close
Share with your friends

Prowadzenie hoteli, centrów konferencyjnych, hal widowiskowych, stadionów i obiektów sportowych może być coraz droższe

Zakres podatku od przychodu z budynków coraz szerszy

Na skutek interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: ,,Dyrektora KIS’’) z 1 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC rozszerzono zakres przedmiotowy podatku od przychodów z budynków. Obejmie on oprócz galerii handlowych i biur również obiekty hotelowe oraz inne obiekty noclegowe, ośrodki szkoleniowe, hale widowiskowe, stadiony i obiekty sportowe.

Pierwotny zakres podatku i jego ewolucja

Obowiązujący od 2018r. podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczył przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Obejmował on takie nieruchomości jak centra handlowe, budynki biurowe czy pozostałe budynki handlowo-usługowe ujęte w Klasyfikacji, rozumianej jako Klasyfikacja Środków Trwałych. Środek trwały musiał zatem spełniać kryteria budynku przez co o objęciu podatkiem decydował charakter nieruchomości, a nie jej faktyczne wykorzystanie.

Następnie, wprowadzony podatek od nieruchomości komercyjnych ze względu na objęcie nim wyłącznie określonej grupy podmiotów wskazanej powyżej stał się przedmiotem postępowania przed Komisją Europejską ze względu na zarzuty, że przepisy o minimalnej daninie stanowią niedozwoloną pomoc publiczną.

Skutkiem prac nad kształtem przepisów w tym zakresie była wprowadzona od 1 stycznia 2019r. nowelizacja przepisów na skutek których podatkiem zwanym podatkiem od przychodów z budynków zostali objęci prawie wszyscy właściciele budynków o wartości przekraczającej łącznie 10 mln zł czerpiący z nich dochody, czy to z najmu czy z innych umów o podobnych charakterze. Zmianie uległ również sposób wyliczania limitu w postaci kwoty 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem. Natomiast obecnie kwota 10 mln PLN odnosi się do sumy wartości początkowej budynków danego podatnika, a nie konkretnego budynku.

Ponadto, wprowadzone przepisy w zakresie podatku od przychodów z budynków nie miały zastosowania do środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. Zapis ten był jednak nieprecyzyjny i rodził wątpliwości interpretacyjne u podatników. Na skutek nowelizacji wprowadzonej od 1 stycznia 2019 roku przepis w tym zakresie został doprecyzowany i wykorzystywanie na potrzeby własne podatnika następuje wyłącznie w sytuacji, kiedy wynajem stanowi nie więcej niż 5% powierzchni budynku.

Wysokość podatku wynosi natomiast niezmiennie 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Natomiast podstawę opodatkowania stanowi suma wartości podatkowej poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 mln zł.

Hotele i usługi noclegowe również objęte podatkiem

W przedmiotowej interpretacji przeważającym przedmiotem działalności Wnioskodawcy były hotele i podobne obiekty zakwaterowania takie jak domki campingowe, bursy, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, w których podatnik świadczył usługi noclegowe oraz krótkotrwałego zakwaterowania. Wątpliwości podatnika budziło pojęcie "innej umowy o podobnym charakterze’’ oraz to czy w jego zakresie znajdują się również umowy o świadczenie usług noclegowych, czasowego zakwaterowania oraz kompleksowe usługi w zakresie obsługi szkoleń i konferencji obejmujące: noclegi, wyżywienie, udostępnienie sal konferencyjnych, sprzętu multimedialnego.

W świetle interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS 1 kwietnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC), usługa hotelowa zawiera elementy, charakteryzujące m.in. umowę najmu z uwagi na to, że świadczeniem głównym jest korzystanie z rzeczy. Pozostałe usługi (takie jak usługi w zakresie obsługi szkoleń, konferencji) świadczone w obrębie obiektu mają charakter dodatkowy wobec głównej funkcji usługi jaką jest wynajem. W związku z powyższym m.in. centra konferencyjne czy też hotele w zakresie świadczenia usług szkoleniowych będą także podlegać opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków.

Co ze stadionem czy halą sportowo-widowiskową?

W kontekście podatku od przychodów z budynków problematyczna jest również kwestia opodatkowania obiektów sportowych, udostępnianych odpłatnie do celów komercyjnych. Wydawane do tej pory interpretacje podatkowe takie jak ta z 24 maja br. ((sygn. 0114-KDIP2-1.4010.153.2019.1.JC) wskazują, że ,,stadion nie jest objęty podatkiem od nieruchomości komercyjnych, jeśli nie można uznać go za budynek’’. W przedmiotowej interpretacji stadion nie posiadał jednak dachu a zadaszenie znajdowało się wyłącznie nad trybunami a nie całym obiektem. Nie jest natomiast pewne czy tożsame rozstrzygnięcie zapadłoby w sytuacji odmiennego stanu faktycznego w którym stadion posiadałby przedmiotowy dach.

Z kolei w interpretacji z 10 maja br. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.72.2019.1.JC) Dyrektor KIS stwierdził, że choć hala sportowo-widowiskowa jest budynkiem, to nie będzie opodatkowana. W tym wypadku kluczowe okazało się, że spółka celowa gminy była jedynie zarządcą i dzierżawcą hali (nie amortyzowała jej). Organ uznał więc, że w tej sytuacji spółka nie będzie płacić daniny.

Wynajem na godziny zawsze opodatkowany

Z interpretacji podatkowych organu wynika jednoznacznie, że czas, na jaki zawarto umowę jest w kontekście istnienia obowiązku podatkowego bez znaczenia – udostępnienie budynku na godziny lub poszczególne dni w miesiącu również wypełnia przesłanki do opodatkowania całości budynku podatkiem.

W związku z powyższym, mając na uwadze mechanizm kalkulacji podatku, w przypadku, gdy budynek został oddany do używania komercyjnego w części, podatnicy będą zobowiązani do ustalenia wysokości przychodu objętego opodatkowaniem proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku na 1 dzień danego miesiąca.

Tak skonstruowany przepis, w świetle swojej literalnej wykładni pozostawia lukę umożliwiającą udostępnienie powierzchni od drugiego dnia miesiąca w celu uniknięcia obowiązku podatkowego. Jednakże tego rodzaju działanie, bez racjonalnego uzasadnienia biznesowego z pewnością nie obroni się w razie ewentualnej kontroli w tym zakresie.

Podsumowanie

Podsumowując wskazujemy, że rozszerzenie zakresu podmiotowego podatku w trakcie roku podatkowego oraz w drodze interpretacji indywidualnych budzi szereg wątpliwości w zakresie zasad techniki prawodawczej, pewności i stałości prawa.

Mając bowiem na uwadze argumenty przytaczane przez organy istnieje ryzyko, że kolejne grupy przedsiębiorców wkrótce dowiedzą się, że ich działalność również jest opodatkowana podatkiem od przychodów z budynków.

Ponadto, dokonywanie comiesięcznej kalkulacji może się okazać bardzo czasochłonnym zajęciem, w szczególności dla podatników zawodowo zajmujących się świadczeniem wyżej wskazanych usług.

W przypadku wątpliwości w zakresie podatku od przychodów z budynków, zapraszamy do kontaktu.

Bądź z nami w kontakcie