GMS Alert: Zerowy PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r.

Zerowy PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia

W dniu 12 lipca br. Senat przyjął ustawę z dnia 4 lipca br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

GMS Alert

Omawiane zwolnienie (tzw. „Zerowy PIT”) dotyczyć będzie przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 PLN, czyli do wysokości górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej gdzie stosuje się 18 proc. stawkę podatkową.

Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Z uwagi na planowane wejście w życie ustawy nowelizującej od 1 sierpnia br., w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 PLN.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, oraz z umów zlecenia w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia, będą w całości korzystały z omawianego zwolnienia z podatku zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Złożenie takiego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek z wynagrodzenia młodego pracownika.

Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 PLN lub w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

W przypadku przychodów uzyskiwanych przez osoby do 26. roku życia od 1 stycznia 2020 r., oświadczenie nie będzie już wymagane. Od tej daty bowiem każdy pracodawca (płatnik) nie będzie pobierał zaliczki na podatek z wynagrodzenia młodego pracownika.

Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia, to również w odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. płatnik nie będzie musiał stosować tego zwolnienia (np. w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu).

Należy również zaznaczyć, iż do katalogu przychodów, które nie znalazły się w zakresie nowego zwolnienia należą przysporzenia z tytułu m.in. umowy o dzieło czy też prowadzenia działalności gospodarczej.

Co istotne wprowadzone zwolnienie od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście przez osoby do 26. roku życia, nie będzie jednocześnie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Tym samym niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie w jakim stanowią ją obecnie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)