close
Share with your friends

Tax Alert: Wartość budowli całkowicie zamortyzowanych powinna być pomniejszona o odpisy amortyzacyjne

Wartość budowli całkowicie zamortyzowanych powinna być

W dniu 13 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał istotny wyrok (sygn. I SA/Ke 3/19) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości odnośnie budowli całkowicie zamortyzowanych. Sąd wskazał, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego i nie jest to ich wartość początkowa, inaczej mówiąc podatnik ustalając podstawę opodatkowania takich budowli powinien uwzględniać dokonane odpisy amortyzacyjne.

Powiązane treści

Wartość budowli całkowicie zamortyzowanych powinna być pomniejszona o odpisy amortyzacyjne

Istota sporu

Podatnik będący właścicielem przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą budowle w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej „UPOL”), zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie regulacji dotyczących ustalania podstawy opodatkowania w kategorii „budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” w zakresie budowli, od których nie dokonuje już odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z przepisami UPOL podstawę opodatkowania dla budowli całkowicie zamortyzowanych stanowi ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wątpliwości podatnika dotyczyły możliwości ustalenia wartości i podstawy opodatkowania dla budowli całkowicie zamortyzowanych.

 

Stanowisko podatnika i organu podatkowego

Uznając stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe organ nie zgodził się z podatnikiem i uznał, że literalne brzmienie art. 4 ust. 1 pkt 3 UPOL (podstawa opodatkowania budowli) wyklucza możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o poczynione w trakcie użytkowania odpisy amortyzacyjne.

Podatnik zaskarżył otrzymaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

W uzasadnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz w nadesłanym piśmie procesowym podatnik argumentował m.in., że aby nakaz nieuwzględniania odpisów amortyzacyjnych miał odnosić się również do budowli całkowicie zamortyzowanych, fragment przepisu – "niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne" – winien znajdować się na końcu jednostki redakcyjnej. Natomiast umieszczenie tego fragmentu zaraz po budowlach w trakcie amortyzacji, a przed fragmentem dotyczącym opodatkowania budowli zamortyzowanych, skutkuje tym, że odnosi się on wyłącznie do kategorii budowli w trakcie amortyzacji. Tym samym w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego i wbrew stanowisku organu nie jest to wartość początkowa.

 

Stanowisko sądu

Sąd zgodził się ze stanowiskiem podatnika i uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu Sąd wskazał m.in., że stanowisko skarżącej jest logiczne i pełne, ponieważ regulacje UPOL nie dają podstaw do wyprowadzania wniosku, że odpisów amortyzacyjnych budowli nie uwzględnia się zarówno przy opodatkowaniu budowli w trakcie amortyzacji, jak i zamortyzowanych. W konsekwencji w ocenie Sądu, w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, a więc uwzględniająca dokonane w poprzednich latach odpisy amortyzacyjne.

 

Konsekwencje dla podatników

Omawiany wyrok stanowi istotny wyłom w dotychczasowej praktyce interpretowania przepisów UPOL, w ramach których powszechnie przyjmowano, że podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli całkowicie zamortyzowanych jest ich wartość początkowa niepomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Stanowisko WSA może prowadzić do wysokich oszczędności zarówno na przyszłość jak i za ostatnie 5 lat.

Pragniemy jednak wskazać, że omawiane orzeczenie jest nieprawomocne. Ponadto znane jest nam również stanowisko odmienne od w/w wyroku (por. wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. I SA/Rz 1222/18).

Jeżeli chcieliby Państwo omówić wpływ przedmiotowego wyroku na wysokość płaconego podatku od nieruchomości, prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)