close
Share with your friends
Dokumentacja cen transferowych dla transakcji krajowych – kto tak naprawdę będzie zwolniony?

Dokumentacja cen transferowych dla transakcji krajowych

Dokumentacja cen transferowych dla transakcji krajowych

KPMG Info - Tax Blog

Blog podatkowy

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG. Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

Zmian w cenach transferowych ciąg dalszy. Podatnicy, którzy nie zdążyli jeszcze do końca oswoić się z nowymi, wymagającymi obowiązkami dokumentacyjnymi jakie zostały na nich nałożone nowelizacją przepisów z początku 2017 roku, będą zmuszeni dokonać ponownej weryfikacji transakcji kontrolowanych na gruncie zrewolucjonizowanych przepisów obowiązujących już od 1 stycznia 2019 roku.

Zasady zwolnienia z obowiązku TP

Wśród wielu kwestii, jakie uległy zmianie w związku z nowymi regulacjami, są zwolnienia dokumentacyjne. Od 2019 roku z obowiązku dokumentacyjnego są zwolnione m.in. transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi wyłącznie przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, transakcje pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową oraz transakcje, których wartość nie stanowi trwale przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

Wśród możliwych zwolnień znalazła się również od jakiegoś czasu zapowiadana i przez wielu podatników postulowana możliwość zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi. Na gruncie przepisów obowiązujących do końca grudnia 2018 roku, co do zasady, obowiązki dokumentacyjne dotyczyły wszystkich transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, które przekraczały określone progi wartościowe, co stanowiło nie tylko spore obciążenie administracyjne dla podatnika, ale także dodatkowe obciążenie finansowe. Możliwość zwolnienia ma sprawić, że biurokracji będzie znacznie mniej. Aby transakcja z krajowym podmiotem powiązanym została zwolniona z obowiązku sporządzenia dokumentacji, muszą zostać spełnione łącznie przesłanki określone w art. 11n Ustawy CIT.

Po pierwsze, w roku podatkowym, dla którego rozpatrywana jest możliwość zwolnienia, obie strony transakcji kontrolowanej muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Po drugie, żadna ze stron transakcji kontrolowanej nie może korzystać ze wskazanych w Ustawie CIT zwolnień podatkowych. Zwolnienia te dotyczą opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i zwolnienia z dochodów podatników, uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Ponadto, podatnik nie może korzystać ze zwolnień podmiotowych (art. 6 Ustawy CIT).

Ostatni warunek odnosi się do wyniku podatkowego osiąganego przez strony transakcji w danym roku podatkowym. Podatnik może skorzystać ze zwolnienia, o ile żadna ze stron transakcji kontrolowanej nie wykazała straty podatkowej.

Problematyczna strata

Tak skonstruowany przepis może budzić wątpliwość co do wysokości straty, jaką należy brać pod uwagę rozpatrując możliwość zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 5 Ustawy CIT, o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. W konsekwencji, strata wykazana przez podatnika w danym roku podatkowym, może dotyczyć lat ubiegłych. Co prawda literalna treść art. 11n Ustawy CIT nie wprowadza warunku braku odliczania w roku podatkowym strat z lat ubiegłych, ale wątpliwość budzi jednak fakt, czy podatnik, który w roku podatkowym nie poniósł straty, ale rozlicza stratę poniesioną w latach poprzednich może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.

Niezależnie od zakresu obowiązków w zakresie cen transferowych jakie będą dotyczyć podatnika w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2019 roku, należy pamiętać, że brak obowiązku sporządzenia dokumentacji nie zwalnia podatnika z obowiązku zawarcia transakcji na warunkach rynkowych.

Od 2019 roku podmioty zobligowane do posiadania lokalnej dokumentacji cen transferowych będą zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych w nowej formie (tzw. TP-R). Co istotne, obowiązek ten będzie ciążył również na podmiotach realizujących krajowe transakcje kontrolowane, które zostały zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego.

Nowe regulacje, w tym także powyższe zwolnienia, obowiązywały będą w całości w odniesieniu do transakcji realizowanych od 2019 roku. Do określenia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 rok stosuje się, co do zasady, przepisy obowiązujące w roku 2018. Przepisy przejściowe dają jednak podatnikom dobrowolną możliwość stosowania części nowych przepisów już dla transakcji realizowanych w 2018 roku.

Jednym z głównych celów nowelizacji przepisów w zakresie cen transferowych było ich uproszczenie i uczynienie bardziej przyjaznym podatnikom. Tymczasem widać, że nowe regulacje nie są do końca precyzyjne, co powoduje powstawanie kolejnych wątpliwości. Czas pokaże jak powyższe przepisy będą stosowane w praktyce.

W przypadku pytań związanych z cenami transferowymi zachęcamy do kontaktu.

Bądź z nami w kontakcie