close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.05 - 27.05.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 20.05 - 27.05.2019

Jest 27 maja 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

PCC: Dodatnia wartość firmy a opodatkowanie PCC

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 maja 2019 r. (sygn. akt II FSK 1393/17) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią zasad opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Sąd na wstępie zwrócił uwagę, iż na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż przedsiębiorstwa wiąże się z opodatkowaniem poszczególnych składników wchodzących w jego skład, będących rzeczą lub prawem majątkowym. Mając to na względzie, Sąd wskazał, że dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym, lecz pewnym stanem faktycznym uzewnętrznionym w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa. Wartość firmy nie może być samodzielnie przedmiotem obrotu, bowiem nie posiada cech zbywalności i nie istnieje w ogóle jej zobiektywizowana wartość – z tych względów nie podlega ona opodatkowaniu PCC.

VAT: Ustawa wprowadzająca nowy rejestr podatników VAT czynnych podpisana przez Prezydenta

24 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która zakłada połączenie w jeden wykaz dotychczas prowadzonych wykazów podatników (tj. podatników w odniesieniu, do których nie dokonano rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru, jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona) i rozszerzenie go o podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT. Elektroniczny wykaz będzie aktualizowany raz na dobę każdego dnia roboczego. Wykaz ten ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatku VAT oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Większość zmian wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

CIT: Licencje na oprogramowanie a limit kosztów usług niematerialnych CIT

W wyroku z dnia 21 maja 2019 r. (sygnatura akt I SA/Gl 65/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podkreślił, że zgodnie z art. 15e ust. 11 ustawy o CIT dla zwolnienia kosztów świadczeń niematerialnych z ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e tej ustawy istotne znaczenie ma bezpośredni związek tego świadczenia z czynnością „wytwarzania” lub „nabywania” towaru albo „świadczenia” usługi. Jeżeli oprogramowanie takiego związku nie wykazuje to koszty jego licencji będą podlegać ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Podatki lokalne: Ujednolicone deklaracje elektroniczne na podatek od nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywały nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, które będzie można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obecnie do określania wzorów tych informacji i deklaracji upoważnione są rady gmin. Od 1 lipca 2019 r. wzory formularzy będzie ustalał w drodze rozporządzenia Minister Finansów. Jak wynika z projektów rozporządzeń, podatnicy będą mogli przesyłać informacje i deklaracje z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Ujednolicone deklaracje elektroniczne na podatek od nieruchomości”

Pozostałe zagadnienia: Projekt przepisów wprowadzających obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

W dniu 16 maja 2019 r. został ogłoszony projekt przepisów wprowadzających obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) w przypadku wybranych transakcji. Obowiązkowy split payment może obowiązywać już od 1 września 2019 r. Mechanizm split payment jest stosowany już od 1 lipca 2018 r. Jego charakterystyczną cechą jest dobrowolność – to nabywca decyduje czy dokona zapłaty w systemie podzielonej płatności, a więc kwota netto wpłynie na rachunek bieżący a kwota VAT na tzw. rachunek VAT.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Projekt przepisów wprowadzających obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności”
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)