close
Share with your friends

Zgromadzenie wspólników online | Anna Białecka

Zgromadzenie wspólników online | Anna Białecka

Kończąca ścieżkę legislacyjną ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych dotyczy usprawnienia procedur organizacyjnych w spółkach z o.o. m.in. poprzez możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. wideokonferencji).

Anna Białecka KPMG w Polsce

Junior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Zgromadzenie wspólników online

W dniu 2 sierpnia 2019 roku Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (dalej „Ustawa zmieniająca”). W świetle uzasadnienia do projektowanych zmian, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością organizacja zgromadzenia wspólników często powoduje problemy techniczne czy organizacyjne, zwłaszcza, jeśli udziałowcem spółki jest podmiot zagraniczny, obcokrajowiec czy osoba, która na co dzień przebywa poza granicami Polski. W związku z powyższym, uznano za zasadne wprowadzenie przepisów mających na celu stworzenie możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W obowiązującym stanie prawnym podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest możliwe w przypadku walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz w radach nadzorczych zarówno spółek z o.o., jak i spółek akcyjnych.

Ustawa zmieniająca zawiera natomiast przepis umożliwiający dopuszczenie w umowie spółki udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmować ma w szczególności:

  1. transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników,
  3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Należy zwrócić uwagę, że aktualny pozostaje obowiązek należytego dokumentowania faktu odbycia zgromadzenia oraz podjętych na nim uchwał w formie protokołu. Projektowane zmiany pociągają za sobą zmianę regulacji dotyczących treści takiego protokołu (art. 248 § 2 Kodeksu spółek handlowych), tak aby uwzględniał on specyfikę nowego sposobu odbycia zgromadzenia.

W świetle Ustawy zmieniającej, w takim protokole należy:

  • stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał,
  • wymienić powzięte uchwały,
  • liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

Do protokołu będzie trzeba dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego w trybie projektowanego art. 2341 Kodeksu spółek handlowych nie będą wymagane we wspomnianym protokole.

Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

Zgodnie z treścią Ustawy zmieniającej, przepisy te mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.  

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)