.

VAT: Mechanizm odwrotnego obciążenia wyklucza obowiązek korekty

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 778/19), w przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia, nałożenie na sprzedawcę obowiązku korekty złożonych już deklaracji podatkowych nie znajduje żadnych podstaw. Jak wskazał WSA, skoro podatnikiem z tytułu dostawy dokonanej przez spółkę jest nabywca, nie ma konieczności korekty przez sprzedawcę deklaracji za poprzednie okresy rozliczeniowe. Tym samym, WSA podkreślił, że zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia ma zasadnicze znaczenie zarówno dla określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty, jak również obowiązków spółki.

Ochrona interesów podatnika: Nowy projekt w sprawie podwójnego opodatkowania

W dniu 23 sierpnia br. do Sejmu przekazano projekt nowej ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Zgodnie z unijnymi wymogami, projekt zakłada wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania takich sporów. Nowa ustawa będzie obejmować również przepisy odnoszące się do APA. W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że podwójne opodatkowania zysków w różnych krajach ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą i skutkuje pogorszeniem warunków prowadzenia biznesu. Drugim powodem przygotowania zmian w prawie jest ryzyko zwiększenia się liczby sporów w zakresie podwójnego/wielokrotnego opodatkowania, które mogą potencjalnie dotyczyć dużych kwot.

PIT: Zakres znaczeniowy pojęcia „nieodpłatne świadczenie” na gruncie ustawy PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 21 sierpnia 2019 r., (sygn.akt. II FSK 2958/17), pojęcie nieodpłatnego świadczenia użyte m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT nie zostało co do zasady zdefiniowane w tej ustawie ale obejmuje ono nie tylko świadczenie w cywilnym znaczeniu, działania lub zaniechania na rzecz innej strony (art. 353 k.c.), ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Co więcej, definicja nieodpłatnego świadczenia nie wyklucza tego, że otrzymujący świadczenie może podjąć jakieś działania, aby świadczenie otrzymać. Istotne jest wszakże to, aby w zamian za to świadczenie (kwalifikowane jako nieodpłatne) nie wykonywał żadnego świadczenia wzajemnego.

Pozostałe zagadnienia: Kara za nienależyte wywiązanie się ze zobowiązania nie stanowi kosztu uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 22 sierpnia 2019 r. (sygnatura akt I SA/Rz 396/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że kara umowna za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie usług nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Sąd podkreślił, że kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli służy ona osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Dotyczy to np. odszkodowania z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy, które podmiot ponosi w celu ograniczenia strat jakie dana umowa przynosi. Jednak w analizowanej sprawie, sytuacja taka nie miała miejsca.

 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)