close
Share with your friends

Uwaga – zbliża się termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy | Anna Białecka

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Większość spółek jest w trakcie zatwierdzania dokumentów finansowych. Ostateczny termin na ich zatwierdzenie upływa już w najbliższą niedzielę. Poniżej przypominamy na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Anna Białecka KPMG w Polsce

Junior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Uwaga – zbliża się termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

Procedura sporządzania oraz składania do Repozytorium sprawozdań finansowych, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku nie uległa zmianie. Terminy na sporządzenie, podpisanie i złożenie sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego są takie same jak w latach poprzednich. Należy jednak pamiętać, że w 2018 roku zmieniły się przepisy w zakresie formy, w jakiej dokumenty finansowe mają zostać sporządzone.

Od 1 października 2018 roku ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty wpisane do KRS obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 45 § 1g ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan).

Ponadto przepisy ustawy o rachunkowości wymagają, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W praktyce oznacza to, że w przypadku sprawozdania finansowego, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy) oraz wszyscy członkowie spółki są zobowiązani do posiadania ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Należy zauważyć, że obowiązek ten ciąży również na obcokrajowcach, którzy wchodzą w skład zarządu spółki wpisanej do KRS.

Warto zaznaczyć, że osoby, które podpisują sprawozdanie finansowe nie mają obowiązku posiadania numeru PESEL. Numer PESEL powinna posiadać jedynie osoba, która będzie składała dokumenty finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy związane z zatwierdzeniem dokumentów finansowych za ubiegły rok obrotowy (w sytuacji gdy w spółce rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym):

 1. 31 marca 2019 roku
  31 marca 2019 roku był ostatnim dniem na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego.
 2. 30 czerwca 2019 roku
  Kolejny krok to zatwierdzenie dokumentów finansowych za ubiegły rok obrotowy.
  Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 3. 3. 15 lipca 2019 roku
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, podmiot wpisany do KRS zobowiązany jest do złożenia, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, następujących dokumentów:

a) rocznego sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z badania, jeżeli jemu podlegało,

c) odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

d) w przypadku niektórych jednostek - także sprawozdanie z działalności.

Przypominamy, że dokumenty te składa się wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Repozytorium Dokumentów Finansowych. Niezbędnym do ich złożenia jest posiadanie konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz numeru PESEL.

W przypadku składania sprawozdania finansowego i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie mają zastosowania zasady reprezentacji w danym podmiocie. Tej czynności może dokonać co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

W sytuacji, gdy wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, ale na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (osoba prawna), zgłoszenie powinna podpisać co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. Należy pamiętać, że dokumenty finansowe mogą być zgłoszone również przez pełnomocnika.

Podmioty, które składają dokumenty w sposób opisany powyżej, nie składają już sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.

Podsumowując, terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie dokumentów finansowych nie uległy zmianie. Pamiętać należy, że jeśli w spółce rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa 30 czerwca 2019 – już w najbliższą niedzielę.

Dokumenty finansowe powinny być złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych w terminie do 15 lipca 2019 roku.

W trakcie zatwierdzania dokumentów finansowych za ubiegły rok obrotowy, należy zwrócić uwagę na nowe regulacje, które nakładają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu w elektronicznej formie. Pamiętać również należy, że dokumenty te muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)