close
Share with your friends

Elementy dokumentacji podatkowej oraz obowiązki sprawozdawcze

Elementy dokumentacji podatkowej

Zgodnie z nowymi regulacjami w Ustawie o CIT, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r., zmianie uległy nie tylko elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych ale również treść oświadczenia i informacji podlegających raportowaniu.

Powiązane treści

Okna szklanego biurowca korporacji w nocy

Zakres elementów dokumentacji cen transferowych

Nadrzędnym celem dokumentacji przygotowywanej wg nowych przepisów jest wykazanie rynkowego charakteru transakcji kontrolowanej, a nie wyłącznie uwzględnienie wszystkich elementów formalnych. Celem zmian w przepisach dotyczących cen transferowych wprowadzonych przez ustawodawcę z początkiem 2019 r. jest zarówno ujednolicenie polskich elementów dokumentacyjnych do standardów międzynarodowych określonych w Wytycznych OECD, jak również ich usystematyzowanie poprzez umieszczenie szczegółowych informacji na temat zakresu dokumentacji danego rodzaju w jednym rozporządzeniu. Działania te mają m.in. na celu zmniejszenie kosztów oraz obciążeń administracyjnych podatników związanych z przygotowaniem dokumentacji. Za najważniejszą zmianę można uznać wprowadzenie przepisu wskazującego cel sporządzenia dokumentacji, tj. wykazanie, że ceny transferowe w transakcjach wewnątrzgrupowych zostały zawarte na warunkach jakie zaakceptowałyby podmioty niepowiązane. Jednocześnie należy wspomnieć, że sama trójstopniowa koncepcja dokumentacji cen transferowych przedstawiona w działaniu 13 Planu BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) nie uległa zmianie i nadal opiera się na podziale dokumentacji na: dokumentację lokalną (Local File), dokumentację grupową (Master File) oraz tzw. raportowanie Country-by-Country.
 

Dokumentacja lokalna

Zgodnie z art. 11q ust. 1 Ustawy o CIT lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące
elementy:

1. opis podmiotu powiązanego;
2. opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
3. analizę cen transferowych (analizę porównawczą lub analizę zgodności);

Powyższe oznacza, że w przypadku każdej transakcji, co do której powstanie obowiązek dokumentacyjny, należy przygotować analizę rynkowości tj. bez względu na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów lub kosztów.
4. informacje finansowe.

 

Dokumentacja grupowa

Grupowa dokumentacja cen transferowych zgodnie z art. 11q ust. 2 Ustawy o CIT zawiera następujące elementy:

1. opis grupy podmiotów powiązanych;
2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych;
3. opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych;
4. informacje finansowe i podatkowe grupy podmiotów powiązanych.

Ważną zmianą jest możliwość posiadania dokumentacji grupowej sporządzonej w języku angielskim przez inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych i przedłożenia jej tłumaczenia na język polski dopiero na stosowne żądanie organu. Nie zwalania to jednak podatnika z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z art. 11q ust. 2 Ustawy o CIT.

Szczegółowy zakres elementów lokalnej i grupowej dokumentacji, mający na celu ułatwienie podatnikom sporządzenie poprawnej dokumentacji, został określony w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 

Raportowanie Country-by-Country

Elementy jakie musi zawierać informacja o grupie podmiotów w 2019 r. pozostała niezmieniona. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania jak również zmieniające je rozporządzenie z dnia 14 marca 2018 r.

Szerszy zakres oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Po raz pierwszy oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, poza potwierdzeniem jej przygotowania, będzie musiało zawierać oświadczenie o stosowaniu cen rynkowych.

Zgodnie z nowym art. 11m Ustawy o CIT podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym elektroniczne oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Poza dotychczasową informacją o sporządzeniu dokumentacji, nowym elementem oświadczenia jest potwierdzenie, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane tj. na warunkach rynkowych.

Ustawodawca wprowadził również zmiany w zakresie podpisywania oświadczenia. Według nowych przepisów oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. W przypadku gdy kilka osób będzie spełniało kryteria kierownika jednostki, albo nie będzie możliwe jego wskazanie, oświadczenie ma obowiązek złożyć i podpisać każda z osób uprawnionych do reprezentacji.
Co ważne oświadczenie nie może zostać złożone przez pełnomocnika.
 

Informacja o cenach transferowych raportowana za pośrednictwem rozbudowanego elektronicznego formularza TP-R

Obowiązek raportowania szerszego zakresu informacji o cenach transferowych za pośrednictwem nowego elektronicznego formularza TP-R może przysporzyć sporo trudności. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany obejmują m.in. raportowanie informacji o cenach transferowych za pośrednictwem nowego elektronicznego formularza TP-R, który zastąpi dotychczasowy formularz CIT-TP. Podmioty, obowiązane do raportowania informacji o cenach transferowych, będą miały czas na
złożenie informacji TP-R do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego rozpoczętego po dniu 1 stycznia 2019 r. Informacje jakie podatnicy będą raportować za pośrednictwem nowego formularza
obejmują m.in.:

1. cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
2. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana;
3. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

Podatnik będzie zobowiązany m.in. do wskazania kategorii transakcji kontrolowanych, których był stroną, ich wartości, jak również do określenia kraju terytorium siedziby bądź zarządu kontrahentów w transakcji. W sytuacji, gdy dana kategoria transakcji podlega zwolnieniu z obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT, to znaczy, gdy transakcja zawierana jest między dwoma podmiotami krajowymi i przy założeniu spełnienia określonych kryteriów, w tym m.in. dotyczącego braku straty podatkowej stron, informację taką należy odpowiednio wskazać w formularzu.
5. informacje dotyczące metod i cen transferowych;

Nowością jest również raportowanie już na etapie formularza TP-R informacji o wyborze metody w celu weryfikacji ceny transferowej, stosowanej cenie transferowej w transakcji kontrolowanej oraz wynikach analizy cen transferowych. Takie podejście może powodować większe ryzyko kontroli cen transferowych, szczególnie dla tych transakcji, gdzie samo odniesienie do przedziału rynkowego jest niewystarczające i wymaga przedstawienia dodatkowych argumentów uzasadniających rynkowość transakcji, które zawarte są jedynie w dokumentacji, a nie można ich dodać do formularza TP-R.
6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2-5.

Szczegółowy zakres danych i informacji przekazywany w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami do jej sporządzenia, został przedstawiony w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wprowadzone zmiany nakładają na podatników więcej pracy oraz obowiązek ujawnienia znacznie większej ilości informacji – szczególnie danych dotyczących wyników finansowych – niż miało to miejsce w przypadku formularza CITTP.

Paulina Szemiel, menedżer w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce
Monika Bonikowska, konsultant w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce
 

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)