close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.06 - 10.06.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 03.06 - 10.06.2019

Jest 10 czerwca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

CIT: Amortyzacja prawa ze zgłoszenia znaku towarowego

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 5 czerwca 2019 r. (sygn. akt II FSK 1811/17) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią amortyzacji prawa ze zgłoszenia znaku towarowego na gruncie ustawy o CIT. Sąd zwrócił uwagę, iż prawo ochronne na znak towarowy może zostać uznane za wartość niematerialną i prawną w sytuacji, w której spełnia m.in. warunek nadawania się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania. Konsekwencją tego jest to, iż do czasu uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe niemożliwa jest ich amortyzacja – będzie ona możliwa dopiero po uzyskaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

VAT: Sposób dokumentacji świadczenia kompleksowego na fakturze

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 5 czerwca 2019 r. (sygn. akt I FSK 661/17) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią sposobu dokumentacji świadczenia kompleksowego na fakturze na gruncie ustawy o VAT.
Sąd zwrócił uwagę, iż ustawa o VAT wymaga od podatnika, aby wystawiana przez niego faktura odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji, a więc dokumentowała sprzedaż oraz te elementy, które w ramach tej sprzedaży miały rzeczywiście miejsce. Analizując przepisy ustawy o VAT można dojść do wniosku, iż podatnik zobowiązany jest do wykazania tego, co w rzeczywistości miało miejsce, a sposobem dokumentacji takiego zdarzenia jest faktura. Z tych względów Sąd nie podzielił stanowiska organu, zgodnie z którym to stanowiskiem zawarcie na fakturze kilku różnych świadczeń w osobnych pozycjach mogłoby sugerować, iż przedmiotem sprzedaży było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno świadczenie kompleksowe.
 

PIT: Potrącenie nie zwalnia z podatku

W wyroku z dnia 6 czerwca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 1722/17) Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że odszkodowanie wypłacane na podstawie umowy o zakazie konkurencji, które normalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie może być z niego wyłączone tylko i wyłącznie, dlatego, że zastosowanie znalazła cywilnoprawna instytucja potrącenia. Akceptacja takiego stanowiska stanowiłaby przyzwolenie na unikanie opodatkowania za pomocą prawa cywilnego.

Ochrona interesów podatnika: Sukcesja podatkowa przy podziale przez wydzielenie

W wyroku z dnia 4 czerwca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 1789/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przychody i koszty powstałe przed dniem podziału powinny być przypisane spółkom dzielonym natomiast spółce wydzielonej należy przypisać tylko przychody i koszty powstałe oraz potrącalne począwszy od dnia wydzielenia.

Podatki lokalne: Podstawa opodatkowania budowli będącej własnością wspólników spółki osobowej

W wyroku z dnia 4 czerwca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 1956/17) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w sytuacji, gdy spółka nie jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych budowli, podstawą ich opodatkowania w podatku od nieruchomości jest wartość rynkowa. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku gdy budowla jest amortyzowana przez podmiot trzeci np. przez wspólników spółki osobowej.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)