close
Share with your friends

Tax Alert: Przełomowy wyrok TSUE w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych

Wyrok TSUE o obowiązku podatkowym w VAT dla usług budow

W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.), dotyczący określenia momentu wykonania usługi budowlanej dla celów VAT. Orzeczenie TSUE jest niezwykle istotne dla branży budowlanej, w związku z tym, że pozwala przyjąć jako moment wykonania usługi budowlanej, datę podpisania protokołu odbioru prac.

Powiązane treści

Przełomowy wyrok TSUE w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych

Dotychczasowa praktyka

Określenie momentu wykonania usługi budowlanej ma kluczowe znaczenie dla ustalenia obowiązku podatkowego (jako że wyznacza termin na wystawienie faktury).
Dotychczasowa praktyka organów podatkowych oraz sądów jednolicie wskazywała, że za moment wykonania usługi budowlanej należy uznać moment faktycznego jej wykonania, tj. dzień, w którym wykonawca zgłosił ją nabywcy do odbioru.
Praktykę tę potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 5 kwietnia 2016 r. (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.
AMT.141).

Pomimo że powyższa praktyka znalazła potwierdzenie w wielu wyrokach sądowych, jeden ze składów orzekających NSA powziął wątpliwości i zapytał TSUE, czy dla ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej istotna jest data podpisania protokołu odbioru prac, czy też data ich faktycznego wykonania.

 

Stanowisko TSUE

TSUE nie po raz pierwszy w swoim orzecznictwie zaprezentował pragmatyczne podejście oparte na praktyce handlowej i uznał, że formalny odbiór prac budowlanych może stanowić moment wykonania usługi z punktu widzenia VAT.

Co jednak istotne, Trybunał dopuścił taką możliwość w przypadku gdy odbiór robót został uzgodniony w umowie o świadczenie usług oraz stanowi on obowiązującą praktykę w danej branży. Ponadto dopiero podpisanie protokołu powinno pozwolić ostatecznie określić wysokość wynagrodzenia.

 

Konsekwencje wyroku

Praktyka podpisywania protokołów odbioru prac oraz ustalanie ostatecznej wysokości wynagrodzenia dopiero po podpisaniu protokołu, jest charakterystyczna dla branży budowlanej.

W związku z tym wyrok Trybunału ma doniosłe znaczenie dla całej branży oraz pozwoli znacznie uprościć rozliczenia VAT, zwłaszcza dla firm realizujących duże kontrakty budowlane.

Wyrok jest ważny również dla nabywców usług budowalnych, którzy w ostatnich latach mieli trudności z prawidłowym dokonaniem rozliczenia VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Wyrok Trybunału otworzył także drogę do ubiegania się o zwrot odsetek poniesionych przez podatników w przypadku rozpoznania obowiązku podatkowego z opóźnieniem.

Wyrok ma również istotne znaczenie dla innych branż, w których praktyką jest potwierdzenie wykonania prac w formie protokołu (np. branża IT, doradcza, serwisowa).

Należy jednak mieć na uwadze, że TSUE nie pozostawił podatnikom całkowitej swobody w kształtowaniu momentu powstania obowiązku podatkowego. Dlatego też wpływ wyroku powinien być oceniany indywidualnie, z punktu widzenia specyfiki danej usługi.  

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)