TP Alert: Nowe wyjaśnienia w zakresie cen transferowych oraz publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR

MF: nowe wyjaśnienia ws. cen transferowych i wzory TPR

W dniu 18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie wyjaśnienia w zakresie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także informację na temat wzorów dokumentów elektronicznych TPR.

Powiązane treści

TP Alert

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

W opublikowanych wyjaśnieniach Ministerstwo Finansów informuje m.in. jakiego okresu może dotyczyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, jaka jest jego dopuszczalna forma, w jaki sposób należy je złożyć, jakie są jego wymagane elementy oraz jak należy je wysłać i podpisać.

W szczególności Ministerstwo wskazuje, iż oświadczenie składane jest odnośnie transakcji zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na stosowanie nowych przepisów już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., należy wówczas złożyć oświadczenie dotyczące transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji zawieranych w tymże roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ministerstwo Finansów nie przewiduje możliwości składania oświadczenia w formie papierowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami oświadczenie podmiotu powiązanego o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych powinno zostać złożone na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) z wykorzystaniem usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach opublikowało przykładowy wzór treści oświadczenia:

„Stosownie do art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że:

  • lokalna dokumentacja cen transferowych za rok obrotowy ………. została sporządzona;
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane” [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ustawy o CIT].

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Funkcję należy podać w treści oświadczenia (pisma ogólnego). Oświadczenie podpisuje się za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Link do wyjaśnień: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lokalnej-dokumentacji-cen-transferowych-na-podstawie-przepisow-obowiazujacych-od-1-stycznia-2019-r/.

Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR

Również w dniu 18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C). Informacja składana jest Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.) i zawiera następujące elementy:

  • wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie/korekta informacji) oraz okresu za jaki jest składana;
  • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację i podmiotu, dla którego jest składana informacja;
  • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych;
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
  • informacje dotyczące metod i cen transferowych;
  • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Link do wzorów dokumentów elektronicznych TPR: https://www.gov.pl/web/finanse/schema-tpr

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do kwestii opisanych powyżej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)