close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.02 - 04.03.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 25.02 - 04.03.2019

Jest 4 marca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie podświetlony reflektorem

CIT: Zobowiązanie się do udzielenia poręczenia a skutki podatkowe na gruncie CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 lutego 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 1057/18) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią oceny skutków zobowiązania się do udzielenia poręczenia na gruncie CIT, w związku z zawartą przez Spółkę umową, zgodnie z którą kredytobiorcy udzielają Spółce poręczenia do ustalonej kwoty. Z umowy tej nie wynika jednak któremu kredytobiorcy udzielane jest poręczenie, jak również co do których kredytów jest ono świadczone.

W wydanym wyroku, Sąd zwrócił uwagę, iż niezależnie od tego czy zostanie uruchomione poręczenie, wobec kogo i w jakiej wysokości, to wszystkie strony zobowiązały się wobec siebie nawzajem, że będą dla siebie poręczycielami. Tym samym, poręczenie to ma pewną wymierną wartość ekonomiczną, skutkującą powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o CIT.

 

PIT: Przekazanie 1% podatku nie wpływa na wysokość naszego zobowiązania podatkowego

Rozliczając swój PIT za rok 2018 możemy podobnie jak w latach ubiegłych przekazać swój 1% podatku na organizacje pożytku publicznego (OPP). Wystarczy bowiem w zeznaniu podatkowym wskazać numer KRS oraz cel szczegółowy, jeśli taki mamy, a 1% naszego należnego podatku zamiast do fiskusa trafi do takiej organizacji. Co istotne, 1% może być przekazany wyłącznie na organizację, której nadano status OPP. Wykaz organizacji jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Co ważne, podatnik który zdecyduje się na rozliczenie swoich podatków przez organ rentowy, będzie miał również możliwość rozliczyć 1% poprzez specjalny formularz PIT-OP.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2019 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

VAT: Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 27 lutego br. (sygn. akt. III SA/Gl 913/18) sytuacja, w której zagraniczna spółka (niemiecka) nie dysponuje na terytorium Polski własnym personelem, a działalność o charakterze pomocniczym i przygotowawczym związana z realizowanymi dostawami świadczona jest przez podmiot zewnętrzny, determinuje wniosek, iż spółka nie posiada odpowiedniego zaplecza personalnego, ani technicznego, niezbędnego dla ukonstytuowania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej tej spółki w Polsce. W konsekwencji, miejscem świadczenia usług magazynowania, pakowania i konfekcjonowania, do których zastosowanie znajduje art. 28b ust. 1 ustawy VAT, będzie państwo siedziby spółki, tj. terytorium Niemiec.

Cło i akcyza: Nowe przepisy ws. przemieszczania wyrobów akcyzowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu, dostosowano przepisy w tym zakresie do zmian przewidujących m.in. zastąpienie papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej. Przedmiotowe rozporządzenie reguluje bowiem kwestie dotyczące informacji umieszczanych w systemie oraz w e-AD i e-DD, w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak i przemieszczenia wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W odniesieniu do przepisów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy nowe rozporządzenie powiela rozwiązania, które obowiązywały do tej pory. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.

Pozostałe zagadnienia: Sprzedaż tajemnicy receptury a podatek u źródła

W wyroku z dnia 27 lutego 2019 r. (sygnatura akt II FSK 621/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podlegające zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu udostępnienie tajemnicy receptury należy rozumieć szeroko i obejmuje ono zarówno prawo do korzystania bez przeniesienia pełnej własności jak i sprzedaż. W efekcie w przypadku zakupu tajemnicy receptury kupujący będzie zobowiązany jako płatnik odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)