close
Share with your friends

Rozliczamy PIT-y - Jak rozliczyć dochody z kapitałów pieniężnych?

Jak rozliczyć dochody z kapitałów pieniężnych?

Środki uzyskane ze sprzedaży przez przedsiębiorcę akcji i udziałów są przychodami z działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy jej przedmiotem jest obrót papierami wartościowymi. Należy je wtedy wykazać w zeznaniu PIT-36 (PIT-36L).

Grzegorz Grochowina

Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. PIT

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Dłoń układająca kostki z symbolem worka z pieniędzmi

Jednym ze źródeł przychodów, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o PIT, są przychody z kapitałów pieniężnych. Jest to co do zasady źródło odrębne od przychodów z działalności gospodarczej, jednak - o czym jest mowa w dalszej części tekstu - granica pomiędzy tymi źródłami częsta się zaciera.

Podział na dwie grupy

Katalog przychodów zaliczanych do źródła „kapitały pieniężne” zasadniczo możemy podzielić na dwie grupy.
Do pierwszej zaliczamy w szczególności przychody (dochody):

– z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
– z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
– z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
– z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
– od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
— które opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc..

W przypadku uzyskania tych przychodów (dochodów) na terytorium Polski podatek pobierany jest przez płatnika (art. 30a ustawy o PIT).

Drugą grupę stanowią m.in. dochody:

  • uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, 
  • z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), 
  • z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
    (od 2019 roku) ze zbycia wirtualnych walut,

— które co do zasady podatnik musi sam wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować według 19-proc. stawki podatkowej (art. 30b ustawy o PIT).
 

Ryczałt pobierany przez płatnika

W przypadku pierwszej grupy zysków kapitałowych to płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu. Takim płatnikiem jest m.in. bank, w którym podatnik prowadzi swój rachunek bankowy lub oszczędnościowy.
Należy również pamiętać, że przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Co ważne, przychodów tych nie trzeba już wykazywać w żadnym zeznaniu podatkowym.
 

Przykład

Podatnik założył roczną lokatę z oprocentowaniem 7 proc. w skali roku. Na lokacie tej zdeponował 100 000 zł.
Po roku otrzymał odsetki w wysokości 7000 zł.
Przychód z odsetek: 7000 zł;
Podatek: 19 proc. x 7000 zł = 1 330 zł.
W związku z tym, że odsetki od lokat bankowych są tym rodzajem przychodów, które opodatkowane są za pośrednictwem płatnika w formie zryczałtowanej, to bank jako płatnik będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 1330 zł. Tym samym podatnik otrzyma kwotę odsetek w wysokości 5670 zł (7000 zł – 1330 zł).
KONIEC PRZYKLADU
 

Ze stawką 19 proc.

Dochodem z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych jest nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochód ten opodatkowany jest 19-proc. stawką podatku.
Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz udziałów (akcji) uzyskany w roku podatkowym jest sumą przychodów z poszczególnych transakcji. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na terytorium Polski za pośrednictwem np. biura maklerskiego, to podmiot ten jest zobowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi informację PIT-8C, zawierającą sumę przychodów oraz kosztów uzyskanych przez podatnika za pośrednictwem tego biura.
 

Jakie kwoty uwzględnić

Zgodnie z art. 17 ust. 1ab ustawy o PIT, przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Tym samym, w przypadku gdy płatność np. za odpłatne zbycie udziałów (akcji) zostanie rozłożona na raty, przychód powstanie już w momencie przeniesienia ich własności na nabywcę.
Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych określa się na dzień uzyskania przychodu, co oznacza, że poniesione wydatki są kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie zbycia tych papierów wartościowych. Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów (akcji) są wydatki na ich nabycie. Do kosztów można w szczególności zaliczyć: wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (np. prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, opłaty związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku inwestycyjnego i z transferem papierów wartościowych), wydatki związane z zakupem papierów wartościowych bez pośrednictwa biura maklerskiego (np. opłaty notarialne), a także zapłacone odsetki i prowizje od kredytów na zakup papierów wartościowych lub udziałów.
Często zdarza się, że w przesłanej przez biuro maklerskie informacji PIT-8C nie są wymienione wszystkie koszty, które można uwzględnić w rozliczeniu rocznym. Jak już bowiem wskazano, oprócz standardowych kosztów związanych z obsługą rachunku czy prowizją biura maklerskiego, w kosztach uzyskania przychodu można również uwzględnić odsetki i prowizje od kredytów na zakup papierów wartościowych lub udziałów, wydatki na zakup specjalistycznej prasy, książek związanych z tematyką np. inwestowania na giełdzie, a więc te koszty, o których biuro maklerskie nie posiada informacji, przygotowując informację PIT – 8C.
 

Przykład

Podatnik zaciągnął kredyt w wysokości 50 000 zł na zakup akcji. Odsetki od kredytu wyniosły 1500 zł. Dodatkowo podatnik zapłacił prowizję w wysokości 600 zł. Podatnik sprzedał akcje za 65 000 zł. Przy ich zbyciu do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł dodatkowo rozliczyć koszty w wysokości 2100 zł:
Przychód: 65 000 zł
Koszty: 50 000 + 1500 + 600 = 52 100 zł
Podatek do zapłaty: 19 proc. x (65 000 – 52 100) = 2451 zł
KONIEC PRZYKLADU
 

Zostały tylko dwa tygodnie

Całość uzyskanych w danym roku przychodów i ich kosztów rozlicza się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-38. Zeznanie składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnik nie płaci zaliczek na podatek w trakcie roku. W zeznaniu rocznym wykazuje sumę uzyskanych w roku przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów (akcji) oraz sumę kosztów związanych z uzyskanymi przychodami. W terminie złożenia zeznania jest także zobowiązany wpłacić należny podatek.  Ewentualną stratę wykazaną w zeznaniu PIT-38 można odliczyć od dochodów uzyskanych w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, ale wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty poniesionej straty. Możliwe jest również jednorazowe rozliczenie straty do wysokości 5 mln zł w jednym z kolejnych pięciu lat.
 

Lokata właściciela firmy

Kwestia ustalenia odpowiedniego źródła przychodów w związku z uzyskiwanymi przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą dochodów m.in. z odsetek od rachunków bankowych, z lokat czy też ze sprzedaży akcji niejednokrotnie budziła wiele wątpliwości czy dochody te należy uznać za związane z działalnością gospodarczą czy może powinny stanowią odrębne źródło jakim są kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej pozostają odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach. Wcześniejsze brzmienie tego przepisu wskazywało, że przychodem z działalności gospodarczej są wyłącznie odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.
To oznacza, że do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć m.in. odsetki z lokat założonych w powiązaniu z podstawowym rachunkiem firmowym. Wówczas przychody te należy połączyć z innymi przychodami z działalności i ująć w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Natomiast w przypadku gdy np. osoba fizyczna zdecyduje się na założenie lokaty w innym banku, odsetki z tej lokaty będą opodatkowane na zasadach dotyczących przychodów z kapitałów pieniężnych, a więc 19-proc. ryczałtem (płaconym niezależnie od tego, czy prowadzący działalność notuje zyski, czy straty).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą akcji oraz innych papierów wartościowych. Uzyskany przez taką osobę przychód z tego tytułu jest bowiem zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej tylko wtedy gdy przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest m.in. obrót (sprzedaż) akcjami (udziałami). Wynika to z art. 30b ust. 4 ustawy o PIT.
 

Bitcoiny opodatkowane według specjalnych zasad

Od 2019 roku zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT, przychody z obrotu walutami wirtualnymi są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych. Co istotne, przychody te nie łączą się z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi należy zakwalifikować do źródła przychodów kapitały pieniężne nawet wtedy, gdy podatnik osiąga te przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji czy z prowadzonej działalności gospodarczej.

Do końca 2018 rok przychody te były traktowane jako uzyskane ze źródła „prawa majątkowe”, chyba że przedsiębiorca osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas przychody te należało doliczyć to pozostałych przychodów z działalności gospodarczej.
 

Autor jest starszym menedżerem w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Podstawa prawna:
art. 14 ust. 2 pkt 5, art. 17 ust. 1ab, art. 30a i 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Źródło: Artykuł pt. „Jak rozliczyć dochody z kapitałów pieniężnych?” ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 15 kwietnia 2019 r.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)