close
Share with your friends

Tax Alert: Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów

Tax Alert: Podatek u źródła (WHT)

1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać restrykcyjne przepisy w zakresie poboru podatku u źródła. Stosowanie niektórych zostało wyłączone lub ograniczone do 30 czerwca 2019 r.

Powiązane treści

Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów

19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało długo zapowiadany projekt Objaśnień do tych przepisów.

Przypominamy w czym rzecz

Nowe przepisy obowiązują od stycznia 2019 roku, podstawowy model to obowiązek poboru przez płatnika WHT przy zastosowaniu krajowych stawek bez pomniejszeń wynikających z dyrektyw lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT), a dopiero później istnieje możliwość wystąpienia o zwrot. Wyjątkowo płatnik może powrócić do mechanizmu „relief at source”, jeżeli przedstawi oświadczenie lub wystąpi o specjalną opinię. Te zasady dotyczą płatności do jednego podatnika przekraczających łącznie 2 mln PLN. Niezależnie od wysokości płatności, płatnik ma obowiązek dochowania należytej staranności. Jednocześnie uszczegółowiono definicję rzeczywistego właściciela („beneficial owner”).

Teraz MF podejmuje próbę wyjaśnienia pośpiesznie wprowadzonych regulacji.

Rola Objaśnień i etap projektu

Objaśnienia stanowią formę wyjaśniania przez MF jak powinni zachować się podatnicy i płatnicy stosując nowe regulacje w praktyce.

Zastosowanie się do Objaśnień może dać ochronę taką jak zastosowanie się do
interpretacji prawa podatkowego. Ze względu jednak na dość ogólny charakter Objaśnień i mnogość poruszanych stanów faktycznych, w praktyce Objaśnienia nabierają raczej waloru wyjaśniającego, aniżeli ochronnego.

Na chwilę obecną MF opublikowało projekt Objaśnień zapraszając do przekazywania uwag do dnia 30 czerwca. Jest to bardzo krótki termin, niemniej jednak KPMG zamierza uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

W Objaśnieniach MF twierdzi, że dokument nie modyfikuje dotychczasowych zasad ustalania podatku u źródła (zwolnień, stawek itd.) i nakazuje organom podatkowym stosować przepisy z uwzględnieniem racjonalności i rzeczywistych możliwości dostępnych dla płatnika przy gromadzeniu i przedstawianiu dowodów oraz analizie sytuacji podatnika.

Choć w przedstawionym przez MF prawie 40 stronicowym dokumencie znajdziemy głównie opis obszernego uzasadnienia wprowadzonych zmian, to jednak można odnaleźć w nim kilka istotnych wytycznych.
 

Pobór podatku i zwrot podatku

Objaśnienia potwierdzają, że obowiązkiem podatników jest kalkulowanie potencjalnego przekroczenia progu 2 mln PLN od początku roku niezależnie od tego, że część przepisów została odroczona do końca czerwca 2019 r.– tzn. sumować należy wszystkie płatności od początku stycznia 2019 r., niezależnie od tego jaki rok podatkowy przyjął podatnik, a jeżeli płatność zrealizowana po 1 lipca 2019 r. przekracza łącznie z poprzednimi próg 2 mln PLN, należy pobierać podatek wg nowych zasad.

Istotne jest również potwierdzenie jak stosować nowe zasady płatności do spółek transparentnych – MF oczekuje, że próg 2 mln PLN będzie stosowany do płatności wobec poszczególnych wspólników takiego podmiotu.

Jeżeli natomiast podatnicy (płatnicy) będą chcieli uzyskać zwrot zapłaconego podatku, wówczas będą musieli wszcząć dwie odrębne procedury – dla należności poniżej
2 mln PLN oraz dla należności powyżej tego progu (nawet gdy była to jedna płatność).

Narzędzia do „relief at source”

MF potwierdza, że oświadczenie składane w celu obniżenia WHT (zwolnienia) musi być złożone najpóźniej w dniu dokonywania płatności. Nie będzie już więc możliwe korzystanie z benefitów dyrektyw lub DTT i zbieranie certyfikatów rezydencji dopiero po zakończeniu danego roku. MF tłumaczy też jak takie oświadczenie powinno się podpisywać w przypadku wieloosobowego zarządu – podpis elektroniczny jednego członka zarządu i załączenie kopii dokumentu z oświadczeniami pozostałych. Wciąż nie wyjaśniono natomiast jak podpisywać dokumenty dotyczące oddziałów czy podmiotów z zarządem składającym się także z podmiotów korporacyjnych.

W zakresie opinii o zastosowaniu zwolnienia (która do 36 miesięcy pozwala na korzystanie ze zwolnień z WHT) z Objaśnień wynika, iż MF nie będzie przeciwne składaniu oświadczeń z art. 26 ust. 7a w okresie pomiędzy wystąpieniem o opinię i jej uzyskaniem. Zostało potwierdzone, że opinia nie będzie mogła mieć zastosowania do korzyści wynikających z DTT, a jedynie do korzyści (zwolnień) dyrektywowych.

Wystąpienie o opinię będzie możliwe (podobnie wystąpienie o zwrot podatku) nie tylko przez podatnika, ale także przez płatnika, jeżeli poniósł on koszt podatku ze swoich środków. MF nie będzie jednak oczekiwało uwzględnienia w umowie klauzuli „gross-up”, jeżeli konieczność ubruttowienia będzie wynikała z sytuacji biznesowej. W innej części Objaśnień MF, potwierdza jednak prawo do zaliczenia WHT w KUP wyłącznie w odniesieniu do istniejącej klauzuli ubruttawiającej, a już nie w dniesieniu do ubruttowienia „biznesowego”. Powinni więc Państwo przeanalizować treść istniejących postanowień ubruttawiających w zawartych umowach.

Rzeczywisty właściciel („beneficial owner”) i rzeczywista działalność

Zostało potwierdzone, że MF będzie oczekiwało spełnienia testu beneficjenta także wobec płatności, gdzie zastosowanie mają DTT, które takiego kryterium nie zawierają.

Dużo miejsca poświęcone zostało podmiotom pośredniczącym w kontekście testu rzeczywistego właściciela, gdzie ponownie widać, że niefortunne tłumaczenie ang. „conduit company” jako po prostu „pośrednika” może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla wielu obszarów biznesowych (np. brokerów), którzy jednak prowadzą rzeczywistą działalność, zawierają transakcje w swoim imieniu i ponoszą odpowiedzialność za otrzymywaną płatność, a jedynie specyfika prowadzonego przez nich biznesu wymaga pokrycia kosztów ostatecznego usługodawcy z wykorzystaniem otrzymanych środków.

MF duży nacisk kładzie na potwierdzenie prowadzenia rzeczywistej działalności w kontekście testu beneficjenta.

Przydatne informacje mogą w Objaśnieniach znaleźć w tym zakresie podmioty prowadzące centra usług wspólnych czy organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W zakresie obydwu przypadków widać większe zrozumienie przez MF realiów biznesowych i konieczności stosowania nieszablonowych rozwiązań na gruncie podatków. Wymóg uwzględnienia specyfiki działalności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi był podnoszony przez KPMG w toku poprzednich konsultacji społecznych. Jest to więc istotny postęp w podejściu MF do różnorodności biznesu.

Wątpliwości co do testu beneficjenta mogą natomiast pogłębić się w przypadku podmiotów ponoszących wydatki refakturowane czy podmiotów holdingowych.

Należyta staranność

MF przyznaje, że inne są możliwości uzyskiwania informacji i dokumentacji od podmiotów z grupy, a inne od podmiotów niepowiązanych, które mogą nie udostępniać danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. W zakresie podmiotów powiązanych MF oczekuje zebrania szczegółowych informacji takich jak: sprawozdania finansowe, struktura organizacyjna czy informacje o osobach zatrudnionych i ich kwalifikacjach – jako że strukturyzacja transakcji jest łatwiejsza dla dużych grup aniżeli w relacjach z podmiotami trzecimi.

Dochowanie należytej staranności będzie jednak konieczne niezależnie od tego czy płatności przekraczają próg 2 mln PLN. MF poprzez Objaśnienia chce jednak wprowadzić pewne ułatwienia dla płatności o mniejszych wartościach – co sugerowaliśmy uczestnicząc w konsultacjach społecznych.

I tak np. dla płatności nieprzekraczających kilkudziesięciu tysięcy PLN, staranność będzie dochowana w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji. Jeżeli płatności nie będą przekraczać kilkuset tysięcy, MF twierdzi, że wystarczające powinno być uzyskanie certyfikatu i oświadczenia w przedmiocie spełnienia warunków do zwolnienia.

Warto jednak zaznaczyć, że MF oczekuje wyższych standardów należytej staranności jeżeli składane będzie oświadczenie z art. 26 ust. 7a. Powyższe wyliczenia przyjąć więc warto raczej jako niezbędne minimum.

Potwierdzają się również nasze przypuszczenia, że MF w ramach należytej staranności będzie oczekiwało nie tylko zebrania dokumentów, ale również świadomej weryfikacji „miękkiej” – ustalenia istnienia rzeczywistej siedziby w miejscu adresu i rzeczywistego istnienia osób zarządzających oraz ich telefonów, sporządzenia kwestionariuszy z pytaniami dotyczącymi transakcji, świadomego porównywania danych wynikających z dokumentów i korespondencji z umowami lub fakturami.

Trudności mogą mieć podmioty dokonujące płatności do jurysdykcji, które nie nakładają WHT na płatności wychodzące z kraju (potencjalnie np. Cypr, Malta, w pewnych przypadkach Holandia).

Zapraszamy do kontaktu

Objaśnienia zawierają również szereg innych elementów, które zależnie od prowadzonego przez Państwa biznesu mogą mieć znaczenie.

Obecnie analizujemy projekt Objaśnień w związku z procesem konsultacji społecznych.

Zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem w KPMG.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)