close
Share with your friends

Korekty cen transferowych – czas przygotować się do nowych obowiązków

Korekty cen transferowych.

Jednym z bardziej dyskusyjnych tematów ostatnich miesięcy była kwestia niejasnego traktowania podatkowych skutków korekt rentowności podmiotów powiązanych (tzw. TP adjustments). Rozwiązaniem mają być nowe przepisy, szczegółowo określające warunki i tryb przeprowadzania korekt cen transferowych. Pełna ocena skutków regulacji będzie możliwa po analizie podejścia organów podatkowych. Jedno jest pewne – podatnicy powinni przygotować się na dodatkowe obowiązki.

Powiązane treści

Bok wieżowca z białymi i czarnymi zygzakami

Jaki jest cel nowych zmian?

Przeprowadzanie korekt rentowności jest mechanizmem powszechnie stosowanym w praktyce podatkowej w ramach grup kapitałowych. Mechanizm korekt umożliwia dostosowanie poziomu ceny transferowej w transakcji do rynkowego poziomu rentowności, wynikającego chociażby z analizy danych porównawczych, przeprowadzonej po zakończeniu roku oraz po otrzymaniu informacji o zmieniających się w ciągu roku czynnikach wpływających na cenę. Do końca 2018 r., sposób przeprowadzania korekt cen transferowych nie był regulowany przepisami ustaw podatkowych, powodując konieczność odnoszenia się do ogólnych regulacji, dotyczących przychodów i kosztów uzyskania przychodu. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie tej kwestii, wprowadzając dodatkowo szczegółowe warunki, które podatnik będzie musiał spełnić w odniesieniu do przeprowadzanej korekty. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem ustawy zmieniającej, celem wprowadzanych przepisów jest ograniczenie możliwości nadużywania korekt cen transferowych oraz „odpowiednie zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa”. Podatnicy muszą zatem przygotować się na pewne utrudnienia.
 

Brak jednolitego podejścia

Możliwość dokonania korekt oraz odpowiedni moment ich rozpoznania od dłuższego czasu są przedmiotem sporu między podatnikami a organami podatkowymi. W szczególności, występujące różnice przejawiają się w zakresie uznania korekty zwiększającej koszty za koszt uzyskania przychodów – do tej pory sądy administracyjne w swoich wyrokach zarówno akceptowały, jak i negowały prawo podatnika w tym zakresie, przykładowo wskazując na brak związku takich kosztów z przychodami. Co więcej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyrokach z 2018 r. podważył również prawo podatnika do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów w wyniku zastosowania mechanizmu korekty zmniejszającej rentowność (korekta przychodów in minus). Powyższe niejasności negatywnie wpływały na przejrzystość prawa podatkowego, różnicując sposób postępowania organów podatkowych w zależności od charakteru korekty cen transferowych i przyczyniały się do powstania wątpliwości wśród podatników co do poprawnego rozliczenia i ujęcia korekt.
 

Warunki zastosowania korekt cen transferowych - infografika

Spełnienie przedstawionych warunków wiąże się z prawem podatnika do rozpoznania korekty cen transferowych w roku podatkowym, którego ta korekta dotyczy. Jednocześnie, nowe regulacje wyłączają stosowanie w takim przypadku ogólnych przepisów dotyczących momentu rozpoznania przychodu lub kosztu w związku z wystawieniem faktury korygującej (tj. art. 12 ust. 3j i 3k oraz art. 15 ust. 4i i 4j Ustawy o CIT). W konsekwencji powyższego, w zależności od momentu spełnienia przytoczonych warunków, podatnik będzie uprawniony do ujęcia korekty cen transferowych w zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy ta korekta lub do skorygowania zeznania za ten rok (w przypadku, gdy moment spełnienia warunków nastąpił po złożeniu zeznania). W toku prac nad nowymi
przepisami, ustawodawca zrezygnował z ograniczenia prawa do ujęcia korekty cen transferowych do dnia upływu terminu na złożenie przez podatnika rocznego zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, co wiązałoby się ze znacznym utrudnieniem dla członków grup kapitałowych, przystępujących do kalkulacji korekt dopiero po ustaleniu wyników finansowych. Oprócz uproszczeń – wątpliwości Rozwiązania przygotowane przez ustawodawcę wiążą się jednak z pojawieniem szeregu pytań i wątpliwości. Wymóg ustalenia warunków rynkowych przez strony transakcji już w trakcie roku podatkowego może wiązać się z praktycznymi trudnościami w zakresie bieżącej weryfikacji lub zwiększeniem nakładów administracyjnych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto, nie określono treści oświadczenia podmiotu powiązanego, dotyczącego dokonania korekty cen transferowych.

Najważniejsze pytanie dotyczące nowych przepisów odnosi się do sposobu działania podatnika w przypadku niespełnienia ustawowych warunków. Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo, nie można wykluczyć w takiej sytuacji faktycznego pozbawienia podatnika prawa do zmniejszenia przychodów (korekta przychodów in minus) lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodu (korekta kosztów in plus). Warto również zwrócić uwagę na ograniczoną liczbę warunków przeprowadzenia korekty zwiększającej wysokość zobowiązania podatkowego (na skutek zwiększenia przychodów lub zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów). Niespełnienie pierwszego warunku (ustalenia cen na poziomie rynkowym w trakcie roku) mogłoby wiązać się z doszacowaniem dochodu podatnika przez organy podatkowe, zaś dokonanie korekty bez związku ze zmianą istotnych okoliczności, może być trudne do wykazania przez podatnika. Wprowadzone regulacje niewątpliwie przyczyniają się do uporządkowania kwestii związanych z uznawaniem korekt cen transferowych za przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodu, a także z momentem ich rozpoznawania. Niezależnie od powyższego, na podatników zostały nałożone dodatkowe obowiązki, których niewypełnienie będzie mogło wiązać
się z całkowitym brakiem możliwości rozpoznania skutków dokonanej korekty w rozliczeniu podatkowym.

Karolina Stępień, starszy konsultant w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce
Tomasz Klusek, starszy konsultant w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)