close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.03 - 18.03.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 11.03 - 18.03.2019

Jest 18 marca 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Animowany mikrofon w świetle reflektora

CIT: Usługi informatyczne i czynności komplementariusza nie stanowią usług wymienionych w art. 15e ustawy o CIT

W wyroku z dnia 13 marca 2019 r. (sygn.. akt I SA/Po 991/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że sam fakt, iż w nazwie danej usługi występuje sformułowanie „zarządzanie” czy „administrowanie” nie przesądza o tym, że ta usługa mieści się w katalogu określonym w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Dalej sąd wskazał, że nawet jeśli usługi informatyczne odnoszą się do administrowania częścią czy całością systemu informatycznego w danym podmiocie to nie można ich utożsamiać z usługami wymienionymi w tym przepisie. Podobnie, w ocenie sądu nie stanowią usług podlegających ograniczeniu z tego przepisu czynności komplementariusza.

PIT: Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Jedną z ulg, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2018 r. w zakresie PIT jest ulga rehabilitacyjna. Polega ona na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2018 r. osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń tj. limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do określonej wartości np. wydatki z tytułu użytkowania samochodu do kwoty 2280 zł) oraz nielimitowane (np. wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2019 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

VAT: Koszty związane ze zbyciem udziałów a odliczenie VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 15 marca br. (sygn. akt. III SA/Wa 1493/18), w przypadku czynności, w stosunku do których powstaje podatek naliczony, ale które dotyczą transakcji zwolnionych, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem sądu w omawianym przypadku nie budzi wątpliwości, że koszty transakcyjne są bezpośrednio i ściśle związane z czynnościami zwolnionymi tj. ze zbyciem udziałów. A zatem, nie mogą być uznane za tzw. koszty ogólnej działalności gospodarczej spółki. Oznacza to, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ochrona interesów podatnika: Nowe rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dwóch nowych rozporządzeń określających kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT. Zmiany są związane z uchyleniem dotychczasowych upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń. Nowe rozporządzenia zostaną wydane w związku z uchyleniem upoważnień ustawowych w ustawach o podatkach CIT i PIT. Wprowadzenie zmian przewidują projekty rozporządzeń z 12 marca 2019 r. Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenia wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Pozostałe zagadnienia: WSA rozwiewa wątpliwości odnośnie stosowania limitu finansowania dłużnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 12 marca 2019 r. (sygn. akt I SA/Wr 6/19) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią stosowania limitu finansowania dłużnego, która to kwestia od momentu wprowadzenia znowelizowanej treści art. 15c ustawy o CIT przysparzała podatnikom trudności.

Sąd zwrócił uwagę, iż w pierwszej kolejności należy zbadać wysokość nadwyżki kosztów finansowania dłużnego – jeśli kwota 3 000 000 zł nie jest przekroczona, to podatnik odlicza całość nadwyżki. W przeciwnym razie, zastosowanie znajduje art. 15c ust. 1 ustawy o CIT i należy sprawdzić czy kwota przekroczenia jest wyższa niż 30% podatkowej EBITDA – jeśli tak, to wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega kwota przekroczenia limitu.
Sąd podkreślił również, iż treść art. 15c ust. 14 ustawy o CIT należy rozumieć w ten sposób, iż do kwoty 3 000 000 zł limitu finansowania dłużnego się nie stosuje. Tym samym, ww. kwota nie podlega limitowi 30% podatkowej EBITDA i należy o nią zawsze pomniejszyć nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego występującą u podatnika.
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)