close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.04 - 06.05.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 29.04 - 06.05.2019

Jest 6 maja 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie oświetlony reflektorem

CIT: Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a koszty uzyskania przychodów

W wyroku z 26 kwietnia 2019 r. (sygnatura akt II FSK 1248/17) Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny uznał, że wcześniejsze rozwiązanie umowy podyktowane minimalizacją strat może stanowić koszt uzyskania przychodów. Dodatkowo Sąd wskazał, że przy kwalifikacji danego wydatku jak koszt podatkowy należy każdorazowo uwzględnić kwestię logicznego ciągu zdarzeń determinujących określone działanie podatnika.

Podatki lokalne: Budynek chłodni nie jest budynkiem gospodarczym

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 24 kwietnia 2019 r., (sygn. akt. II FSK 1532/17), w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie zawarto definicji „budynku gospodarczego”, a zatem należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zasadne jest w tym zakresie odniesienie się do definicji budynku gospodarczego zawartej w przepisach ustawy – Prawo budowlane. Wynika z nich, że budynek chłodni jest budynkiem magazynowym, a nie gospodarczym. W konsekwencji, skoro budynek chłodni nie może być uznany za budynek gospodarczy, to nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a w/w ustawy. W związku z powyższym, zwolnienie to nie może mieć zastosowania.

PIT: Zakres przedmiotowy pojęcia „jednorazowa wartość wygranych w grach hazardowych” w ustawie PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019 r. (sygn. akt. III SA/Wa 1787/18), różnica, o której mowa w definicji jednorazowej wygranej tj. art. 21 ust. 1 pkt 6a w związku z ust. 6a ustawy PIT będąca podstawą opodatkowania, jest tym, czym suma wpłaconych stawek różniąca się od sumy wypłaconych wygranych. Biorąc pod uwagę, że podstawą opodatkowania jest wygrana, której jednorazowa wartość przekracza 2 280 zł., to warunkiem koniecznym jest, aby suma wypłaconych wygranych była większa od sumy wpłaconych stawek. W związku z powyższym, jednorazową wartość wygranej należy rozumieć, jako nadwyżkę sumy wypłaconych wygranych nad wpłaconymi stawkami w czasie jednorazowego pobytu w kasynie lub salonie gier na automatach.

VAT: Usługi budowlane kończą się protokołem odbioru

2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął spór, który w Polsce toczył się pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi od kilku lat. Organy podatkowe utrzymywały, że VAT należy płacić już w momencie zakończenia robót, a podatnicy dowodzili, że dopiero po podpisaniu protokołu. TSUE orzekł, że w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych dla oceny momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT ważny jest protokół odbioru prac, a nie moment ich faktycznego zakończenia przed wystawieniem protokołu.

Pozostałe zagadnienia: Odpisy amortyzacyjne od WNiP a art. 15e ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 30 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 233/19) wydał wyrok, w którym zajął się uznaniem odpisów amortyzacyjnych od WNiP za koszty, o których mowa w art.15e ust. 1 ustawy o CIT.
Sąd wskazał, iż dokonując wykładni ww. przepisu należy zauważyć, iż występują w nim w liczbie pojedynczej słowa „towar” oraz „usługa”. Z tego też względu można skonstatować, iż koszt, o którym mowa w tym przepisie, musi być bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem konkretnie oznaczonych towarów bądź też świadczeniem konkretnie oznaczonych usług. Dyspozycją tego przepisu nie są objęte koszty amortyzacji, które, mimo, iż mają pewien wpływ na finalną cenę, to jednak wpływ ten nie powinien być określany mianem bezpośredniego.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)