close
Share with your friends

Nowe przepisy o cenach transferowych – od kiedy znajdą zastosowanie?

Nowe przepisy o cenach transferowych .

Nowelizacja Ustawy o CIT co do zasady, wprowadzająca istotne zmiany w zakresie cen transferowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Niemniej jednak, w odniesieniu do szeregu zagadnień przepisy przejściowe regulują odrębnie moment, od którego podatnicy powinni (lub mogą) stosować znowelizowane przepisy. Szczególnie ważna dla wielu podatników może okazać się możliwość stosowania przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych także dla roku podatkowego rozpoczętego jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji Ustawy o CIT.

Powiązane treści

Wieczorna szklana ściana w biurowym wieżowcu z częścią zapalonych swiateł

Rok 2019 rokiem zmian

Podstawowa reguła przyjęta w ustawie zmieniającej stanowi, że znowelizowane przepisy należy stosować do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Reguła ta została zmodyfikowana dla podatników, których rok kalendarzowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r. – podatnicy ci stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy Ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym. Należy zatem przyjąć, że znowelizowane przepisy znajdują obligatoryjne zastosowanie dla roku podatkowego, który rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r.

Rok 2018 rokiem wyboru

W ramach przepisów przejściowych ustawy zmieniającej przewidziano możliwość stosowania wybranych, znowelizowanych przepisów (dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych) także dla transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającymi się po dniu 31 grudnia 2017 r. Oznacza to, że podatnicy mogą zadecydować, czy dla roku rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2017 r. lecz przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą sporządzali dokumentację cen transferowych według przepisów znowelizowanych czy też według przepisów dotychczasowych. Jeżeli podatnik zdecyduje o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych dla 2018 r. według dotychczasowych przepisów, to przepisy te będą obowiązywały zarówno w zakresie określenia obowiązków podatnika (tj. obowiązek przygotowania Local File, analiz benchmarkingowych i Master File, złożenie oświadczenia oraz CITTP), jak i określenia szczególnych elementów dokumentacji oraz zakresu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych. W tym zakresie została zgłoszona w trakcie konsultacji publicznych wątpliwość czy nowelizując przepisy ustawodawca nie zlikwidował jednocześnie podstawy prawnej do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, przesłania oświadczenia o jej sporządzeniu oraz złożeniu formularza CIT-TP w odniesieniu do roku 2018 – przepisy Ustawy o CIT w tym zakresie zostały bowiem uchylone z dniem 1 stycznia 2019 r. W odpowiedzi na powyższe wątpliwości, Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia, zgodni z którymi obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze, mimo że są realizowane po zakończeniu roku podatkowego, stanowią konsekwencję obowiązku podatkowego powstałego w roku poprzednim. W związku z powyższym, co do zasady, do określenia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 r. podatnicy powinni stosować przepisy obowiązujące w 2018 r.

Które znowelizowane przepisy można stosować w odniesieniu do 2018 r.?

Podatnicy mogą zdecydować o dobrowolnym stosowaniu przepisów znowelizowanych do dokumentowania transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. Wówczas zastosowanie znajdą art. 11a oraz art. 11k-11r Ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Oznacza to zatem, że zastosowanie mogą znaleźć w szczególności nowe przepisy dotyczące definicji – obejmują one m.in. zagadnienia dotyczące określania istnienia powiązań między podmiotami. Stosowane mogą być również przepisy dotyczące identyfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, w tym dotyczące określenia wartości transakcji kontrolowanych oraz przepisy określające wyłączenia od obowiązku sporządzenia dokumentacji (m.in. możliwość nie ujmowania w ramach dokumentacji transakcji krajowych, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek). W przypadku wyboru znowelizowanych przepisów zastosowanie znajdą również normy określające zakres obowiązku sporządzenia dokumentacji (przesłanki sporządzenia dokumentacji lokalnej z obligatoryjną analizą cen transferowych oraz dokumentacji grupowej), jak i determinujące zawartość poszczególnych elementów dokumentacji cen transferowych.  Co istotne, w przypadku wyboru stosowania znowelizowanych przepisów w odniesieniu do transakcji zawieranych w 2018 r. konieczne będzie również złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zgodnie z nowymi przepisami – co obejmuje zmienioną treść oświadczenia, jak i na nowo określenie kręgu osób, które są zobligowane podpisać oświadczenie. W konsekwencji, nie jest możliwe przygotowanie dokumentacji według nowych przepisów i złożenie oświadczenia o jej przygotowaniu według dotychczasowych przepisów.

 

Które znowelizowane przepisy nie mogą być stosowane w odniesieniu do 2018 r.?

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nie wszystkie przepisy wprowadzone ustawą zmieniającą można stosować w odniesieniu do roku 2018. W szczególności informacja o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 11t Ustawy o CIT będzie mogła być złożona dopiero w odniesieniu do roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2018 r. Podobnie skorzystanie z tzw. safe harbours (art. 11g i 11g Ustawy o CIT) nie jest możliwe w odniesieniu do transakcji realizowanych w trakcie 2018 r.
 

Wejście w życie nowych rozporządzeń

Poruszając zagadnienie wejścia w życie znowelizowanych przepisów Ustawy o CIT dotyczących cen transferowych należy jednocześnie wskazać, że nowelizacja ta wiąże się z koniecznością wydania przez Ministra Finansów szeregu rozporządzeń umożliwiających stosowanie nowych przepisów. Większość rozporządzeń została wydana i opublikowana jeszcze w trakcie 2018 r. i weszła w życie jednocześnie z nowelizacją Ustawy o CIT, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże nie zostało jeszcze wydane nowe rozporządzenie określające wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Ponieważ zgodnie z art. 46 ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy wykonawcze określające wykaz tzw. „rajów podatkowych” zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 marca 2019 r. należy się spodziewać, że niebawem opublikowane zostanie nowe rozporządzenie dotyczące tego zagadnienia.
 

Obligatoryjnie od 2019 r., dobrowolnie od 2018 r.

Nowe przepisy znajdują obligatoryjne zastosowanie dla roku podatkowego, który rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. Ponieważ jednak podatnicy mają możliwość wyboru stosowania tych przepisów także dla sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla kontrolowanych transakcji dokonywanych w trakcie 2018 r., warto przeanalizować swoje obowiązki w obydwu reżimach prawych.

Brak odniesienia w nowych przepisach do poziomu przychodów/ kosztów podatnika oraz wyłączenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych (przy spełnieniu określonych przesłanek) sprawia, że niektórzy podatnicy mogą mieć znacznie mniej obowiązków dokumentacyjnych stosując znowelizowane przepisy; z drugiej strony, w przypadku największych podatników zakres transakcji objętych obowiązkiem może się zwiększyć. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z nowymi przepisami oświadczenie dotyczące cen transferowych obejmować będzie nie tylko informację o sporządzeniu dokumentacji, ale także oświadczenie o tym, że w kontrolowanych transakcjach ustalono warunki rynkowe.

Barbara Popowska, menedżer w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce
Adrian Gurec, konsultant w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)