close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.03 - 25.03.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.03 - 25.03.2019

Jest 25 marca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Mikrofon na statywie oświetlony reflektorem

CIT: Umowa o korzystaniu z oprogramowania podlega amortyzacji

W wyroku z dnia 15 marca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 861/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że umowa o korzystaniu z oprogramowania (licencja w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) stanowi prawo majątkowe podlegające amortyzacji, a tym samym dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie jest konieczne przeniesienie praw majątkowych.

VAT: Opodatkowanie VAT opłaty stałej uiszczanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz zakładów ubezpieczeń

Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2019 r., (sygn. akt. III SA/Wa 678/18) opłata stała przekazywana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz zakładów ubezpieczeń dokonujących likwidacji szkód każdorazowo w przypadku zlikwidowania konkretnej szkody stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług (likwidację szkody) i podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy VAT.

Ochrona interesów podatnika: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego powinno więc być doręczone pełnomocnikowi

18 marca 2019 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów odnośnie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez właściwe doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego w sprawie. NSA stwierdził, że dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c Ordynacji podatkowej, czyli zawiadomienia o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zawiadomienie należy doręczyć pełnomocnikowi podatnika, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia dokonuje inny organ, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika podatnika.

PIT: Ulga na internet

Korzystanie z ulgi internetowej zostało od pewnego okresu znacząco ograniczone. Choć korzystanie z tej ulgi w rozliczeniu podatkowym za rok 2018 nadal jest możliwe, to krąg podatników którzy mogą ją zrealizować został mocno ograniczony. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. A więc podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za poprzedni rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2019 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

Pozostałe zagadnienia: Przychód z udostępnienia prawa do korzystania ze znaku towarowego

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 22 marca br. (sygn. akt. II FSK 955/17), przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego, a zatem także z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy PIT, niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także niezależnie od rodzaju umowy na podstawie której udostępnienie to nastąpi (np. umowa dzierżawy na podstawie k.c.). Przychody te należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych, podlegający opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)