close
Share with your friends

Tax Alert: Podstawa opodatkowania w podatku minimalnym powinna być pomniejszana o odpisy amortyzacyjne – wyrok WSA w War

Podstawa opodatkowania w podatku minimalnym powinna być

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał istotny wyrok (sygn. III SA/Wa 1905/18) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym od nieruchomości komercyjnych. Sąd wskazał, że dla celów kalkulacji podatku minimalnego wartość początkowa budynku powinna uwzględniać dokonane odpisy amortyzacyjne.

Powiązane treści

Podstawa opodatkowania w podatku minimalnym powinna być pomniejszana o odpisy amortyzacyjne – wyrok WSA w Warszawie

Istota sporu

Podatnik będący właścicielem wynajmowanych komercyjnie nieruchomości biurowych o wartości początkowej przekraczającej 10 mln PLN, zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie przepisów dotyczących ustalania podstawy opodatkowania w podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego. Zgodnie z przepisami ustawy CIT obowiązującymi w 2018 r., opodatkowaniu tym podatkiem podlegał przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego, ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z ewidencji środków trwałych, pomniejszonej o kwotę 10 mln PLN.

Wątpliwości podatnika dotyczyły możliwości pomniejszania wartości początkowej środka trwałego stanowiącego podstawę opodatkowania o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w poprzednich miesiącach.

 

Stanowisko podatnika i organu podatkowego

Podatnik argumentował, że skoro zgodnie z ustawą o CIT podstawę opodatkowania od przychodów z tytułu własności środka trwałego należy ustalać co miesiąc na podstawie wartości wynikającej z ewidencji środków trwałych, to powinna ona uwzględniać wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w poprzednich miesiącach.

Wydający interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem i uznał, że wartość początkowa środków trwałych ustalana na potrzeby kalkulacji podatku minimalnego powinna być ustalana bez uwzględnienia amortyzacji. Zdaniem organu, przy ustalaniu wartości początkowej, powinno się jednak brać pod uwagę dokonane ulepszenia oraz odłączenia części składowych.

Podatnik zaskarżył otrzymaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Stanowisko sądu

Sąd zgodził się ze stanowiskiem, podatnika i uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu ustnym wskazano, że wykładnia literalna przepisu budzi wątpliwości, zatem należy kierować się wykładnią systemową przepisów ustawy o CIT, której rezultatem jest przyjęcie, że środki trwałe dla potrzeb podatkowych podlegają amortyzacji. W konsekwencji wartość podatkową dla celów obliczania podatku minimalnego powinna stanowić niezamortyzowana wartość środka trwałego.

 

Konsekwencje dla podatników

Omawiany wyrok stanowi istotny wyłom w dotychczasowej praktyce stosowania przepisów o podatku minimalnym, w ramach której przyjmuje się, że podstawą do obliczania podatku minimalnego jest wartość brutto, tj. bez pomniejszania o odpisy amortyzacyjne. Tym samym zaakceptowanie stanowiska wyrażonego w wyroku potencjalnie prowadziłoby do zmniejszenia kwoty podatku minimalnego do zapłaty przez podatników, co może mieć istotne znaczenie dla podmiotów wykazujących nadwyżkę podatku minimalnego nad należnym podatkiem CIT.

Pragniemy jednak wskazać, że omawiany wyrok jest nieprawomocny. W związku z tym przedmiotowa kwestia jest objęta naszym monitoringiem.

Jeżeli chcieliby Państwo omówić potencjalny wpływ przedmiotowego wyroku na płatności podatku minimalnego przez Państwa Spółkę, prosimy o kontakt.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)