close
Share with your friends

Otwarcie drzwi na rynek japoński

Otwarcie drzwi na rynek japoński

1 lutego br. zaczęła obowiązywać Umowa o partnerstwie gospodarczym, zawarta pomiędzy UE a Japonią. Stanowi ona rezultat prowadzonych od 2013 r. negocjacji.

Powiązane treści

economic-partnership

1 lutego 2019 r. zaczęła obowiązywać Umowa o partnerstwie gospodarczym, zawarta pomiędzy Unią Europejską a Japonią (dalej nazywana także „umową handlową” oraz „porozumieniem”). Stanowi ona rezultat prowadzonych od 2013 r. negocjacji. Co zmienia w praktyce?

Do tej pory przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, którzy eksportowali towary do Kraju Kwitnącej Wiśni, napotykali w swojej działalności przeróżne bariery. Celem tej liczącej prawie 900 stron umowy jest rozszerzenie strefy wolnego handlu oraz zniesienie barier technicznych i regulacyjnych dla usprawnienia wymiany gospodarczej pomiędzy stronami porozumienia. Docelowo umowa ma doprowadzić do zniesienia prawie wszystkich ceł – Japonia zobowiązała się znieść 97% ceł na import z Unii, z kolei UE zamierza znieść aż 99% ceł na towary i usługi importowane z Japonii. Szacuje się, że zawarcie porozumienia przyczyni się do zaoszczędzenia przez europejskich przedsiębiorców ok. 1 mld EUR rocznie.

Możliwości dla polskich przedsiębiorców

Pobudzenie wymiany handlowej z Japonią może przynieść wiele korzyści również polskim przedsiębiorcom. Zniesienie ceł dotyczy praktycznie wszystkich produktów rolno-spożywczych, w tym m.in. mięsa wołowego i wieprzowego, a także serów i wina. Szacuje się że roczny eksport produktów spożywczych z terytorium UE do Japonii wzrośnie o ok. 51%, tj. o ok. 1 mld EUR. Szanse na poszerzenie rynków zbytu mają także producenci i eksporterzy towarów przemysłowych, w tym m.in. mebli, obuwia, innych wyrobów ze skóry oraz wyrobów tekstylnych i odzieży. Pozytywne zmiany dotkną również branży kosmetycznej, chemicznej, włókienniczej i odzieżowej. Znikną ograniczenia regulacyjne w handlu pojazdami mechanicznymi, elektroniką oraz produktami leczniczymi. Nowe możliwości pojawią się na rynku usług finansowych, handlu elektronicznego, usług telekomunikacyjnych, a także transportu.

Dostęp do rynku zamówień publicznych

Do tej pory przedsiębiorcy spoza Japonii niejednokrotnie spotykali się z barierami regulacyjnymi w dostępie do zamówień publicznych w tym kraju. Przełomową zmianą wprowadzoną przez umowę handlową jest zagwarantowanie przedsiębiorcom z Unii Europejskiej większego dostępu do rynku zamówień publicznych na regionalnym i lokalnym poziomie, w sektorze kolejowym, a także w ramach zamówień organizowanych przez szpitale, instytucje akademickie (87 podmiotów) oraz dystrybutorów energii elektrycznej (29 podmiotów).Przyczynić się do tego ma, przede wszystkim, wyeliminowanie dyskryminacji przedsiębiorców spoza Japonii, uczestniczących w przetargach na tamtym rynku. Strony porozumienia zobligowały się również do wyznaczenia niezależnych i bezstronnych organów administracyjnych, uprawnionych do rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, co znacznie zwiększa pewność wywiązywania się przez obie strony z przyjętych zobowiązań.

Ochrona praw własności intelektualnej

Ułatwieniu komercjalizacji produktów innowacyjnych, a także świadczenia usług mają sprzyjać uzgodnienia poczynione na polu własności intelektualnej. Celem jest zapewnienie odpowiedniej, niedyskryminującej, ale przede wszystkim skutecznej ochrony praw własności intelektualnej. Postanowienia umowy handlowej przewidują procedury przeciwdziałające naruszeniom, w tym zjawiskom podrabiania i piractwa. Co ważne, umowa handlowa zawiera nie tylko własne postanowienia regulujące prawa i obowiązki w dziedzinie własności intelektualnej, ale także zobowiązuje strony do przestrzegania wymogów wynikających z umów międzynarodowych, m.in. porozumienia TRIPS1 , konwencji paryskiej2 , traktatów WIPO3 , porozumienia madryckiego4 itd. Zastosowanie takiego rozwiązania przyczyni się do rozszerzenia ochrony m.in. na tajemnicę przedsiębiorstwa. Umowa reguluje również materię ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych oraz napojów alkoholowych produkowanych na terytorium stron, a także ochronę wzorów przemysłowych.

Wymiana handlowa na preferencyjnych warunkach

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć eksport towarów do Japonii i korzystać z preferencyjnego traktowania celnego muszą zarejestrować się w bazie zarejestrowanych eksporterów (Registered Exporter System – REX). Rejestracja polskich eksporterów została powierzona Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu – Wydział Centralna Rejestracja.

Zarejestrowany przedsiębiorca, któremu nadano numer REX, będzie uprawniony do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu towaru, które są traktowane jako wniosek o preferencyjne traktowanie celne. Obowiązek rejestracji nie dotyczy przypadków, gdy wartość przesyłki jest mniejsza niż 6000 EUR. Z kolei importerzy, którzy chcą sprowadzać towary z Japonii na preferencyjnych warunkach, muszą uzyskać od eksportera oświadczenie o pochodzeniu towaru, a także zweryfikować, czy eksporter ten jest zarejestrowany w system REX, oraz czy oświadczenie o pochodzeniu zostało przez niego prawidłowo wypełnione.

Podsumowanie

Umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią Europejską a Japonią oferuje szeroki wachlarz zupełnie nowych możliwości gospodarczych dla przedsiębiorców europejskich. Jest to obecnie największe tego rodzaju porozumienie na świecie, które znacząco rozszerza europejską strefę wolnego handlu. Potencjał płynący z porozumienia powinni dostrzec również polscy przedsiębiorcy. Szacuje się, że obecnie wartość eksportu z Polski do Japonii wynosi ok. 500 mln EUR. Dzięki porozumieniu ma ona szansę wzrosnąć nawet o 10%. Umowa określa ramy, które mają zapewnić prostszą niż dotychczas wymianę handlową. Czerpanie pełnych korzyści płynących ze zbliżenia gospodarczego dwóch potężnych światowych gospodarek wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Przedsiębiorcy, którzy w pełni chcą wykorzystać możliwości płynące z tego porozumienia, powinni zacząć działać już dziś.

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 23 grudnia 1994 r.
Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.
Traktat WIPO o prawie autorskim z dnia 20 grudnia 1996 r. oraz traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach z dnia 20 grudnia 1996 r.
Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r.

Tomasz Kamiński, radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce
tkaminski@kpmg.pl
Specjalizuje się w prawnej obsłudze fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest odpowiedzialny za przygotowywanie raportów i analiz poprzedzających transakcje (due diligence), doradza również klientom w negocjacjach i przeprowadzaniu wielu transakcji M&A.
W kancelarii D. Dobkowski od 2004 r.

Cezary Fiołna, aplikant adwokacki w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce
cfiolna@kpmg.pl
Zajmuje się obsługą prawną fuzji i przejęć, m.in. przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej, a także doradztwem przy bieżących kwestiach korporacyjnych. Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych zdobywał w renomowanych polskich kancelariach. Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)