close
Share with your friends

Tax Alert: Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodowych

Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodow

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej do polskiej ustawy o VAT, zmiany w zakresie rozliczania niektórych transakcji międzynarodowych wynikające z Dyrektywy UE 2018/1910 (tzw. pakiet „quick fixes”). Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Powiązane treści

Tax Alert

Transakcje łańcuchowe

Celem zmian wynikających z Dyrektywy 2018/1910 jest ujednolicenie zasad opodatkowania tzw. dostaw łańcuchowych w całej Unii Europejskiej.

Niejasne i budzące duże problemy praktyczne polskie przepisy dotyczące dostaw łańcuchowych, doczekają się tym samym pewnego doprecyzowania.

Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku transakcji łańcuchowych odbywających się ramach Unii, zasadą będzie przyporządkowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej (WDT) do sprzedaży na rzecz pośrednika w łańcuchu. Wprowadzona zostanie definicja takiego pośrednika, którym będzie inny podmiot niż pierwszy oraz ostatni w łańcuchu, który jednocześnie odpowiada za transport towaru. Dla przykładu, w sytuacji transakcji, w której uczestniczą trzy podmioty, przy czym transport organizuje drugi podmiot w łańcuchu (pośrednik), transakcją stanowiącą WDT będzie sprzedaż od pierwszego do drugiego podmiotu.

Wyjątek od tej zasady zostanie wprowadzony dla przypadku, gdy pośrednik poda swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo, z którego towary są wysyłane lub transportowane. W takiej sytuacji WDT zostanie „przesunięte” na sprzedaż pomiędzy pośrednikiem a kolejnym nabywcą (w powyższym przykładzie dostawa między drugim a trzecim podmiotem stanowiłaby WDT).

Powyższe zasady, choć pozornie proste, zapewne nie rozwieją wszystkich wątpliwości związanych z rozliczeniem VAT transakcji łańcuchowych.

Po pierwsze ustawodawca nadal nie zdecydował się na zdefiniowanie pojęcia „organizacja transportu” (co ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji transakcji WDT). Sądząc po dotychczasowej praktyce, podatnicy wciąż będą zobowiązani do bardzo szczegółowej analizy warunków transakcji w kierunku ustalenia podmiotu transportującego.

Ponadto wprowadzone zmiany będą dotyczyły wyłącznie handlu wewnątrzunijnego. Rozliczenie transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport, będzie przebiegało według dotychczasowych zasad (z wszelkimi z tym związanymi wątpliwościami).

Wreszcie należy zauważyć, że przepisy nadal nie będą regulowały opodatkowania dostaw łańcuchowych, w których podmiotem odpowiedzialnym za transport jest pierwszy albo ostatni podmiot.

Tego typu schematy tylko pozornie nie sprawiają trudności z prawidłowym rozliczeniem VAT. W praktyce jednak możliwe kombinacje w zakresie warunków Incoterms budzą szereg wątpliwości.

„Call off stock”

Pozytywnych zmian doczekają się podatnicy korzystający z magazynu konsygnacyjnego.

Dotychczasowe problemy związane są przede wszystkim z odmiennym podejściem poszczególnym państw unijnych do tej problematyki. W efekcie, wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego w wielu przypadkach nie pozwala na uproszczenie rozliczeń w przypadku przemieszczeń towarów własnych do innego kraju unijnego (czyli uniknięcia konieczności rejestracji na VAT w danym kraju).

Nowa jednolita procedura magazynu typu „call off stock” znajdzie zastosowanie w całej Unii. Przepisy wprowadzą jednocześnie szereg warunków formalnych koniecznych do skorzystania z procedury (w tym obowiązków informacyjnych, ewidencyjnych i raportowych w zakresie informacji podsumowujących).

Z istotnych zmian warto wspomnieć, że nowe przepisy nie uzależniają stosowania uproszczenia od przeznaczenia towarów przemieszczanych do „call off stock”. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w Polsce przepisami w tym zakresie, magazyn konsygnacyjny mógł być wykorzystany na cele VAT wyłącznie w przypadku działalności produkcyjnej lub usługowej (z wyłączeniem działalności handlowej).

Ważna zmiana dotyczy również okresu korzystania z uproszczenia –skrócenie do 12 miesięcy (z obecnych 24 miesięcy) terminu na opodatkowanie towarów, od momentu ich wprowadzenia do magazynu „call off stock”.

Stawka 0 proc. w WDT

Polska ustawa o VAT wprowadzi bezwzględny wymóg podania przez nabywcę towaru ważnego numeru identyfikacyjnego VAT dla celów zastosowania stawki 0 proc. w WDT (obecnie wymóg ten ma charakter wyłącznie formalny).

Co więcej warunkiem dla stawki 0 proc. będzie również obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE przez dostawcę. W przypadku popełnienia błędów w informacji VAT-UE, stawka 0 proc. nie będzie miała zastosowania, chyba że podatnik pisemnie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Istnieje oczywiście ryzyko, że przepis ten może być chętnie wykorzystywany przez organy podatkowe do kwestionowania stawki 0 proc.

Dokumentacja WDT

Zmiany w tym zakresie wynikają z Rozporządzenia wykonawczego UE 2018/1912 i jako takie nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego (obowiązują bezpośrednio w całej Unii).

Rozporządzenie wprowadza instytucję domniemania do celów zastosowania stawki 0 proc. pozwalającą uznać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione do innego państwa UE.

Ustalone zostaną dwie grupy dokumentów akceptowanych jako dowód wysyłki lub transportu:

1) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów (podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów);

2) pozostałe dokumenty (polisa ubezpieczeniowa, dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę, dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn).

Co istotne dla stosowania stawki 0 proc., podatnik będzie musiał posiadać odpowiedni zestaw przynajmniej dwóch takich dokumentów (w tym zawsze co najmniej jeden dokument odnoszący się do wysyłki lub transportu (na przykład, ale nie koniecznie CMR), które dodatkowo zostały wydane przez dwie różne strony, niezależne od siebie nawzajem, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy.

Ponadto w przypadku transportu organizowanego przez nabywcę, możliwe będzie użycie pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wywiezione do innego państwa członkowskiego (i zawierającego określone w Rozporządzeniu elementy). Na uzyskanie oświadczenia sprzedawca będzie miał bardzo krótki termin do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

Powyższa zmiana wymaga jak najszybszego przeglądu obecnie stosowanych procedur w zakresie potwierdzania WDT oraz wprowadzenia odpowiednich zmian.

Z uwagi na wagę planowanych zmian, zachęcamy Państwa do kontaktu. Eksperci KPMG z przyjemnością pomogą Państwu w przystosowaniu się do nowych przepisów.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)