close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.05 - 20.05.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 13.05 - 20.05.2019

Jest 20 maja 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG

CIT: Usługi finansowo-podatkowe w świetle limitu przewidzianego art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 14 maja 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 1342/18) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią oceny, czy nabywane usługi finansowo-podatkowe podlegają limitowi wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
Sąd skonstatował, iż opisane we wniosku usługi dotyczące polityki finansowej spółki noszą znamiona usług zarządzania i kontroli. Zwrócił on również uwagę, iż klasyczne funkcje zarządzania sprowadzają się do planowania, organizowania, decydowania, motywowania i kontrolowania, a taki właśnie charakter mają przedmiotowe usługi – wykonywanie usług finansowo-podatkowych z pozycji jedynego udziałowca, koordynującego procesy na poziomie grupy kapitałowej, wiąże się bezsprzecznie z zarządzaniem i kontrolą pozyskanych środków finansowych.

PIT: Organizowanie konkursu w celu zmotywowania sprzedawców do zwiększenia poziomu sprzedaży a PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 15 maja 2019 r., (sygn. akt. II FSK 1402/17), nie można uznać za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT przedsięwzięcia, w którym za zwycięzcę uznaje się każdego uczestnika, który osiągnie w danym przedziale czasu określoną wartość obrotów z tytułu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora. W sytuacji, gdy nagrody otrzymają wszystkie osoby, które uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu, brak jest istotnego elementu konkursu, jakim jest wyłonienie najlepszego uczestnika, bądź najlepszych uczestników. A tym samym, należności wypłacane w ramach takiego przedsięwzięcia nie stanowią wygranej w konkursie, lecz przychody z działalności gospodarczej w przypadku osób, które ją prowadzą.

VAT: Przełomowy wyrok TSUE w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych

W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-224/18, dotyczący określenia momentu wykonania usługi budowlanej dla celów VAT. Orzeczenie TSUE jest niezwykle istotne dla branży budowlanej w związku z tym, że pozwala przyjąć jako moment wykonania usługi budowlanej, datę podpisania protokołu odbioru prac. Wyrok Trybunału pozwoli również znacznie uprościć rozliczenia VAT, zwłaszcza dla firm realizujących duże kontrakty budowlane. Wyrok jest ważny również dla nabywców usług budowalnych, którzy w ostatnich latach mieli trudności z prawidłowym dokonaniem rozliczenia VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Wartość budowli całkowicie zamortyzowanych stanowiąca podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości powinna być pomniejszona o dokonane w latach poprzednich odpisy amortyzacyjne – wyrok WSA w Kielcach”.

Ochrona interesów podatnika: Karta Praw Podatnika

W ubiegłym tygodniu do pierwszego czytania w Sejmie skierowany został projekt ustawy zakładającej wprowadzenie tzw. Karty Praw Podatnika. Zgodnie z uzasadnieniem, podstawowym zadaniem proponowanej ustawy nie jest co do zasady przyznanie podatnikom nowych praw, bo te wynikają już z Konstytucji, a także z ustaw szczegółowych prawa proceduralnego i materialnego, natomiast ma ona za zadanie wzmocnić ochronę tych praw, poprzez usystematyzowanie ich w formie zasad systemu prawa podatkowego, to jest norm zawartych bezpośrednio w prawie pozytywnym i cechujących się szczególną doniosłością dla systemu prawa podatkowego, jako całości poszczególnych jego części i instytucji.

Pozostałe zagadnienia: Kasy fiskalne online

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca szereg zmian w zakresie kas fiskalnych. Zgodnie z nowelizacją, od 1 maja br. podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas (tzw. kasy online). Podatnik stosujący kasy online będzie obowiązany do zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między tym urządzeniem a Centralnym Repozytorium Kas. Co do zasady, wprowadzenie nowej kategorii kas rejestrujących nie nakłada obowiązku natychmiastowej wymiany dotychczas używanych urządzeń. Wymiana będzie następować stopniowo, w zależności od rodzaju ewidencjonowanej sprzedaży.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Zmiany w podatku od towarów i usług (kasy online)”.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)