close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.03 - 01.04.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.03 - 01.04.2019

Jest 1 kwietnia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie oświetlony reflektorem

CIT: Moment powstania przychodu a trudności techniczne w ustaleniu wysokości wynagrodzenia

W wyroku z dnia 27 marca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 1037/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że o momencie powstania przychodów decydują przepisy a nie ustalenia stron. W konsekwencji, jeśli usługi są rozliczane w okresach rozliczeniowych to przychód powstaje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego określonego w umowie. Natomiast trudności natury technicznej w ustaleniu wysokości wynagrodzenia nie wpływają na ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, jakim jest upływ okresu rozliczeniowego.

VAT: Dostawa o charakterze ciągłym a VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 28 marca br. (sygn. akt.I SA/Łd 11/19), pod pojęciem dostawy świadczonej w sposób ciągły, o której mowa w art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy VAT należy rozumieć dostawę, która realizowana jest w sposób ciągły, w drodze świadczeń częściowych, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Brak jest podstaw do przypisania pojęciu dostawy świadczonej w sposób ciągły, występującemu w art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy VAT takiego znaczenia, w myśl którego chodzi w nim o dostawy, dla których nie można wyodrębnić poszczególnych świadczeń cząstkowych.

PIT: Odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie świadczenia z tytułu ubezpieczeń podlegają opodatkowaniu

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 28 marca br. (sygn. akt. II FSK 1203/17), użyte w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT wyrażenie „kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń” nie odnosi się do odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie świadczenia. Zwolnienie od opodatkowania odszkodowania lub zadośćuczynienia, które należy zaliczyć do kwot, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, nie dotyczy odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia, dla których podstawą prawną jest art. 481 kodeksu cywilnego Odszkodowanie to ma swoje źródło w tym przepisie kodeksu cywilnego, nie wywodzi się więc z ubezpieczeń majątkowych i osobowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT.

Ulgi i dotacje: Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT przy kilku zezwoleniach

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 27 marca br. (sygn. akt. II FSK 1062/17), z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT wynika konieczność wyodrębnienia działalności prowadzonej na terenie SSE w celu określenia wielkości zwolnienia ale jedynie w sytuacji prowadzenia przez przedsiębiorcę zarówno działalności na terenie strefy, jak i poza nią. Brak natomiast w przepisach obowiązku takiego wydzielenia działalności, co do każdego z zezwoleń na terenie danej strefy. Zatem spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami. Tym samym zdaniem Sądu, również dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej przysługujący spółce na podstawie zezwoleń otrzymywanych należy liczyć łącznie.

Pozostałe zagadnienia: Kara umowna za nieodebranie lokalu handlowego jako koszt uzyskania przychodu

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 292/16) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią zaliczenia kary umownej za nieodebranie lokalu handlowego do kosztów uzyskania przychodów. Sąd zwrócił uwagę, iż dokonując wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT pod uwagę brać należy również względy gospodarcze – podatnik, działając w warunkach rynkowych, powinien podejmować racjonalne z jego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach, działania zmierzające do uzyskania możliwie największej efektywności ekonomicznej. W niniejszej sprawie poniesienie kosztów z tytułu kary umownej było bardziej efektywne niż inwestowanie w lokal, który nie będzie przynosił przychodu, a zatem zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych było uzasadnione.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)