close
Share with your friends

TP Alert: Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów ws. podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień

Rozstrzyganie sporów ws. podwójnego opodatkowania

W dniu 22 marca 2019 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: „Projekt ustawy”).

Powiązane treści

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Celem Projektu ustawy oprócz wdrożenia i dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych, tj. Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (dalej: „Dyrektywa”), jest również zwiększenie dostępności i przejrzystości narzędzi umożliwiających rozwiązywanie sporów dotyczących problematyki podwójnego opodatkowania. Ustawodawca proponuje także przeniesienie regulacji dotyczących uprzednich porozumień cenowych zawartych dotychczas w Ordynacji podatkowej (w dziale IIA Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych) do projektowanej ustawy oraz wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowej instytucji, jaką jest uproszczone porozumienie cenowe.

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

W omawianym projekcie ustawodawca, mając na celu wdrożenie Dyrektywy do polskiego systemu prawa, planuje uporządkować i zwiększyć przejrzystość procedur służących eliminowaniu podwójnego opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzono do Projektu ustawy nową procedurę, która ma na celu usprawnienie i ujednolicenie zasad rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w ramach Unii Europejskiej. Dotyczy ona bowiem spornych spraw związanych z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Projekt ustawy wprowadza również uproszczenia w dostępie do procedury dla osób fizycznych i mniejszych jednostek w rozumieniu Dyrektywy.

Uprzednie porozumienia cenowe

Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu ustawy prawodawca nie zmienia ogólnej koncepcji związanej z zawieraniem uprzednich porozumień cenowych. Proponuje natomiast przeniesienie do Projektu ustawy problematyki zawartej w Ordynacji podatkowej w dziale IIA Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych. Projekt ustawy wprowadza również zmiany do postępowania w sprawie zawierania uprzednich porozumień cenowych, które wynikają z potrzeb praktyki prowadzenia takiego postępowania.

Co istotne w Projekcie ustawy prawodawca przewidział możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego również dla zagranicznych inwestorów, którzy planują rozpoczęcie działalności w Polsce poprzez utworzoną w tym celu spółkę zależną.

Projekt ustawy zobowiązuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do podawania do publicznej wiadomości zbiorczych informacji dotyczących rozstrzygnięć o uprzednich porozumieniach cenowych i uproszczonych porozumieniach cenowych.

Uproszczone porozumienie cenowe

Jak wynika z Projektu ustawy, podatnicy po spełnieniu określonych ustawowych warunków będą mogli skorzystać z nowej instytucji, jaką jest uproszczone porozumienie cenowe.

Instytucja uproszczonego porozumienia cenowego będzie miała charakter porozumienia jednostronnego, skierowanego do świadczeniobiorców.

Warunki zastosowania uproszczonego porozumienia cenowego

Projekt ustawy ogranicza możliwość zastosowania uproszczonego porozumienia cenowego tylko do wybranych rodzajów transakcji, tj.:

  • usług o niskiej wartości dodanej;
  • opłat za korzystanie lub praw do korzystania ze znaku towarowego lub wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Dodatkowo zgodnie z Projektem ustawy wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z uproszczonego porozumienia cenowego, jeżeli:

  • przedmiotem wniosku będzie transakcja kontrolowana, zakończona przed dniem złożenia wniosku;
  • udział dochodów wnioskodawcy w przychodach uzyskanych w co najmniej dwóch latach podatkowych, w okresie trzech ostatnich zakończonych lat podatkowanych, był niższy niż 1 proc.

Projekt ustawy wprowadza również wymóg utrzymania udziału dochodów w przychodach na poziomie nie niższym niż 1 proc. w dwóch pierwszych latach okresu, na jakie zostanie wydane uproszczone porozumienie cenowe.

Co istotne w przeciwieństwie do uprzednich porozumień cenowych, toczące się postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe i postępowania przed sądem administracyjnym nie będą miały wpływu na możliwość złożenia wniosku o zawarcie uproszczonego porozumienia cenowego.

Zakres informacji wymaganych we wniosku

Jak wynika z Projektu ustawy, ustawodawca miał na celu ograniczyć zakres informacji wymaganych we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego w porównaniu do „klasycznych”/uprzednich porozumień cenowych. Zgodnie z Projektem ustawy we wniosku powinny znaleźć się:

  • informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku, w tym zwięzły opis tej transakcji z uzasadnieniem, iż istnieje potrzeba zawarcia przez wnioskodawcę transakcji kontrolowanej oraz wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru i kalkulacją ceny transferowej;
  • oświadczenia podpisane przez kierownika jednostki, dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji kontrolowanej;
  • zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich osiągnięcia;
  • analiza porównawcza albo analiza zgodności lub oświadczenie wnioskodawcy, że nie sporządza analizy porównawczej i analizy zgodności z uwagi na spełnienie przez transakcję kontrolowaną kryteriów o których mowa w art. 23r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 11f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • propozycja okresu obowiązywania uproszczonego porozumienia cenowego.

Terminy i opłata za wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego

Projekt ustawy wprowadza 3-miesięczny termin, w którym postępowanie w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego powinno zostać ukończone.

Uproszczone porozumienie cenowe zgodnie z Projektem ustawy będzie mogło obowiązywać maksymalnie 3 lata podatkowe z możliwością odnowienia na kolejne trzyletnie okresy pod warunkiem, że jego elementy nie ulegną istotnym zmianom.

Projekt ustawy wprowadza kwotę ryczałtową w wysokości 20.000 PLN za wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego oraz za wniosek o odnowienie uproszczonego porozumienia cenowego.

Zmiana trybu postępowania w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego

Projekt ustawy wprowadza pod pewnymi warunkami wskazanymi w omawianym projekcie możliwość zmiany trybu postępowania zarówno w przypadku uproszczonego porozumienia cenowego, jak i uprzedniego porozumienia cenowego.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zmienić tryb postępowania w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego na postępowanie w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego w sytuacji gdy stwierdzi, iż transakcja kontrolowana objęta wnioskiem o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego ma złożony i skomplikowany charakter. Sytuacja ta, zgodnie z Projektem ustawy, może zaistnieć przede wszystkim, gdy transakcja kontrolowana będzie miała związek z transferowaniem istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi, które wpłyną na dochód lub stratę krajowego podmiotu zależnego.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z omawianym projektem do zmiany trybu postępowania (z uproszczonego na uprzednie porozumienie cenowe) nie będzie mogło dojść w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego transakcja kontrolowana, będąca przedmiotem wniosku była objęta postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

W Projekcie ustawy przewidziano również możliwość zmiany trybu postępowania z postępowania w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego na postępowanie w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego. Sytuacja taka będzie możliwa, gdy w toku postępowania Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdzi, iż charakter kontrolowanej transakcji objętej wnioskiem pozwala na wydanie uproszczonego porozumienia cenowego, a wnioskodawca zdecyduje się na zmianę takiego postępowania.

Omawiany projekt zakłada zmianę trybu postępowania w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego na postępowanie w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego w odniesieniu do wniosków złożonych także przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, po spełnieniu ustawowych warunków dotyczących transakcji kontrolowanej.

W przypadku przejścia z trybu postępowania w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego na postępowanie w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego różnica w opłacie będzie zwrócona podatnikowi.

Zmiana w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W Projekcie ustawy proponuje się, aby wyłączenie spod stosowania limitu wskazanego w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do transakcji kontrolowanych, w przypadku których wydano uprzednie porozumienie cenowe lub uproszczone porozumienie cenowe, mogło zostać zastosowane do całego roku, w którym złożono wniosek o uproszczone porozumienie cenowe lub uprzednie porozumienie cenowe (wcześniej: roku wydania decyzji) oraz roku poprzedzającego. Takie brzmienie projektowanych przepisów w praktyce oznaczać będzie, iż podatnicy będą mogli „odzyskać” koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów za 2018 rok (zgodnie z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jeżeli złożą wniosek przed końcem 2019 roku (pod warunkiem uzyskania decyzji uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego, ale niezależnie od daty wydania tej decyzji).

Wygaśnięcie decyzji w przypadku niezastosowania uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego

Ustawodawca w omawianym projekcie planuje wprowadzić niekorzystną zmianę dla podatników dotyczącą wygaśnięcia decyzji w przypadku niezastosowania uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego, jak również w przypadku gdyby stan faktyczny okazał się niezgodny z informacjami przedstawionymi w trakcie postępowania o uzyskanie porozumienia.

Decyzja stwierdzająca z urzędu wygaśnięcie uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego będzie bowiem wywoływać skutki prawne od dnia doręczenia uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego, a nie – tak jak to ma miejsce obecnie – od dnia doręczenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie „klasycznego” uprzedniego porozumienia cenowego.

W Projekcie ustawy przewidziano, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego Projektu ustawy, prosimy o kontakt.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)