close
Share with your friends

Oświadczenie płatnika jako „prosty” sposób na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania WHT

Nowe obowiązki w zakresie podatku u źródła

Przypadki, w których łączna wysokość należności wypłacanych przez polskiego płatnika na rzecz tego samego podatnika z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 2.000.000 zł nie zawsze muszą oznaczać konieczność poboru podatku u źródła z zastosowaniem stawek określonych w polskim prawie podatkowym. Ustawodawca przewidział bowiem dwa warianty umożliwiające skorzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania. Jednym z nich jest przedłożenie przez płatnika organowi podatkowemu odpowiedniego oświadczenia (na gruncie ustawy o CIT jest ono uregulowane w art. 26 ust. 7a i nast.).

Powiązane treści

Oświadczenie płatnika jako „prosty” sposób na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania WHT

Treść oświadczenia i warunki złożenia oświadczenia

Oświadczenie płatnika jest instytucją przewidzianą dla płatności podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła, opodatkowaniu obniżoną stawką bądź objętych możliwością niepobrania tego podatku (na podstawie szczególnych przepisów ustawy o CIT lub właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Stanowi ono potwierdzenie, że płatnik posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz, że według jego wiedzy nie występują okoliczności, które wyłączałyby możliwość zastosowania preferencji w zakresie podatku u źródła w danym przypadku. Oświadczenie w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (formularz WH-OSC) powinien złożyć kierownik jednostki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (odbiorcy należności) najpóźniej w dniu wypłaty należności (mimo, że standardowe informacje o poborze podatku bądź jego braku złożyć należy do urzędu skarbowego dopiero w kolejnym miesiącu). Podkreślenia wymaga fakt, że oświadczenie w przypadku zarządu wieloosobowego powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu osobiście (nie tylko ci zaangażowani w sprawy finansowe czy podatkowe). Nie jest możliwe złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Ograniczenie czasowe oświadczenia

Warto zaznaczyć również, że ważność oświadczenia upływa z końcem drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono złożone. W przypadku dokonywania na rzecz tego samego podatnika dalszych wypłat należności (po złożeniu oświadczenia), płatnik może korzystać z preferencyjnego opodatkowania aż do upływu ważności oświadczenia. Następnie płatnik powinien złożyć kolejne oświadczenie tego samego rodzaju.

Weryfikacja dokumentów i informacji

Może się wydawać, że złożenie przez płatnika przedmiotowego oświadczenia stanowi prostą drogę do zastosowania preferencyjnego opodatkowania. Należy jednak zaznaczyć, że jego złożenie musi być poprzedzone dokładną weryfikacją występowania czynników i okoliczności, które mogłyby wykluczyć możliwość zastosowania obniżonej stawki, zwolnienia lub niepobrania podatku u źródła na podstawie przepisów szczególnych lub właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zob. artykuł: Nowe obowiązki w zakresie podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r. Jak dochować należytej staranności?). Znowelizowane przepisy prawa podatkowego nie przewidują w tym zakresie jednolitych zasad oraz metod przedmiotowej weryfikacji, co może przekładać się na zwiększenie ryzyka kwestionowania prawidłowości złożonych oświadczeń przez organy podatkowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że etap weryfikacji powinien być przeprowadzony z należytą starannością oraz uwzględniać dotychczasowo wypracowane stanowiska doktryny, praktyki rynkowej oraz orzeczniczej (np. w zakresie statusu rzeczywistego odbiorcy należności czy prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej).

Odpowiedzialność za złożenie zakwestionowanego oświadczenia

W ramach stosowania opisywanego uproszczenia nie można zapominać także o szeregu sankcji, zarówno w wymiarze karnoskarbowym, jak i podatkowym, które zostały wprowadzone przez polskiego ustawodawcę. Osoba składająca oświadczenie w imieniu płatnika za wszelkie nieprawidłowości związane ze złożonym oświadczeniem ponosi odpowiedzialność karną. Kodeks karny skarbowy przewiduje w tym zakresie karę grzywny w wymiarze do 720 stawek dziennych, karę pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie. Ponadto Ordynacja podatkowa wprowadza możliwość nałożenia przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 10% podstawy opodatkowania należności, w stosunku do której płatnik zastosował obniżoną stawkę podatku lub nie pobrał podatku (wysokość ta może zostać w pewnych przypadkach podwojona). Przerzucenie całkowitej odpowiedzialności za złożenie oświadczenia na płatnika oraz (wszystkie) osoby działające w jego imieniu miało być zabiegiem ograniczającym nadużywanie przedmiotowego uproszczenia. W rzeczywistości może być jednak barierą przed jego stosowaniem, która z jednej strony zobowiązuje płatnika do podjęcia skrupulatnych działań przed złożeniem oświadczenia, z drugiej natomiast wprowadza niepewność i obawy przed ewentualnym zakwestionowaniem i nałożeniem ustawowo przewidzianych sankcji.

Podsumowanie

Zgodnie z uzasadnieniem do rządowego projektu ustawy wprowadzającego omawiane zmiany, rozwiązanie przewidujące możliwość złożenia przez płatnika oświadczenia ma na celu uproszczenie rozliczeń podatku u źródła dokonywanych między płatnikiem i podatnikiem, wykazujących się we wzajemnych relacjach gospodarczych zaufaniem oraz posiadających wiedzę o spełnieniu przesłanek do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania. Jednakże ze względu na szeroki zakres przedmiotowy oświadczenia, który musi zostać potwierdzony przez płatnika, oraz przewidziane sankcje należy pamiętać, żeby przed jego złożeniem każdorazowo uzyskać, a następnie przeanalizować wszelkie informacje i dokumenty otrzymywane od zagranicznych podatników i w razie wątpliwości skonsultować je z doradcą w celu uzyskania jego opinii.

dr Konrad Kleszczewski młodszy menedżer w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce

Karolina Jaskulska konsultant w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)