close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.02 - 25.02.2019

Podatkowe podsumowanie tygodnia 18.02 - 25.02.2019

Jest 25 lutego 2019 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia

PIT: Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2018 rok

Najpopularniejszą ulgą, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2018 rok w zakresie PIT jest niewątpliwie ulga prorodzinna. Skorzystać z niej mogą co do zasady ci podatnicy, którzy choć przez część roku podatkowego wykonywali władzę rodzicielską nad dzieckiem, przy czym z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie prawni czy osoby, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Wysokość ulgi oraz możliwość skorzystania z niej, zależy od wysokości dochodów podatnika oraz od liczby posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka, zastosowanie ulgi jest możliwe jeżeli dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł. Wówczas ulga wyniesie 1112,04 zł.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2019 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).
 

CIT: Nabycie usług związanych ze wsparciem sprzedaży a zakres art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 20 lutego 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 1398/18) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią oceny czy nabywane usługi związane ze wsparciem sprzedaży podlegają limitowi wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, uchylając tym samym zaskarżoną interpretację.
Sąd podkreślił, iż oceny czy dana usługa objęta będzie limitem wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT dokonywać należy z uwzględnieniem wszystkich aspektów stanu faktycznego, a w szczególności konieczne jest powiązanie art. 15e ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o CIT. Sąd także zwrócił uwagę na fakt, że organ wydający interpretację wielokrotnie zignorował argumentację podatnika oraz nie odniósł się do przedstawionego stanu faktycznego, a jedynie przytoczył teoretyczne wywody dotyczące usług niematerialnych.
 

VAT: Zakres przedmiotowy pojęcia dostawy świadczonej w sposób ciągły

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 22 lutego br. (sygn. akt. I FSK 150/17), brak jest podstaw do przypisania pojęciu dostawy świadczonej w sposób ciągły, występującemu w art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy VAT takiego znaczenia, w myśl którego chodzi w nim o dostawy, dla których nie można wyodrębnić poszczególnych świadczeń cząstkowych. Pojęcie usług ciągłych, o których mowa w analizowanych przepisach ustawy VAT, należy definiować mając na względzie cel w jakim wprowadzono regulacje art. 64 Dyrektywy 112, co prowadzi do szerszego rozumienia tego pojęcia. Powinno ono obejmować świadczenia tradycyjnie definiowane jako okresowe, ciągłe, jak również dokonywane w ramach stałych umów o współpracę, w przypadku których w związku z ich świadczeniem ustalono następujące po sobie terminy płatności.

Podatki lokalne: Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli całkowicie zamortyzowanych

Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 21 lutego br. (sygn. akt. I SA/Rz 1222/18), przepisy art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych regulujące ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych nie uzależniają wysokości podstawy opodatkowania od wysokości dokonanych odpisów. Stąd, wartość jaką prezentowały sporne budowle w dniu 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego powinna być tożsama z wartością początkową tego środka trwałego.

Ochrona interesów podatnika: Zmiany w zakresie logowania do usługi twój e-PIT

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie bezpieczeństwa danych, usługa Twój e-PIT została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny, którym będzie wskazanie kwoty nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2017 rok. W kolejnych dniach Twój e-PIT będzie jeszcze rozszerzony o nowe funkcjonalności, w tym historię logowania (widoczność wszystkich prób wejścia do systemu) oraz opcję wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi. Jednocześnie uruchomiono możliwość płacenia podatku z poziomu portalu podatkowego za pomocą systemu szybkich płatności internetowych.

© 2020 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)