close
Share with your friends

IGI Alert: Zbliżające się terminy dla zadeklarowania ulg inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych

Zbliżające się terminy dla zadeklarowania ulg

Przypominamy, że koniec marca to dla większości przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz planujących skorzystać z ulgi B+R termin do złożenia deklaracji CIT/8, wraz z załącznikiem CIT/BR.

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner Associate, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

IGI Alert

Ulga B+R umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z dodatkowego odliczenia kosztów od podstawy opodatkowania. Warto pamiętać, że kosztami kwalifikowanymi do ulgi za rok podatkowy 2018, są:

 • wynagrodzenia personelu B+R;
 • materiały i surowce wykorzystane w pracach B+R;
 • odpisy amortyzacyjne urządzeń wykorzystywanych w B+R;
 • nabycie/korzystanie z aparatury naukowo-badawczej; • koszty ochrony IP;
 • usługi obce wykonywane przez jednostkę naukową;
 • amortyzacja budynków, budowli, lokali oraz usługi obce od podmiotów innych niż jednostki naukowe – tylko dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).

Kwota odliczenia wynosi dodatkowe 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw nieposiadających statusu CBR i 150% dla spółek o statusie CBR.

W celu skutecznego skorzystania z ulgi B+R:

 • należy zadbać o odpowiednie ewidencjonowanie działalności B+R z uwzględnieniem przesłanek definicji działalności B+R;
 • w kalkulacji ulgi z wykorzystaniem wyodrębnionej ewidencji księgowej należy wykazać kwoty poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowanych wraz z czytelnymi kluczami alokacji;
 • koszty wynagrodzeń i amortyzacji należy opierać na rzeczywistym zaangażowaniu w działalność B+R.

Co istotne w przypadku nie złożenia załącznika CIT/BR w przewidzianym terminie, istnieje możliwość późniejszej korekty deklaracji wraz ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty (w tym także za lata 2016 i 2017).

Załącznik CIT/8S dla rozliczenia rocznego SSE

Przypominamy, że przedsiębiorców prowadzących działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), korzystających ze zwolnienia podatkowego, obowiązuje wymóg dołączenia do zeznania CIT/8 za 2018 r. nowego załącznika CIT/8S. Załącznik zawiera:

 • kwotę z wykorzystanej puli zwolnienia;
 • koszty kwalifikowane poszczególnych inwestycji;
 • określenie maksymalnej kwoty udzielonej pomocy;
 • kwoty wynikające z innych form wsparcia udzielonych w ramach pomocy publicznej;
 • kwotę kosztów kwalifikowanych odliczonych w ramach wykorzystania ulgi B+R.

Wszystkie kwoty mają być podawane w ujęciu nominalnym i zdyskontowanym.

Konkurs PO IR 2.1: wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Przypominamy o zbliżającym się końcu okresu naboru wniosków w ramach konkursu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R. W ramach konkursu można pozyskać wsparcie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w postaci dotacji na inwestycje w sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości wnioskodawcy i lokalizacji inwestycji). Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 50 mln EUR.

Termin naboru wniosków: do 30 kwietnia 2019 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie: przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.
 

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji:

 • zmapujemy czynności i koszty kwalifikujące się do odliczenia;
 • pomożemy w rachunkowym wyodrębnieniu kosztów kwalifikowanych;
 • obliczymy wysokość ulg i pomożemy w wypełnieniu deklaracji;
 • w razie potrzeby pomożemy w dostosowaniu przedsiębiorstwa organizacyjno-prawnie i rachunkowo do efektywnego wykorzystania ulg, zapewnimy odpowiednie ujęcie organizacyjne, rachunkowe, podatkowe i prawne projektów;
 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji;
 • przygotujemy wniosek oraz pozostałą dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów celem uzyskania ich refundacji.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)