close
Share with your friends

TP Alert: Planowane prace nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i zawieraniu

Planowane prace nad projektem ustawy

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 18 marca 2019 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Powiązane treści

Planowane prace nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i zawieraniu APA

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 18 marca 2019 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Celem projektowanej ustawy ma być m.in. wdrożenie Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, ujednolicenie procedur dla prowadzonych przez właściwy organ w Polsce postępowań dotyczących eliminowania podwójnego opodatkowania oraz uregulowanie uproszczonej procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych.

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Zgodnie z informacją zawartą w wykazie prac legislacyjnych projektowana ustawa w części dotyczącej rozstrzygania sporów powinna zaadresować następujące kwestie:

  • zapewnić przejrzystość i dostępność procedur – celem regulacji ma być zwiększenie przejrzystości i dostępności narzędzi umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego opodatkowania;
  • uporządkować procedury dotyczące podwójnego opodatkowania, poprzez skupienie istniejących, dostępnych już środków (tj. wynikających z konwencji arbitrażowej z dnia 23 lipca 1990 r. oraz z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) w ramach jednego aktu prawnego, zwiększając tym samym ich przejrzystość i dając możliwość wyboru zastosowania określonego środka na jasnych zasadach; oraz
  • wprowadzić nowy mechanizm rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Projektowana ustawa ma wprowadzić mechanizm zapewniający ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii Europejskiej, który został przewidziany w Dyrektywie 2017/1852. Dotyczy on spraw powstałych w związku z interpretacją i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Ustawa ma mieć na celu również zapewnienie uproszczenia w dostępie do procedury dla osób fizycznych i mniejszych jednostek w rozumieniu Dyrektywy 2017/1852.

Nowelizacja przepisów dotyczących zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA)

W części dotyczącej uprzednich porozumień cenowych projektowana ustawa ma zawierać m.in. następujące regulacje:

  • przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej uprzednich porozumień cenowych, zawartej dotychczas w dziale IIA ustawy – Ordynacja podatkowa. Uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania mają zostać uregulowane w jednej ustawie łącznie z regulacjami o rozwiązywaniu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi jednej dziedziny spraw;
  • wprowadzenie uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych w celu zwiększenia ich dostępności dla podatników oraz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. Uproszczenie procedury ma polegać głównie na zmniejszeniu wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji, które cechują się ograniczonym poziomem ryzyka zaniżenia dochodu podatkowego. Dla transakcji objętych procedurą uproszczoną przewiduje się również obniżenie wysokości opłat administracyjnych. Ponadto, przewiduje się wprowadzenie możliwości przeniesienia wniosków składanych przez podatników w ramach obecnie obowiązującej procedury do procedury uproszczonej (w przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania procedury uproszczonej) oraz możliwość przeniesienia wniosków składanych w ramach procedury uproszczonej do procedury wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów (w przypadku, gdy nie będą spełnione przesłanki do wydania decyzji w sprawie porozumienia w ramach procedury uproszczonej);
  • wprowadzenie zmian do procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych, mających na celu jej usprawnienie; a także
  • ujednolicenie terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych oraz przepisy w zakresie cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2019 r.

Link do strony zawierającej podstawowe informacje na temat założeń przyszłego projektu ustawy: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r9823740421551,Projekt-ustawy-o-rozstrzyganiu-sporow-dotyczacych-podwojnego-opodatkowania-oraz-.html

W przypadku wątpliwości w zakresie przepisów o cenach transferowych dotyczących zawierania uprzednich porozumień cenowych lub przepisów regulujących rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, prosimy o kontakt.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)