close
Share with your friends

Kolejny krok w kierunku ujednolicenia zasad szacowania zysków ze standardami międzynarodowymi

Zmiany w metodach szacowania zysków.

Ustawa o CIT w brzmieniu obowiązującym od 2019 r. nakłada na podatnika szereg obowiązków sprawozdawczych, mających na celu weryfikację czy ceny stosowane w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Tym samym kluczowe staje się sporządzenie rzetelnej analizy porównawczej potwierdzającej rynkowy charakter rozliczeń w transakcjach kontrolowanych.

Powiązane treści

Bok szklanego wieżowca

Intensyfikacja obowiązków sprawozdawczych

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek potwierdzenia, że ceny transferowe stosowane w transakcjach kontrolowanych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jak również wprowadzają formularz TP-R, w którym podatnicy będą zobowiązani do zaraportowania szczegółowych informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi, stosowanych metod cen transferowych oraz wyników analiz porównawczych. Tym samym ustawodawca nadał znaczącą rangę kwestii cen transferowych i nałożył na podatnika dodatkowe obowiązki informacyjne. W szczególności kwestia oświadczenia ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Z tego względu, złożenie oświadczenia i deklaracji TP- R powinno zostać poprzedzone wnikliwą analizą weryfikującą czy ceny stosowane w transakcjach kontrolowanych są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Weryfikacja powyższego jest możliwa poprzez sporządzenie analiz porównawczych lub opisów zgodności z zastosowaniem metod zaproponowanych przez ustawodawcę.
 

Zmiany w metodach szacowania zysków

Na gruncie nowych przepisów badanie porównywalności przebiega w sposób zbliżony do metodologii stosowanej już w latach poprzednich. Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości analizy porównawczej oraz zakresu poszczególnych jej etapów zostały zaprezentowane w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. Obecny kształt przepisów o cenach transferowych determinuje konieczność prawidłowego wyboru metod weryfikacji cen transferowych w celu przygotowania adekwatnych analiz porównawczych/opisów zgodności. W praktyce podatnicy napotykają wiele problemów podczas wyboru i stosowania metod cen transferowych. Być może częściowo się to zmieni, gdyż wprowadzone definicje metod zostały ujednolicone z Wytycznymi OECD i w obecnym kształcie wydają się być prostsze, bardziej przejrzyste i precyzyjne. Przepisy wyraźnie też określają, iż podatnik wybierając metodę powinien uwzględnić warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność danych porównawczych oraz specyficzne kryteria niezbędne do prawidłowego jej zastosowania. Obowiązujące od początku 2019 r. regulacje nie tylko precyzują, w jakim przypadku dana metoda może być zastosowana, ale również dopuszczają zastosowanie nowej „szóstej” metody weryfikacji ceny transferowej. W przypadku, gdy żadna z dotychczasowych pięciu ustawowych metod nie będzie możliwa do zastosowania Ustawa o CIT dopuszcza stosowanie innej metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach. Mogą to być np. techniki wyceny. Zgodnie z Wytycznymi OECD mogą być one szczególnie przydatne do ustalania i weryfikowania cen transferowych w transakcjach kontrolowanych, których przedmiotem są trudne do wyceny wartości niematerialne i prawne oraz opłaty z tytułu restrukturyzacji. Nowa metodologia ma umożliwić prawidłową ocenę warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi z zasadą ceny rynkowej.
 

Nowe elementy analizy porównawczej

Ustawodawca wprowadza również nowe elementy do analizy porównawczej, które są podyktowane przede wszystkim chęcią zrozumienia stosowanej przez podatnika metodologii weryfikacji cen. Przejawia się to w obowiązku wskazania i uzasadnienia metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, uzasadnienia doboru kryteriów wyszukiwania podmiotów lub transakcji porównywalnych, uzasadnienia wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy oraz w nałożeniu na podatnika obowiązku udostępnienia danych porównawczych w postaci elektronicznej w takiej formie, by możliwe było powtórzenie przez organy podatkowe procesu ich selekcji. Zważywszy, że analiza stanowi kluczowy element lokalnej dokumentacji cen transferowych i ma za zadanie wykazać rynkowy charakter stosowanej w transakcji ceny transferowej, wymagane jest również, aby odnieść cenę transferową do wyniku analiz wraz z uzasadnieniem ewentualnych odchyleń.
 

Wprowadzenie zasad badania porównywalności

Obowiązujące od początku 2019 r. przepisy wprowadzają nowe zasady szacowania ceny transferowej, które niejednokrotnie stanowią implementację Wytycznych OECD. Jako przykład należy podać przepisy dotyczące zasad przeprowadzania przez organ podatkowy szacowania wartości ceny transferowej. Główną regułą jest zasada ex ante, która zakłada nieuwzględnienie w wycenie danych porównawczych, które nie mogły być znane stronom transakcji. Ustawodawca przewiduje jednak możliwość rekalkulacji ceny w oparciu o dane, które nie były znane na moment zawarcia transakcji, jeżeli podatnik sam zastosował takie podejście. Dodatkowo ustawodawca skonstruował przepisy w zakresie trudnych do wyceny wartości niematerialnych. W przypadku, gdy różnica w wysokości ceny transferowej wynosi co najmniej 20% wartości ceny skalkulowanej w oparciu o dane prognozowane, organy podatkowe będą starały się ustalić czy podmioty niepowiązane dokonałyby rekalkulacji pierwotnie ustalonej ceny czy renegocjowałyby warunki transakcji. Ustawodawca zaproponował również inne rozwiązania: rozszerzył dotychczas obowiązujące regulacje o możliwość kompensaty dochodu w okresie trzyletnim lub pomiędzy dwoma różnymi transakcjami realizowanymi z jednym podmiotem powiązanym, wycofał się z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej w oparciu o polskie dane porównawcze, jak również uregulował wprost, że stosowanie tzw. secret comparables tj. danych nieujawnionych podatnikowi jest niedozwolone. Ustawodawca podjął również próbę zdefiniowania i skwantyfikowania terminu restrukturyzacji działalności jak również doprecyzował, że istnieje konieczność dokonania badania porównywalności obejmującego m.in.: identyfikację relacji pomiędzy podmiotami przed i po restrukturyzacji, określenie skutków podatkowych, ocenę czy doszło do przeniesienia potencjału do generowania zysku, określenie czy i w jakiej wysokości należne jest wynagrodzenie z tytułu przeprowadzonej restrukturyzacji.
 

Podsumowanie

Podsumowując, wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie organom podatkowym ocenę podatnika i zawieranych przez niego transakcji z podmiotami powiązanymi, jednakże są również dobrym krokiem w kierunku ujednolicenia zasad w zakresie szacowania cen transferowych ze standardami OECD.

Piotr Wierzejski, starszy menedżer w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce
Dominika Woźniak, starszy konsultant w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)