close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.07 - 15.07.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 08.07 - 15.07.2019

Jest 15 lipca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

Ochrona interesów podatnika: Wykładnia przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania w kontekście przepisów Konstytucji RP

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 8 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 135/19) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią wykładni przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania w kontekście przepisów Konstytucji RP. NSA wskazał, iż przepisy wprowadzające klauzulę o unikaniu opodatkowania nie są sprzeczne z Konstytucją RP. Przepisy dotyczące klauzuli nie naruszają w szczególności swobody prowadzenia działalności gospodarczej – mogą one skutkować tylko tym, że z działań prowadzonych przez podatnika, organ może wyprowadzić skutki odmienne od tych, których oczekiwał sam podatnik. Tym samym, wprowadzając tę klauzulę do polskiego porządku prawnego, ustawodawca nie narzuca przedsiębiorcy określonego sposobu działania – przedsiębiorca ten nadal ma wybór. Sąd doprecyzował również, iż „cel i przedmiot ustawy” wskazany w ww. przepisach, rozumieć należy w kontekście całej ustawy, a nie jej poszczególnych przepisów.

CIT: Umorzenie zobowiązań na podstawie ugody generuje przychód

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 10 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Gd 648/19), w przypadku zawarcia ugody pozasądowej mocą której kontrahent oświadcza, iż zrzeka się roszczeń o zapłatę kar umownych należnych z tytułu naprawienia szkody, po stronie spółki dochodzi do powstania przychodu. Jak zauważył WSA, skoro z zawartych z kontrahentami ugód nie wynika, że strony uznają zawarte między nimi umowy za nieważne, należy przyjąć, że określone w nich prawa i obowiązki istnieją. Dochodzi zatem z jednej strony do zrzeczenia się roszczeń, a z drugiej strony do przyjęcia takiego zrzeczenia, a więc zwolnienia z długu. W konsekwencji, powstaje podlegający opodatkowaniu przychód z tytułu umorzonych zobowiązań. Bez wpływu na powstanie przychodu pozostaje przy tym fakt kwestionowania przez spółkę roszczeń.

PIT: Zerowy PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r.

W dniu 12 lipca br. Senat przyjął ustawę z dnia 4 lipca br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.
Omawiane zwolnienie (tzw. „Zerowy PIT”) dotyczyć będzie przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 PLN, czyli do wysokości górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej gdzie stosuje się 18 proc. stawkę podatkową.
 

Podatki lokalne: Odpisy amortyzacyjne a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. II FSK 2413/18, z art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że jeżeli od budowli lub jej części, o których mowa w ust. 1 pkt 3 tej ustawy nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Wykładnia literalna jednoznacznie wskazuje, że w przepisie użyto zwrotu „nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”. Prowadzi to do wniosku, że art. 4 ust. 5 tej ustawy znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy od konkretnej budowli w ogóle nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Natomiast w sytuacji, gdy od budowli lub jej części dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to wówczas zastosowanie znajdzie zasada z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pozostałe zagadnienia: Pełnienie funkcji członka zarządu przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia

W wyroku z dnia 9 lipca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 2443/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że pełnienie przez udziałowca spółki dominującej funkcji członka zarządu w spółce zależnej bez wynagrodzenia nie skutkuje dla tej spółki powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W tym przypadku sposób prowadzenia interesów przez spółkę zależną jest w kręgu zainteresowania i interesów majątkowych spółki dominującej, występuje zatem potencjalna ekwiwalentność świadczeń.

© 2020 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)