close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.04 - 08.04.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 01.04 - 08.04.2019

Jest 8 kwietnia 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie w świetle reflektora

CIT: Analiza językowa art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Wr 1246/18) wydał wyrok, w którym zajął się analizą językową art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT.
Sąd wskazał, iż samo wytworzenie lub nabycie towaru bądź też świadczenie usługi nie może być tożsame z efektem tych czynności – należy bowiem rozróżnić sytuację, w której mamy do czynienia z czynnościami składającymi się na wytworzenie, nabycie lub świadczenie od sytuacji, w której mamy do czynienia z rezultatem ww. czynności. Analiza językowa art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy do CIT prowadzi do wniosku, iż wszelkiego rodzaju opłaty i koszty dotyczące wprost wytworzenia lub nabycia towaru bądź też świadczenia usługi nie będą podlegały limitowi usług niematerialnych. W tym kontekście należy zauważyć, iż ustawodawca nie uzależnił w żaden sposób stosowania ww. ograniczenia od uwzględnienia poniesionego wydatku w cenie produktu. Istotne jest to, aby wydatek ten, jako koszt podatkowy, był bezpośrednio związany z czynnościami wytwarzania lub nabywania towaru bądź też świadczenia usługi – dopiero wtedy będzie podlegał on ograniczeniu art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
 

PIT: Kwalifikacja stosunku łączącego zawodnika z klubem sportowym

Zgodnie z wyrokiem NSA z 4 kwietnia br. (sygn. akt. I FSK 866/17)) w analizowanej sprawie pomiędzy podatnikiem jako zawodnikiem a klubem sportowym istniało związanie prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny analogiczny do stosunku między pracownikiem a pracodawcą (w szczególności pogląd ten potwierdza fakt, iż podatnikowi przyznano 26 dniowy urlop wypoczynkowy). Podatnik jako sportowiec nie świadczył zatem na rzecz klubu usług sportowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy PIT. W związku z tym jego wynagrodzenie otrzymywane od klubu nie stanowiło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem zdaniem Sądu, nie był on z tego tytułu podatnikiem VAT, a tym samym nie był uprawniony do wystawiania faktur VAT.

Podatki lokalne: Zakończenie budowy a powstanie obowiązku podatkowego w podatku do nieruchomości

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 2 kwietnia br. (sygn. akt. II FSK 1456/17), w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, jeśli chodzi o zagadnienia podatkowe, kwestia zakończenia budowy interpretowana jest w ten sposób, że może nastąpić z momentem skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z punktu widzenia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zdaniem Sądu przesłanka zakończenia budowy ziści się również w sytuacji, w której spełnione zostaną, określone w art. 57 ust. 1-3 ustawy – Prawo budowalne, warunki upoważniające inwestora do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, i to pomimo że ten zaniechał realizacji obowiązku wystąpienia z nim.

VAT: Sankcja VAT a dobra wiara podatnika

Dnia 21 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz873/18) wydał istotny dla podatników wyrok w zakresie stosowania dodatkowych zobowiązań podatkowych (sankcji) w VAT.  WSA, uchylając decyzję organu podatkowego, uznał, że sankcją nie powinien zostać obciążony podatnik, który rozlicza podatek VAT w dobrej wierze, w szczególności, jeżeli przy rozliczeniu Skarb Państwa nie doznał żadnego uszczuplenia wpływów podatkowych. Wyrok jest nieprawomocny.
 

Pozostałe zagadnienia: Nowelizacja dotycząca kas online podpisana przez Prezydenta

3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. W efekcie wprowadzone zostaną rozwiązania wprowadzające stosowanie do ewidencji kas rejestrujących (fiskalnych) online. W nowym systemie kasy online będą przesyłać dane bezpośrednio do centralnego systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas), który będzie prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową. Nowelizacja wejdzie w życie 1 maja 2019 r.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)