close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.05 - 13.05.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.05 - 13.05.2019

Jest 13 maja 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG

Ochrona interesów podatnika: Podstawa opodatkowania w podatku minimalnym powinna być pomniejszana o odpisy amortyzacyjne

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał istotny wyrok (sygn. III SA/Wa 1905/18) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym od nieruchomości komercyjnych. W uzasadnieniu ustnym wskazano, że wykładnia literalna przepisu budzi wątpliwości, zatem należy kierować się wykładnią systemową przepisów ustawy o CIT, której rezultatem jest przyjęcie, że środki trwałe dla potrzeb podatkowych podlegają amortyzacji. W konsekwencji wartość podatkową dla celów obliczania podatku minimalnego powinna stanowić niezamortyzowana wartość środka trwałego. 

VAT: Kwalifikacja na gruncie ustawy VAT poszczególnych czynności dokonywanych w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu

Zgodnie z wyrokiem z dnia 10 maja 2019 r. (sygn. akt. I FSK 425/17), przy realizacji umowy komisu nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, lecz z dostawą towarów. Zdaniem Sądu, w celu uproszczenia rozliczeń dokonywanych w ramach umowy komisu w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy VAT zrównano z dostawą towarów, wydanie towarów między komitentem a komisantem oraz wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Te przepisy z kolei stanowią implementację art. 14 ust. 2 lit. c Dyrektywy 112, w którym za dostawę towarów uznaje się przekazanie towaru na podstawie umowy, zgodnie, z którą prowizja płacona jest od zakupu lub sprzedaży. Na potrzeby VAT wszystkie wykonywane w ramach umowy komisu czynności są traktowane jak niezależne od siebie dostawy towarów.

PIT: Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną na gruncie ustawy PIT

Jak wynika z wyroku WSA w Krakowie z dnia z dnia 8 maja 2019 r. (sygn. I SA/Kr 323/19), skoro w wyniku przekształcenia kapitał zakładowy spółki przekształconej (spółki akcyjnej) może być wyższy niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej (spółki z o.o.) to tym samym wspólnik tych spółek uzyska faktyczne przysporzenie będące różnicą między nominalną wartością jednostkową akcji lub sumą akcji objętych w spółce przekształconej a nominalną wartością jednostkową udziałów lub sumą wartości nominalnej udziałów posiadanych w spółce przekształcanej. A zatem zdaniem Sądu, podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przekształceniem spółki przekształcanej w spółkę przekształconą spowoduje powstanie dla wspólnika tych spółek dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

CIT: Opodatkowanie otrzymanych przez spółkę dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach podmiotu szwajcarskiego w świetle art. 20 ust. 16 ustawy o CIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 maja 2019 r. (sygn. akt II FSK 1306/17), przepis art. 20 ust. 16 ustawy o CIT odnosi się stricte do podatku dochodowego, a nie jakiegokolwiek podatku (w tym m.in. podatku kapitałowego, pobieranego w kantonie szwajcarskim). Zdaniem Sądu zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, bądź też odliczenie od dochodu, podstawy opodatkowania czy też od podatku musi odnosić się tylko i wyłącznie do podatku dochodowego. W przeciwnym razie nie zostaną spełnione przesłanki art. 20 ust. 16 ustawy o CIT wyłączające zwolnienie, w tym również wypłata dywidendy, obniżająca podstawę opodatkowania podatkiem kapitałowym, który to podatek podlega z kolei zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na gruncie szwajcarskiego podatku dochodowego, nie jest objęta dyspozycją tego przepisu.

Pozostałe zagadnienia: Zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W ubiegłym tygodniu do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. W projekcie przewidziano m.in. zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do PPK. Likwidacja limitu ma w założeniu ułatwić ewidencję uczestników programu oraz rozliczanie dopłat. Ustawa wprowadza również kilka uproszczeń systemu PPK, w tym rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Podmioty zatrudniające dzięki tej zmianie nie będą zobowiązane do zawierania umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób z urlopów związanych z macierzyństwem do pracy).Nowelizacja ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)