close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.08 - 19.08.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.08 - 19.08.2019

Jest 19 sierpnia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Połączenie spółek komandytowych a CIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 390/19), w wyniku przeprowadzenia transakcji połączenia dwóch spółek komandytowych, po stronie nowej spółki powstanie podlegający opodatkowaniu przychód. Jak zauważył WSA, skoro nowopowstała spółka otrzyma majątek łączonych spółek, po jej stronie powstanie konkretne przysporzenie majątkowe powiększające jej aktywa. Spółka uzyska zatem definitywny, mierzalny przyrost majątku, który spełnia warunki uznania go za przychód w rozumieniu ustawy o CIT.

Ochrona interesów podatnika: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.

Z dniem 13 października 2019 r. zostanie uruchomiony jawny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wprowadzenie rejestru dla polskich spółek prawa handlowego podyktowane jest dążeniem do uzyskania przejrzystości struktur kapitałowych oraz zapobiegania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (spółką). W celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej spółki należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy występują osoby fizyczne, które posiadają co najmniej 25 proc. udziałów / akcji / praw głosu w danej spółce (bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki).

Więcej informacji w Tax Alercie KPMG pt. „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.”

VAT: Stawka VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 sierpnia br. (sygn. akt. I FSK 683/17), w przypadku gdy media przy usłudze najmu lokalu nie są rozliczane w oparciu o rzeczywiste zużycie, tylko np. w oparciu o ryczałt, świadczenie takie należy traktować jako jedną usługę – usługę najmu. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Pobierana jest w takim przypadku stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużytych mediów. W konsekwencji zdaniem Sądu, w przypadku lokalu mieszkalnego media wraz z usługą najmu korzystają ze zwolnienia od VAT. Natomiast w przypadku lokali użytkowych do całości świadczenia zastosowanie ma stawka podstawowa VAT.

Podatki lokalne: Hale namiotowe magazynowe dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy klasyfikować jako budowle

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. sygn. (I SA/Gl 617/1), w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jako przedmiot opodatkowania wskazuje się grunty, budynki, budowle. Hale namiotowe magazynowe niewątpliwie nie są budynkami, o czym świadczy zakwalifikowanie ich w pozwoleniu na budowę do kategorii VIII załącznika do ustawy Prawo budowlane. Nie są też obiektami małej architektury, a ich cechy odpowiadają cechom budowli. W konsekwencji należy uznać, iż przedmiotowe hale namiotowe magazynowe, będące obiektami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego, należy dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości klasyfikować jako budowle.

Pozostałe zagadnienia: Ograniczenia dotyczące odpisów amortyzacyjnych u następcy prawnego

W wyroku z dnia 13 sierpnia 2019 r. (sygnatura akt II FSK 2899/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeżeli na skutek określonych zdarzeń odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić w części lub całości kosztów uzyskania przychodów w spółce kapitałowej, to nie powinny one stanowić kosztów uzyskania przychodów również u podmiotu będącego sukcesorem tej spółki.
Zatem w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT ma zastosowanie również do podmiotu powstałego na skutek przekształcenia.
 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)