close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.07 - 29.07.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 22.07 - 29.07.2019

Jest 29 lipca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Usługi oddelegowania pracowników w kontekście limitu usług niematerialnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 25 lipca 2019 r. (sygn. akt. I SA/Po 388/19) zwrócił uwagę, iż usługa oddelegowania pracowników spółki macierzystej, którzy w spółce goszczącej pełnią funkcje zarządcze i doradcze, jest usługą wprost wymienioną w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT jako usługa podobna do usług zarządzania. Tym samym, koszty związane z tą usługą podlegać będą limitowi, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie.

VAT: Cesję uprawnień należy rozliczyć tak samo jak dostawę

Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Bd 314/19), transakcję zbycia praw i obowiązków z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej należy na gruncie Ustawy o VAT traktować tak samo jak dostawę nieruchomości, której te umowy dotyczą. Jak wskazał WSA, dokonując prawno-podatkowej kwalifikacji cesji, należy mieć na uwadze, że zarówno umowa przedwstępna, cesja uprawnień z tej umowy oraz umowa przyrzeczona zmierzają do jednego celu ekonomicznego w postaci dostawy lokalu. W konsekwencji, nie można przyjąć, że cesja, jako jedna z czynności poprzedzających dostawę stanowi świadczenie usługi. Oznacza to, że będzie ona opodatkowana na tych samych zasadach jak finalna dostawa nieruchomości.

PIT: Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę noclegów pracownikom w czasie oddelegowania

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 23 lipca 2019 r., sygn. II FSK 2721/17, wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej będą stanowić dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 tej ustawy. Zdaniem Sądu, ponoszenie wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie tego pracownika, ponieważ umożliwia mu zapewnienie właściwych warunków socjalnych, które powinien sfinansować z uzyskiwanych dochodów.

Ochrona interesów podatnika: Projekt objaśnień w zakresie wyboru formy opodatkowania w PIT/CIT

W ubiegłym tygodniu na stronach MF pojawiła się informacja nt. konsultacji podatkowych zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń w podatkach dochodowych. Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku PIT oraz podatku CIT m.in. w zakresie wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą, czy też wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Więcej informacji na stronie MF: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-najmu.

Pozostałe zagadnienia: Zarządzanie dostawami i zamówieniami podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

W wyroku z dnia 25 lipca 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2255/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że usługi zarządzania dostawami i zamówieniami, nabywane przez Spółkę na podstawie umów agencyjnych, stanowią usługi podobne do usług zarządzania i usług doradczych, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. W konsekwencji koszty ponoszone na nabycie tych usług podlegać będą ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w tym przepisie.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)